Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.759 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2020 r.
§  15. 
1.  Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:
1) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego:
a) 21  potwierdzające brak wpisu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c, lub
b) 22  o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do gospodarstwa;
3) 23  biznesplan sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję;
4) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w § 5 ust. 1;
5) 24  (uchylony);
6) oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli przez Agencję;
7) w przypadku wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim:
a) 25  (uchylona),
b) zaświadczenie dotyczące małżonka wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego:
26  potwierdzające brak wpisu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c, lub
27  o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c;
8) 28  (uchylony);
9) oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę;
10) 29  kosztorys inwestorski - w przypadku gdy biznesplan przewiduje realizację inwestycji budowlanej.
2.  W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, wnioskodawca dołącza do wniosku prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
3.  30  Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.
4.  31  Jeżeli biznesplan nie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), składa się go na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD) wraz z wydrukiem podsumowania biznesplanu.
21 § 15 ust. 1 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
22 § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
23 § 15 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.839) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.
24 § 15 ust. 1 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
25 § 15 ust. 1 pkt 7 lit. a uchylona przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2019 r.
26 § 15 ust. 1 pkt 7 lit. b tiret pierwsze zmienione przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
27 § 15 ust. 1 pkt 7 lit. b tiret drugie zmienione przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
28 § 15 ust. 1 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2019 r.
29 § 15 ust. 1 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
30 § 15 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 24 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2018 r.
31 § 15 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 8 maja 2020 r. (Dz.U.2020.839) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2020 r.