Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2014.302 - OpenLEX

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.302

Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz wsparcia specjalnego, w tym szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy, małżonkowi rolnika, następcy prawnemu rolnika lub przejmującemu gospodarstwo.
1.
Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., zwana dalej "płatnością niezwiązaną do chmielu", przysługuje rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności, również w przypadku, gdy płatność do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. została przyznana:
1)
małżonkowi rolnika, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu przyznania tej płatności temu małżonkowi, lub
2)
spadkodawcy rolnika lub spadkodawcy małżonka rolnika, lub
3)
poprzednikowi rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do chmielu, który stał się jego następcą prawnym w wyniku rozwiązania albo przekształcenia, albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem śmierci poprzednika rolnika, lub
4)
przekazującemu gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik lub jego małżonek mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z ustawy.
2.
W przypadku gdy rolnikowi, któremu przysługuje płatność niezwiązana do chmielu na podstawie ust. 1, została przyznana płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., w danym roku przysługuje mu płatność niezwiązana do chmielu do sumy powierzchni, do których płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. została przyznana temu rolnikowi oraz:
1)
jego małżonkowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub
2)
spadkodawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub
3)
jego poprzednikowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub
4)
przekazującemu gospodarstwo rolne, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, płatność niezwiązaną do chmielu przyznaje się temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do chmielu wyraził pisemną zgodę, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli do spadku:
1)
są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o płatność niezwiązaną do chmielu, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;
2)
jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do chmielu, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę;
3)
są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do chmielu, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.
5.
Zgoda, o której mowa w ust. 4 pkt 1, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do chmielu przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności.
6.
Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do chmielu przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności, zgodę, o której mowa w ust. 4 pkt 3, wyraża jedynie ten małżonek.
7.
Gdy przejmującym gospodarstwo rolne w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do chmielu:
1)
przekazującemu gospodarstwo rolne płatność niezwiązana do chmielu nie przysługuje;
2)
jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność niezwiązaną do chmielu przyznaje się temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.
8.
Gdy przejmującym gospodarstwo rolne w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do chmielu:
1)
przekazującemu gospodarstwo rolne płatność niezwiązana do chmielu nie przysługuje;
2)
jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność niezwiązaną do chmielu przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.
W przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej "ustawą o płatnościach", płatność niezwiązana do chmielu, o którą ubiegał się przekazujący, jest przyznawana w danym roku przejmującemu niezależnie od tego, czy spełnia warunki do jej przyznania.
1.
W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 1 ustawy o płatnościach, płatność cukrową przyznaje się temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie płatności cukrowej wyraził pisemną zgodę, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 2 ustawy o płatnościach, jeżeli do spadku:
1)
są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o płatność cukrową, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;
2)
jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o płatność cukrową, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę;
3)
są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o płatność cukrową, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.
3.
Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności cukrowej przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności.
4.
Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności cukrowej przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie płatności cukrowej, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wyraża jedynie ten małżonek.
5.
W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest rolnik, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 3 ustawy o płatnościach:
1)
jeżeli przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności cukrowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do przyznawania płatności cukrowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1-5a ustawy o płatnościach;
2)
jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność cukrową przyznaje się temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.
6.
W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 3 ustawy o płatnościach, a przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności cukrowej do dnia 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek:
1)
przepisy art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3-5 ustawy o płatnościach dotyczące przejmującego stosuje się odpowiednio do rolnika będącego małżonkiem przejmującego gospodarstwo rolne;
2)
jeżeli przekazane gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, płatność cukrową przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.
7.
W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24 ust. 1a pkt 3 ustawy o płatnościach, a przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności cukrowej, płatność ta przysługuje przekazującemu, jeżeli są spełnione warunki do jej przyznania.
1.
W przypadku, o którym mowa w art. 24a ust. 2 pkt 2 ustawy o płatnościach, płatność do pomidorów przyznaje się temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie płatności do pomidorów wyraził pisemną zgodę, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 24a ust. 2 pkt 3 ustawy o płatnościach, jeżeli do spadku:
1)
są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o płatność do pomidorów, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;
2)
jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę;
3)
są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.
