§ 2. - Szczegółowe wymagania weterynaryjne w handlu zwierzętami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.142.1512

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
bydło, świnie, owce i kozy przeznaczone do uboju - zwierzęta należące do różnych gatunków bydła, w tym Bubalus bubalis i Bison bison, oraz świnie, owce i kozy, przeznaczone bezpośrednio do rzeźni lub miejsca gromadzenia zwierząt, z którego mogą być skierowane wyłącznie do rzeźni;
2)
bydło i świnie przeznaczone do chowu lub hodowli - zwierzęta należące do różnych gatunków bydła, w tym Bubalus bubalis i Bison bison, oraz świnie i zwierzęta inne niż te, o których mowa w pkt 1, w tym przeznaczone do rozrodu, produkcji mleka, mięsa albo na wystawy, pokazy i konkursy, z wyłączeniem zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych i sportowych;
3)
owce i kozy przeznaczone do hodowli - owce i kozy inne niż owce i kozy, o których mowa w pkt 1 i 4, bezpośrednio transportowane do miejsca przeznaczenia lub za pośrednictwem miejsca gromadzenia zwierząt w celach hodowli lub produkcji;
4)
owce i kozy przeznaczone na opas - owce i kozy inne niż owce i kozy, o których mowa w pkt 1 i 3, bezpośrednio transportowane do miejsca przeznaczenia lub za pośrednictwem miejsca gromadzenia zwierząt, w celu ich opasu, a następnie uboju.