§ 15. - Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2247

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2021 r.
§  15. 
1. 
W przypadku obszaru objętego planem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, pomoc jest udzielana wyłącznie na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania w lokalizacji wskazanej w takim planie.
2. 
W przypadku budowy lub przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania poza obszarem objętym planem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, oraz w przypadku budowy stacji ładowania, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, pomoc jest udzielana wyłącznie, gdy budowana lub przebudowywana stacja ładowania jest zlokalizowana w gminie, w której w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o pomoc liczba punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania nie przekroczyła 1,76 na 1000 mieszkańców.
3. 
Liczba punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania, o której mowa w ust. 2, nie uwzględnia punktów ładowania zainstalowanych na ogólnodostępnych stacjach ładowania usytuowanych na obszarze objętym planem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.