§ 3. - Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2247

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2021 r.
§  3. 
O pomoc może ubiegać się:
1)
jednostka samorządu terytorialnego;
2)
przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105), który posiada siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648);
4)
wspólnota mieszkaniowa w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048);
5)
rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234).