§ 3. - Szczegółowe wymagania weterynaryjne w handlu zwierzętami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.142.1512

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.
§  3.
1.
Bydło i świnie przeznaczone do chowu lub hodowli mogą być przedmiotem handlu, jeżeli pozostawały w jednym gospodarstwie pochodzenia:
1)
przez okres 30 dni poprzedzających wysyłkę lub
2)
od urodzenia - w przypadku gdy mają nie więcej niż 30 dni życia.
2.
W przypadku bydła i świń będących przedmiotem handlu, przewożonych do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej za pośrednictwem miejsca gromadzenia zwierząt znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okres gromadzenia bydła i świń poza gospodarstwem pochodzenia nie może przekroczyć 6 dni.