3.
Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności do pomidorów przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności.
4.
Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności do pomidorów przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie płatności do pomidorów, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wyraża jedynie ten małżonek.
5.
W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest rolnik, o którym mowa w art. 24a ust. 2 pkt 4 ustawy o płatnościach:
1)
jeżeli przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do pomidorów do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do przyznawania płatności do pomidorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1-5a ustawy o płatnościach;
2)
jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność do pomidorów przyznaje się temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.
6.
W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24a ust. 2 pkt 4 ustawy o płatnościach, a przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do pomidorów do dnia 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek:
1)
przepisy art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3-5 ustawy o płatnościach dotyczące przejmującego gospodarstwo rolne stosuje się odpowiednio do rolnika będącego małżonkiem przejmującego gospodarstwo rolne;
2)
jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność do pomidorów przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.
7.
W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24a ust. 2 pkt 4 ustawy o płatnościach, a przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności do pomidorów, płatność ta przysługuje przekazującemu gospodarstwo rolne, jeżeli są spełnione warunki do jej przyznania.
1.
W przypadku, o którym mowa w art. 24aa ust. 2 pkt 1 ustawy o płatnościach, oddzielną płatność z tytułu owoców miękkich, o której mowa w art. 129 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), zwaną dalej "oddzielną płatnością do owoców miękkich", przyznaje się temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie oddzielnej płatności do owoców miękkich wyraził pisemną zgodę, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 24aa ust. 2 pkt 2 ustawy o płatnościach, jeżeli do spadku:
1)
są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o oddzielną płatność do owoców miękkich, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;
2)
jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę;
3)
są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o oddzielną płatność do owoców miękkich, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.
3.
Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania oddzielnej płatności do owoców miękkich przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności.
4.
Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania oddzielnej płatności do owoców miękkich przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie oddzielnej płatności do owoców miękkich, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wyraża jedynie ten małżonek.
5.
W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest rolnik, o którym mowa w art. 24aa ust. 2 pkt 4 ustawy o płatnościach:
1)
jeżeli przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie oddzielnej płatności do owoców miękkich do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, do przyznawania oddzielnej płatności do owoców miękkich stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1-5a ustawy o płatnościach;
2)
jeżeli przekazane gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, oddzielną płatność do owoców miękkich przyznaje się temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.
6.
W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24aa ust. 2 pkt 4 ustawy o płatnościach, a przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie oddzielnej płatności do owoców miękkich do dnia 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek:
1)
przepisy art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3-5 ustawy o płatnościach dotyczące przejmującego gospodarstwo rolne stosuje się odpowiednio do rolnika będącego małżonkiem przejmującego gospodarstwo rolne;
2)
jeżeli przekazane gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, oddzielną płatność do owoców miękkich przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.
7.
W przypadku gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24aa ust. 2 pkt 4 ustawy o płatnościach, a przekazanie gospodarstwa rolnego nastąpiło po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie oddzielnej płatności do owoców miękkich, płatność ta przysługuje przekazującemu gospodarstwo rolne, jeżeli są spełnione warunki do jej przyznania.
1.
W przypadku, o którym mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 1 ustawy o płatnościach, płatność uzupełniającą dla producentów surowca tytoniowego, zwaną dalej "płatnością niezwiązaną do tytoniu", przyznaje się temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu wyraził pisemną zgodę, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 2 ustawy o płatnościach, jeżeli:
1)
do spadku:
a)
są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o płatność niezwiązaną do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę,
b)
jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do tytoniu, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę,
c)
są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do tytoniu, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;
2)
gospodarstwo rolne jest przedmiotem zapisu windykacyjnego, a zapisobiercą jest:
a)
rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, to płatność tę przyznaje się temu rolnikowi,
b)
zarówno rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inne podmioty, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę,
c)
małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę,
d)
zarówno małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, jak i inne podmioty, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.
