§ 7. - Szczegółowe wymagania weterynaryjne w handlu zwierzętami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.142.1512

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.
§  7.
Owce i kozy przeznaczone do uboju mogą być przedmiotem handlu, jeżeli:
1)
urodziły się i zostały wychowane od urodzenia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej albo
2)
zostały przywiezione na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej z państwa trzeciego znajdującego się na liście ogłaszanej przez Komisję Europejską oraz:
a)
spełniają warunki zdrowotne zwierząt określone w przepisach w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przywozie bydła, świń, owiec i kóz oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia takich zwierząt, lub
b)
spełniają wymagania określone w przepisach o kontroli weterynaryjnej w handlu.