Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.898 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  15.  Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy, umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:
1) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013;
2) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
3) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innego unijnego instrumentu finansowego, zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
4) (uchylony);
5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
6) warunków i sposobów pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa;
7) dokonywania zmian w umowie;
8) zapewnienia wszczęcia, w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, postępowania scaleniowego;
9) zapewnienia realizacji operacji w części wynikającej z kryteriów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 i 4 - w przypadku gdy operacji przyznano punkty według tych kryteriów.