3.
Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności.
4.
Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, wyraża jedynie ten małżonek.
5.
W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest rolnik, o którym mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 3 ustawy o płatnościach, a nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność tę przyznaje się nabywcy, jeżeli zgoda, o której mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 3 ustawy o płatnościach, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 24ab ust. 1 pkt 1 ustawy o płatnościach, przy czym jeżeli nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie:
1)
od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 31 maja roku, w którym ten wniosek został złożony, płatność ta jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony do dnia 30 czerwca tego roku;
2)
od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność ta jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu nabywca wstępuje na miejsce zbywcy.
7.
W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 3 ustawy o płatnościach, a nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność tę przyznaje się rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy, jeżeli zgoda, o której mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 3 ustawy o płatnościach, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 24ab ust. 1 pkt 1 ustawy o płatnościach, przy czym jeżeli nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie:
1)
od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 31 maja roku, w którym ten wniosek został złożony, płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy na wniosek złożony do dnia 30 czerwca tego roku;
2)
od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.
8.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu rolnik będący małżonkiem nabywcy wstępuje na miejsce zbywcy.
9.
Jeżeli nabyte gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się rolnikowi będącemu nabywcą gospodarstwa rolnego albo rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy gospodarstwa rolnego, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.
10.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 7, do przyznawania płatności niezwiązanej do tytoniu stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 2-4 oraz art. 22b ustawy o płatnościach.
11.
W przypadku gdy w dniu 14 marca 2012 r. do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243 i 1258) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 52, poz. 303), zwanej dalej "ustawą o organizacji rynków", poza rolnikiem wnioskującym o płatność niezwiązaną do tytoniu był wpisany małżonek tego rolnika lub spadkodawca, lub zbywca gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 1-3 ustawy o płatnościach, płatność niezwiązana do tytoniu przysługuje do sumy indywidualnej ilości referencyjnej, o której mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, określonej dla tego rolnika oraz dla małżonka tego rolnika lub spadkodawcy, lub zbywcy gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 24ab ust. 2 pkt 1-3 ustawy o płatnościach.
1.
W przypadku, o którym mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 1 ustawy o płatnościach, płatność uzupełniającą w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, zwaną dalej "płatnością niezwiązaną do skrobi", przyznaje się temu z małżonków, na którego małżonek nieskładający wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi wyraził pisemną zgodę, jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim w dniu złożenia tego wniosku.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 2 ustawy o płatnościach, jeżeli:
1)
do spadku:
a)
są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o płatność niezwiązaną do skrobi, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę,
b)
jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do skrobi, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę,
c)
są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną do skrobi, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;
2)
gospodarstwo rolne jest przedmiotem zapisu windykacyjnego, a zapisobiercą jest:
a)
rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, to płatność tę przyznaje się temu rolnikowi,
b)
zarówno rolnik wnioskujący o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, jak i inne podmioty, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę,
c)
małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę,
d)
zarówno małżonek rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, jak i inne podmioty, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy zapisobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.
3.
Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do skrobi przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności.
4.
Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej do skrobi przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, wyraża jedynie ten małżonek.
5.
W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest rolnik, o którym mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 3 ustawy o płatnościach, a nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność tę przyznaje się nabywcy, jeżeli zgoda, o której mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 3 ustawy o płatnościach, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 24ac ust. 1 pkt 1 ustawy o płatnościach, przy czym jeżeli nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie:
1)
od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi do dnia 31 maja roku, w którym ten wniosek został złożony, płatność ta jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony do dnia 30 czerwca tego roku;
2)
od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność ta jest przyznawana nabywcy na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do skrobi nabywca wstępuje na miejsce zbywcy.
7.
