Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.
§  7. 
1.  Funkcjonariusz dokonuje czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4b ustawy, w obecności właściciela lub użytkownika pomieszczenia lub środka transportu, a gdy jest to niemożliwe - w obecności osoby przybranej przez funkcjonariusza.
2.  Funkcjonariusz dokonuje czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4b ustawy, pod nieobecność właściciela lub użytkownika w przypadku, gdy z ustaleń funkcjonariusza wynika, że zwłoka może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego.
3.  Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4b ustawy, funkcjonariusz poucza właściciela lub użytkownika pomieszczenia oraz środka transportu o prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w notatce służbowej lub protokole czynności.
4.  Wzór protokołu sprawdzenia pomieszczenia oraz środków transportu jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Kopię protokołu sprawdzenia pomieszczenia oraz środków transportu przekazuje się właścicielowi lub użytkownikowi pomieszczenia lub środka transportu za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.