§ 10. - Szczegółowe wymagania weterynaryjne w handlu zwierzętami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.142.1512

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.
§  10.
1.
Owce i kozy przeznaczone do hodowli lub na opas mogą być przedmiotem handlu, jeżeli:
1)
spełniają wymagania, o których mowa w § 7;
2)
pochodzą z gospodarstwa urzędowo wolnego lub wolnego od brucelozy;
3)
pochodzą z gospodarstwa oraz były w kontakcie ze zwierzętami z gospodarstwa, w którym nie stwierdzono klinicznie następujących chorób:
a)
zakaźnej bezmleczności owiec (Mycoplasma agalactiae) lub zakaźnej bezmleczności kóz (Mycoplasma agalactiae, M. Capricolum, M. Mycoides z grupy mycoides) w okresie 6 miesięcy poprzedzających wysyłkę,
b)
paratuberkulozy lub serowaciejącego zapalenia węzłów chłonnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wysyłkę,
c)
gruczolakowatości płuc u owiec i kóz, choroby maedi-visna lub wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz w okresie 3 lat poprzedzających wysyłkę; w przypadku gdy zwierzęta zakażone maedi-visna lub wirusowym zapaleniem stawów i mózgu zostały poddane ubojowi, a dwa testy przeprowadzone zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dały wynik ujemny, okres ten wynosi 12 miesięcy;
4)
właściciel gospodarstwa złoży pisemne oświadczenie, że zwierzę lub zwierzęta przeznaczone do handlu spełniają wymagania, o których mowa w pkt 3.
2.
Wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do zwierząt objętych programem monitorowania zakażeń zwierząt oraz zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonozom lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby i ich zwalczania zapewniającym równoważny status zdrowotny tych zwierząt.
3.
Niewykastrowane barany przeznaczone do hodowli mogą być przedmiotem handlu, jeżeli:
1)
pochodzą z gospodarstwa, w którym nie stwierdzono brucelozy (B. ovis) w okresie 12 miesięcy poprzedzających wysyłkę;
2)
przebywały w gospodarstwie, o którym mowa w pkt 1, przez 60 dni poprzedzających ubój;
3)
przeszły, z wynikiem ujemnym, test serologiczny w kierunku brucelozy (B. ovis) w okresie 30 dni poprzedzających ubój albo spełniły inne wymagania w tym zakresie określone w przepisach Unii Europejskiej4).