Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2250

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.
§  14.
1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 6, może być udzielana na nową jednostkę kogeneracji spełniającą warunki wysokosprawnej kogeneracji, modernizację istniejącej jednostki kogeneracji spełniającej takie warunki lub modernizację instalacji niestanowiącej jednostki kogeneracji spełniającej warunki wysokosprawnej kogeneracji, w wyniku której powstanie jednostka kogeneracji spełniająca takie warunki, przy czym muszą zostać spełnione warunki określone w art. 40 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 6, nie może przekraczać:
1) 65% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
2) 55% - dla średniego przedsiębiorcy;
3) 45% - dla dużego przedsiębiorcy.
3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 6, ulega zwiększeniu o:
1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;
2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
4. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 6, ustala się zgodnie z art. 40 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.