Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.
§  5. 
1.  Wzór protokołu z kontroli osobistej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Kopię protokołu z kontroli osobistej przekazuje się osobie poddanej kontroli osobistej za potwierdzeniem odbioru.
2.  Funkcjonariusz informuje osobę poddawaną kontroli osobistej, że może ona żądać sporządzenia protokołu z tej kontroli również w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 7g ustawy.