§ 3. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 3. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  3. 
1. 
Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby placówki wychowania przedszkolnego, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:
1)
podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą w szczególności wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych oraz bibliotekach publicznych;
2)
zorganizowały w czasie roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo, w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej;
3)
uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez placówkę wychowania przedszkolnego co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
4)
zrealizowały co najmniej jedne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem książek zakupionych do placówek wychowania przedszkolnego.
2. 
Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:
1)
zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupów książek;
2)
podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:
a)
planowanie zakupów książek,
b)
wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych oraz bibliotekach publicznych;
3)
zorganizowały w czasie roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów, w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej;
4)
uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
5)
zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
6)
dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie uczniom wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
7)
uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
3. 
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą jest obowiązany zapewnić, aby szkoły w ORPEG, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:
1)
zasięgnęły opinii rodziców i uczniów w sprawie zakupów książek;
2)
zorganizowały w czasie roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów, w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej;
3)
uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę w ORPEG co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
4)
uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
4. 
Organ prowadzący bibliotekę pedagogiczną, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby biblioteki pedagogiczne, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe, podjęły:
1)
współpracę ze szkołami i bibliotekami publicznymi, obejmującą:
a)
planowanie zakupów książek,
b)
wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
2)
wspomaganie bibliotek szkolnych i nauczycieli w kształtowaniu postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w tym pomoc w diagnozowaniu potrzeb lub problemów szkół w zakresie promowania i wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
5. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie dotyczy szkół, w których nie tworzy się rady rodziców lub samorządu uczniowskiego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 6 i art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.