Szczegółowe warunki dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych. - Dz.U.2003.99.916 - OpenLEX

Szczegółowe warunki dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.916

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych

Na podstawie art. 46 ust. 10 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt, w tym w szczególności:
1)
niezbędne wyposażenie w budowle i urządzenia techniczne miejsc przebywania przedstawicieli poszczególnych gatunków lub grup zwierząt;
2)
minimalne warunki przestrzenne dla utrzymywania poszczególnych gatunków lub grup zwierząt;
3)
warunki niezbędne dla prowadzenia reprodukcji poszczególnych gatunków lub grup zwierząt;
4)
warunki, jakie muszą być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt i ludzi.
1.
Warunki dla prawidłowego żywienia i pojenia utrzymywanych zwierząt obejmują:
1)
podawanie wody i karmy w ilościach oraz o zawartości składników odżywczych odpowiednich do wymagań poszczególnych gatunków, z uwzględnieniem kondycji, wieku osobników, stadium rozwoju (w tym ciąży, karmienia młodych), stanu uzębienia, składu socjalnego grupy;
2)
zaspokojenie potrzeb żywieniowych wszystkich osobników w stadzie przez umożliwienie swobodnego dostępu do karmy i wody;
3)
podawanie karmy w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu zwierząt;
4)
składowanie, przygotowywanie i przechowywanie karmy w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zepsuciem;
5)
regularne czyszczenie i dezynfekowanie pojemników przeznaczonych na karmę i wodę;
6)
codzienną kontrolę zawartości i prawidłowego działania automatycznych poideł i dozowników karmy;
7)
uwzględnienie naturalnych zachowań przy pobieraniu karmy.
2.
Karmienie żywymi kręgowcami stałocieplnymi odbywa się poza godzinami otwarcia ogrodu.
3.
Karmienie zwierząt przez zwiedzających odbywa się za zgodą zarządzającego ogrodem zoologicznym i pod nadzorem personelu ogrodu zoologicznego.
1.
Warunki dla prawidłowego utrzymywania zwierząt obejmują:
1)
wietrzenie pomieszczeń oraz dostosowanie temperatury i oświetlenia do wymogów poszczególnych gatunków, a w indywidualnych przypadkach do potrzeb zwierząt, z uwzględnieniem ciężarnych samic oraz noworodków;
2)
wyposażenie miejsc przebywania zwierząt w schronienia umożliwiające ukrycie się;
3)
utrzymywanie w czystości pomieszczeń, wybiegów i ich wyposażenia;
4)
wyposażenie pomieszczeń w urządzenia umożliwiające odprowadzanie nadmiaru wody;
5)
regularne usuwanie zużytej podściółki;
6)
regularną kontrolę jakości wody w akwariach i basenach;
7)
bieżącą obserwację kondycji i stanu zwierząt;
8)
opiekę weterynaryjną.
2.
Utrzymywanie zwierząt w bezpośrednim kontakcie ze zwiedzającymi odbywa się pod nadzorem personelu ogrodu zoologicznego i przez okres niepowodujący stresu zwierząt.
Minimalne warunki przestrzenne dla utrzymywania zwierząt oraz warunki dla prowadzenia reprodukcji poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt są określone w załączniku do rozporządzenia.
1.
Ogrody zoologiczne, w zależności od gatunków utrzymywanych zwierząt, należy wyposażyć w:
1)
obiekty podstawowe;
2)
obiekty i urządzenia dodatkowe;
3)
obiekty gospodarcze i administracyjne.
2.
Obiektem podstawowym jest:
1)
akwarium;
2)
akwaterrarium;
3)
basen;
4)
klatka;
5)
kotnik;
6)
pawilon ekspozycyjny;
7)
terrarium;
8)
woliera;
9)
insektarium;
10)
wybieg.
3.
Obiekt lub urządzenie dodatkowe stanowi pomieszczenie przeznaczone do:
1)
opieki weterynaryjnej;
2)
reprodukcji, hodowli i przetrzymywania zwierząt poza obszarem ekspozycji;
3)
przetrzymywania zwierząt w okresie kwarantanny;
4)
odchowu młodych osobników;
5)
rehabilitacji zwierząt.
4.
Obiektem gospodarczym lub administracyjnym jest:
1)
