Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.
§  9. 
1.  Funkcjonariusz zwraca się o udzielenie niezbędnej pomocy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy, w sposób i w formie określonych odpowiednio w § 8 ust. 1-3.
2.  Funkcjonariusz, zgłaszając ustnie żądanie udzielenia pomocy doraźnej, informuje osobę, do której zgłasza żądanie, o nagłym przypadku oraz przekazuje tej osobie informacje określone w § 8 ust. 2, z wyłączeniem informacji o odpowiedzialności karnej.