Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2250

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.
§  10.
1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 2, jest udzielana zgodnie z art. 36 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 2, nie może przekraczać:
1) 60% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
2) 50% - dla średniego przedsiębiorcy;
3) 40% - dla dużego przedsiębiorcy.
3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 2, ulega zwiększeniu o:
1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;
2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
4. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 2, ustala się zgodnie z art. 36 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.