pomieszczenie warsztatowe;
2)
magazyn;
3)
przygotowalnia karmy;
4)
zaplecze ogrodnicze;
5)
urządzenie do całkowitego bądź wstępnego oczyszczania ścieków.
Rozród zwierząt może być prowadzony w celu spełnienia jednego z następujących warunków:
1)
ze względu na programy ochrony ex situ (poza miejscem naturalnego występowania) gatunków zagrożonych w stanie naturalnym;
2)
wzbogacenie kolekcji zwierząt;
3)
zmiana struktury wiekowej stada podstawowego;
4)
zdobywanie przez samice doświadczeń macierzyńskich;
5)
możliwości utrzymania przychówku w ogrodzie zoologicznym lub przekazania go innemu ośrodkowi spełniającemu warunki ogrodu zoologicznego.
Warunki, jakie powinny być spełnione przy utrzymywaniu zwierząt w okresie tarła, porodu, wysiadywania jaj, inkubacji ikry i odchowu młodych zwierząt, odpowiednio do wymagań poszczególnych gatunków, są następujące:
1)
odizolowanie od zwiedzających;
2)
odizolowanie od innych zwierząt w stadzie lub od samca - w przypadku gatunków, u których samice samodzielnie odchowują młode zwierzęta;
3)
umożliwienie odchowu młodych zwierząt w naturalnej grupie socjalnej;
4)
przygotowanie miejsca porodu, zniesienia lub wysiadywania jaj, inkubacji ikry lub dostarczenie materiału na budowę tych miejsc;
5)
przygotowanie schronienia dla zwierząt z młodymi osobnikami.
1.
Dopuszcza się sztuczny odchów młodych zwierząt jedynie w przypadku konieczności ratowania życia noworodków, w tym porzuconych przez matkę.
2.
W stosunku do ptaków i ssaków sztuczny odchów powinien być prowadzony w sposób umożliwiający młodym zwierzętom powrót do życia w naturalnej strukturze socjalnej.
Ogród zoologiczny powinien posiadać ogrodzenie zewnętrzne zapobiegające niekontrolowanemu opuszczeniu terenu przez zwierzęta.
Konstrukcja pomieszczeń dla utrzymywania zwierząt powinna uniemożliwiać zwierzętom ucieczkę i zapewniać bezpieczeństwo dla ludzi.
W pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt ustala się następujące szczegółowe zasady bezpieczeństwa:
1)
ogrodzenia, urządzenia do karmienia i pojenia zwierząt oraz inne elementy wyposażenia, do których zwierzęta mają bezpośredni dostęp, powinny być wykonane w sposób zapobiegający uszkodzeniom zwierząt;
2)
elementy wyposażenia technicznego, takie jak oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, kanalizacja i instalacja wodna, powinny znajdować się, w miarę możliwości, poza dostępem zwierząt albo być skonstruowane w sposób uniemożliwiający zwierzętom ich uszkodzenie;
3)
urządzenia do filtrowania i napowietrzania wody w akwariach i basenach powinny być wyposażone dodatkowo w zastępczy system urządzeń awaryjnych;
4)
stan ogrodzeń, o których mowa w pkt 1, oraz ogrodzeń zewnętrznych, o których mowa w § 9, należy poddawać regularnej kontroli, a wszelkie uszkodzenia natychmiast usuwać;
5)
podłogi powinny posiadać nawierzchnię przeciwdziałającą poślizgowi, także wówczas, gdy są wilgotne;
6)
baseny, mokre i suche fosy powinny być tak wyposażone, aby umożliwić zwierzętom bezpieczne ich opuszczanie;
7)
do odłowu zwierząt należy używać urządzeń zapewniających szybkie i bezurazowe ich schwytanie;
8)
u zwierząt szczególnie płochliwych i podatnych na urazy powinny być stosowane ogrodzenia widoczne dla zwierzęcia;
9)
zamki, zasuwy i inne urządzenia zabezpieczające przed wydostaniem się zwierząt powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem zwierząt.
Ogrody zoologiczne istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia zostaną dostosowane do warunków określonych w rozporządzeniu, w okresie nie dłuższym niż dwa lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Załącznik do rozporządzenia stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK

