Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.
§  18.  Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy, umowa zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:
1) zapewnienia trwałości operacji, zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013;
2) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
3) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego;
4) (uchylony);
5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
6) warunków i sposobów pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa;
7) dokonywania zmian w umowie;
8) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania;
9) podłączenia do wybudowanej lub przebudowanej sieci, w liczbie co najmniej 50%, przyłączeń zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy;
10) zapewnienia spełnienia warunków na etapie wniosku o płatność końcową, które wynikają z tych kryteriów, za które zostały przyznane punkty jedynie na podstawie deklaracji ich spełnienia złożonej we wniosku o przyznanie pomocy.