§ 11. - Szczegółowe wymagania weterynaryjne w handlu zwierzętami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.142.1512

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.
§  11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.