W przypadku gdy nabywcą gospodarstwa rolnego jest małżonek rolnika, o którym mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 3 ustawy o płatnościach, a nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność tę przyznaje się rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy, jeżeli zgoda, o której mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 3 ustawy o płatnościach, została wyrażona do dnia wydania tej decyzji, nawet jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 24ac ust. 1 pkt 1 ustawy o płatnościach, przy czym jeżeli nabycie gospodarstwa rolnego nastąpiło w okresie:
1)
od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi do dnia 31 maja roku, w którym ten wniosek został złożony, płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy na wniosek złożony do dnia 30 czerwca tego roku;
2)
od dnia 1 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi, do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność ta jest przyznawana rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia nabycia gospodarstwa rolnego.
8.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności niezwiązanej do skrobi rolnik będący małżonkiem nabywcy wstępuje na miejsce zbywcy.
9.
Jeżeli nabyte gospodarstwo rolne jest przedmiotem współposiadania, płatność niezwiązaną do skrobi przyznaje się rolnikowi będącemu nabywcą gospodarstwa rolnego albo rolnikowi będącemu małżonkiem nabywcy gospodarstwa rolnego, jeżeli wszyscy współposiadacze wyrazili na to pisemną zgodę.
10.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 7, do przyznawania płatności niezwiązanej do skrobi stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 2-4 oraz art. 22b ustawy o płatnościach.
11.
W przypadku gdy w dniu 14 marca 2012 r. do rejestru, o którym mowa w art. 38c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 1512) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 95, poz. 792), zwanej dalej "ustawą o ARR", poza rolnikiem wnioskującym o płatność niezwiązaną do skrobi był wpisany małżonek tego rolnika lub spadkodawca, lub zbywca gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 1-3 ustawy o płatnościach, płatność niezwiązana do skrobi przysługuje do sumy indywidualnej ilości referencyjnej, o której mowa w art. 38b ust. 7 ustawy o ARR, określonej dla tego rolnika oraz dla małżonka tego rolnika lub spadkodawcy, lub zbywcy gospodarstwa rolnego, o których mowa w art. 24ac ust. 2 pkt 1-3 ustawy o płatnościach.
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych przysługuje również w przypadku ich uprawy w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne, z tym że w przypadku wyki siewnej (Vicia sativa L.) dopuszcza się jej uprawę z rośliną podporową.
Wsparcie specjalne w formie płatności do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) i do samic gatunku owca domowa (Ovis aries) przysługuje do zwierząt, które zostały wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na podstawie zgłoszenia dokonanego do dnia 7 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności.
1.
Płatność do surowca tytoniowego, o której mowa w art. 7 ust. 2b pkt 3 ustawy o płatnościach, przysługuje również w przypadku, gdy umowa na uprawę tytoniu lub umowa kontraktacji, o których mowa w art. 7 ust. 2b pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy o płatnościach, zostały zawarte z małżonkiem rolnika wnioskującego o tę płatność.
2.
W przypadku gdy ilość surowca tytoniowego wskazana w zaświadczeniach, o których mowa w art. 16j ust. 8 ustawy o płatnościach, jest większa niż ilość surowca tytoniowego wynikająca z umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji, o których mowa w art. 7 ust. 2b pkt 3 ustawy o płatnościach, płatność do surowca tytoniowego przysługuje do ilości surowca tytoniowego w poszczególnych partiach surowca tytoniowego pomnożonej przez stosunek ilości surowca tytoniowego wynikającej z umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji do ilości surowca tytoniowego wskazanej w tych zaświadczeniach.
Do przyznawania płatności uzupełniającej stosuje się odpowiednio przepisy art. 11, art. 21, art. 22, art. 23 ust. 1, art. 25, art. 28, art. 75 ust. 2, art. 78 i art. 80 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.).
W przypadku dokonywania zmniejszeń płatności wynikających z dyscypliny finansowej przewidzianej w art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 każda płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która ma być przyznana rolnikowi za dany rok, z wyłączeniem płatności uzupełniającej, jest zmniejszana proporcjonalnie do udziału tej płatności w całkowitej kwocie wszystkich płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, które mają być przyznane rolnikowi za dany rok, z wyłączeniem płatności uzupełniającej.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326, z późn. zm.).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2014 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).