Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2250

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.
§  5. Pomoc nie może być udzielana ani wypłacana przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.