Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. - Dz.U.2004.142.1509 - OpenLEX

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.142.1509

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 2 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Na podstawie art. 56 ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, zwanych dalej "szczepieniami ochronnymi", w tym obszary, na których przeprowadza się te szczepienia, rodzaj szczepionki i sposób jej podania.
1.
Szczepienia ochronne przeprowadza wojewódzki lekarz weterynarii.
2.
Szczepienia ochronne przeprowadza się na obszarach lasów oraz we wszystkich miejscach bytowania lisów wolno żyjących.
3.
Szczepień ochronnych nie przeprowadza się, jeżeli na terenie województwa i na terenach województw graniczących z tym województwem nie stwierdzono wścieklizny w okresie trzech kolejnych lat.
1.
Szczepienia ochronne przeprowadza się przy użyciu doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie.
2.
Liczba dawek szczepionki zależy od stopnia zalesienia i ukształtowania terenu, populacji zwierząt dzikich oraz przyjętego sposobu podania szczepionki. Liczba ta nie powinna być mniejsza niż 20 dawek na 1 km2 powierzchni.
3.
Liczba dawek szczepionki może być zwiększona na obszarach, na których wystąpiła znaczna liczba przypadków wścieklizny, z tym że zwiększenie dawki może nastąpić po uprzednim wykonaniu analizy:
1)
liczby przypadków wystąpienia wścieklizny i terenu, na którym one wystąpiły;
2)
liczby dawek szczepionki w stosunku do liczby przypadków wystąpienia wścieklizny i populacji lisa na tym terenie.
4.
Szczepionka jest rozrzucana z samolotu lub wykładana ręcznie dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.
5.
Szczepionka może być podana raz w roku, jeżeli na terenie województwa i na terenach województw graniczących z tym województwem nie stwierdzono przypadków wystąpienia wścieklizny w okresie dwóch kolejnych lat.
W przypadku przeprowadzania szczepień ochronnych na obszarze parku narodowego, termin szczepienia i sposób podania szczepionki, o którym mowa w § 3 ust. 4, uzgadnia się z dyrektorem parku narodowego.
Wojewódzki lekarz weterynarii, co najmniej 10 dni przed przewidywanym terminem przeprowadzenia szczepień ochronnych, powiadamia pisemnie o sposobie przeprowadzenia tych szczepień:
1)
właściwych ze względu na obszar przeprowadzania szczepień:
a)
starostów powiatów, wójtów gmin i prezydentów miast,
b)
powiatowych lekarzy weterynarii,
c)
państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych;
2)
właściwe ze względu na obszar przeprowadzania szczepień:
a)
nadleśnictwa,
b)
zarządy okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego;
3)
Szefa Służb Weterynaryjnych - Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego;
4)
wojewódzkich lekarzy weterynarii z województw graniczących z województwem, na którym będą przeprowadzone szczepienia, którzy powiadamiają starostów powiatów, graniczących z obszarem, na którym będą przeprowadzane szczepienia.
W miejscowościach położonych na obszarze, na którym będą przeprowadzane szczepienia ochronne, oraz w miejscowościach graniczących z tym obszarem wojewódzki lekarz weterynarii może ogłosić termin i sposób przeprowadzania tych szczepień w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 100), które na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.