Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.
§  6. 
1.  Funkcjonariusz dokonuje czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy, w obecności właściciela bagażu lub ładunku albo przedstawiciela przewoźnika lub spedytora, a gdy jest to niemożliwe - w obecności osoby przybranej przez funkcjonariusza.
2.  Funkcjonariusz dokonuje czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy, pod nieobecność właściciela bagażu lub ładunku albo przewoźnika lub spedytora w przypadku, gdy z ustaleń funkcjonariusza wynika, że zwłoka może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego.
3.  Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy, funkcjonariusz poucza właściciela bagażu lub ładunku albo przedstawiciela przewoźnika lub spedytora o prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7a ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w notatce służbowej lub protokole czynności.
4.  Wzór protokołu przeglądania zawartości bagaży i sprawdzenia ładunków jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Kopię protokołu przeglądania zawartości bagaży i sprawdzenia ładunków przekazuje się właścicielowi bagażu lub ładunku albo przedstawicielowi przewoźnika lub spedytora za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.