Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.159.1338

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dopłat z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne oraz procentowego wskaźnika kontroli producentów rolnych prowadzących te plantacje

Na podstawie art. 3i ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, Nr 132, poz. 1110 i Nr 150, poz. 1259) zarządza się, co następuje:
§  1. 1  
1. Dopłata z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne, zwana dalej "dopłatą", jest przyznawana producentowi rolnemu, który spełniając warunki określone w art. 3g ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
1) prowadzi plantacje wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne, zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska;
2) zawarł z podmiotem przetwarzającym wierzbę (Salix sp.) lub różę bezkolcową (Rosa multiphlora var.) na cele energetyczne umowę kontraktacji lub przetwarza wierzbę (Salix sp.) lub różę bezkolcową (Rosa multiphlora var.) na cele energetyczne.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera, w szczególności:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu przetwarzającego wierzbę (Salix sp.) lub różę bezkolcową (Rosa multiphlora var.) na cele energetyczne;
3) okres, na który umowa została zawarta, i wstępny harmonogram dostaw;
4) powierzchnię, z której zostanie zebrana wierzba (Salix sp.) lub róża bezkolcowa (Rosa multiphlora var.), która będzie dostarczona do przetworzenia w poszczególnych latach, z podaniem nazwy gatunku albo nazwy gatunku i odmiany;
5) ilość wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.), która będzie dostarczona do przetworzenia w poszczególnych latach, z podaniem nazwy gatunku albo nazwy gatunku i odmiany.
3. Do wniosku o przyznanie dopłaty dołącza się:
1) kopię umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
2) oświadczenie producenta rolnego, w przypadku przetwarzania przez niego wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) na cele energetyczne, określające:
a) powierzchnię, z której zostanie zebrana wierzba (Salix sp.) lub róża bezkolcowa (Rosa multiphlora var.) do przetwarzania przez producenta rolnego,
b) ilość wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.), która zostanie przetworzona na cele energetyczne.
4. Powierzchnia objęta wnioskiem o przyznanie dopłaty nie może przekraczać powierzchni, o której mowa w ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. a.
§  2.
1. Plantacje wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne uznaje się za prowadzone zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, jeżeli:
1) są utrzymywane w stanie niezachwaszczonym;
2) zbiór wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) następuje w cyklu maksymalnie czteroletnim;
3) są położone:
a) 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny,
b) 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej jako grunt rolny.
2. Powierzchnię wyznaczającą granicę sąsiedniej działki gruntu, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wlicza się do powierzchni działki rolnej, do której przysługuje dopłata.
§  3.
1. Jeżeli podana we wniosku o przyznanie dopłaty powierzchnia działek rolnych, na których prowadzona jest plantacja wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne, jest większa od powierzchni rzeczywiście stwierdzonej w wyniku kontroli, dopłatę za dany rok przyznaje się w wysokości pomniejszonej o:
1) wartość procentową stwierdzonej różnicy w przypadku, gdy różnica wynosi od 3 % do 30 % powierzchni;
2) dwukrotną wartość procentową stwierdzonej różnicy w przypadku, gdy różnica wynosi powyżej 30 % i nie więcej niż 50 % powierzchni.
2. W przypadku gdy stwierdzona różnica wynosi 50 % i więcej powierzchni, w danym roku dopłaty nie przyznaje się.
3. Jeżeli w wyniku kontroli na miejscu zostanie stwierdzone nieprzestrzeganie zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, dopłatę za dany rok przyznaje się w wysokości pomniejszonej o 7 % za każde uchybienie.
4. Jeżeli w wyniku kontroli na miejscu zostanie stwierdzone uchybienie w zakresie zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, które zostało już stwierdzone podczas poprzedniej kontroli, dopłaty za dany rok nie przyznaje się.
§  4.
1. Dopłatę przyznaje się w terminie 8 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie dopłaty.
2. Dopłatę wypłaca się w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu dopłaty, na rachunek bankowy wskazany we wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych, prowadzonej na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
3. Wniosek o przyznanie dopłaty może być wycofany przez producenta rolnego przed dniem, w którym właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował tego producenta o stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonym wniosku lub organ właściwy do przeprowadzania kontroli na miejscu poinformował tego producenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
§  5.
1. W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o przyznaniu dopłaty nastąpi przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, dopłata przysługuje temu producentowi rolnemu, jeżeli spełnia on warunki do jej przyznania i w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego złoży wniosek o przyznanie dopłaty, której dotyczył pierwszy wniosek.
2. Producent rolny, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o przyznanie dopłaty dołącza kopię umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub innej umowy potwierdzającej przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego oraz kopię umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.
§  6.
1. W przypadku śmierci producenta rolnego dopłata przysługuje spadkobiercy, który przejął posiadanie gospodarstwa rolnego i złożył wniosek o przyznanie dopłaty, której dotyczył wniosek spadkodawcy.
2. Spadkobierca, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o przyznanie dopłaty dołącza prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, a w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku - oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną przez sąd.
§  7. Kontrole na miejscu obejmują co najmniej po 5 % producentów rolnych prowadzących plantacje wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne.
§  8. W roku 2005 kopię umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, producent rolny przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie później niż do dnia 31 grudnia.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 marca 2006 r. (Dz.U.06.42.285) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2006 r.