[Treść, ważność, zmiana umowy o przyznaniu pomocy] - Art. 36. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Treść, ważność, zmiana umowy o przyznaniu pomocy] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  36.  [Treść, ważność, zmiana umowy o przyznaniu pomocy]
1. 
Umowa o przyznaniu pomocy zawiera co najmniej:
1)
oznaczenie jej przedmiotu i stron;
2)
określenie warunków, terminu i miejsca realizacji operacji;
3)
określenie celu operacji oraz wskaźników jego osiągnięcia;
4)
określenie wysokości pomocy;
5)
określenie warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy;
6)
zobowiązanie do poddania się kontroli prowadzonej przez instytucję zarządzającą, agencję płatniczą, właściwy podmiot wdrażający, właściwą instytucję pośredniczącą, jednostkę certyfikującą, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz innych instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli;
7)
określenie warunków rozwiązania umowy;
8)
określenie warunków, wysokości i form stosowanych kar administracyjnych, o których mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013;
9)
określenie warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależna.
2. 
Umowa jest nieważna w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459) lub w przypadku, gdy sprzeciwia się przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz przepisom wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1.
3. 
(uchylony).