§ 8. - Szczegółowe wymagania weterynaryjne w handlu zwierzętami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.142.1512

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.
§  8.
1.
Owce i kozy będące przedmiotem handlu od czasu opuszczenia gospodarstwa pochodzenia powinny być transportowane bezpośrednio do miejsca przeznaczenia za pośrednictwem wyłącznie jednego miejsca gromadzenia zwierząt.
2.
Owce i kozy przeznaczone do uboju mogą być ponadto transportowane do miejsca przeznaczenia z wykorzystaniem obiektów budowlanych, w których prowadzi się obrót zwierzętami lub ich skup, co do których stwierdzono spełnianie wymagań weterynaryjnych.
3.
Owce i kozy przeznaczone do uboju poddaje się niezwłocznie ubojowi, nie później jednak niż przed upływem 72 godzin od dostarczenia ich do rzeźni.