MINIMALNE WARUNKI PRZESTRZENNE I HODOWLANE DLA PRZETRZYMYWANIA ZWIERZĄT ORAZ WARUNKI NIEZBĘDNE DLA PROWADZENIA REPRODUKCJI POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW LUB GRUP ZWIERZĄT

Część  1

Ssaki

Grupa systematycznaPowierzchniaMinimalna temperaturaUwarunkowania socjalneRodzaj pomieszczeń oraz niezbędneWarunki dla reprodukcjiUwagi
pomieszczenia zewnętrznego1pomieszczenia wewnętrznego2w pomieszczeniu (°C)wyposażenie miejsc przebywania
STEKOWCE MONTREMATA
Dziobak Ornitorhynchus anatinus50 m2 dla pary20 m2 dla pary10 °C-klatka3 lub wybieg4, basen o podłożu żwirowymkotnik5 lub budka lęgowa6 połączona z basenem korytarzem-
Kolczatka Tachyglossus aculeatus20 m2 dla pary10 m2 dla pary10 °Cmożliwe połączenie w grupy--przy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenia większe o 25 %
Prakolczatka Zaglossus sp.20 m2 dla pary10 m2 dla pary15 °Cmożliwe połączenie w grupyklatka lub wybieg, podłoże umożliwiające kopanie-przy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenia większe o 25 %
TORBACZE MARSUPIALIA
OPOSY DIDELPHIDAE
Gatunki z rodzaju Didelphis6 m2 dla osobnika4 m2 dla osobnika10 °Cmożliwe utrzymywanie w parach lub w grupach do 6 osobnikówklatka lub wybieg, zapewnienie możliwości wspinania siękotnik lub budka lęgowa na osobnikawysokość pomieszczeń nie mniej niż 1,5 m
Gatunki z rodzajów Lutreolina, Chironectes8 m2 dla osobnika6 m2 dla osobnika15 °Cgatunki wybitnie samotniczeklatka lub wybieg, basen o podłożu żwirowymkotnik lub budka lęgowa na osobnikaprzy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenia większe o 25 %
Gatunki z rodzajów Marmosa, Monodelphis, Lastodelphys, Metachirus, Philander, Caluromys, Caluromysiops, Glironia, Dromiciops4 m2 dla osobnika1 m2 dla osobnika15 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg, zapewnienie urządzeń do wspinania siękotnik lub budka lęgowa na osobnikawysokość pomieszczeń nie mniej niż 1 m
ZBÓJNIKI CAENOLESTIDAE
Gatunki z rodzajów Caenolestes, Lestros, Rhyncholestes4 m2 dla osobnika1 m2 dla osobnika10 °Cgatunki wybitnie samotniczeklatka lub wybieg, zapewnienie urządzeń do wspinania siękotnik lub budka lęgowa na osobnika-
NIEŁAZY DASYURIDAE
Gatunki z rodzajów Murexia, Neophascogale, Phascolosorex, Myoictis, Planigale, Antechinus, Ningaui, Sminthopsis, Antechinomys2 m2 dla osobnika0,3 m2 dla osobnika15 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg, zapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopaniekotnik lub budka lęgowa na osobnika-
Gatunki z rodzajów Phascogale, Dasycercus, Dasyuroides2 m2 dla osobnika0,5 m2 dla osobnika15 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg, zapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopaniekotnik lub budka lęgowa na osobnika-
Diabeł tasmański Sarcophilus harrisi5 m2 dla osobnika3 m2 dla osobnika5°Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg, zapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopaniekotnik lub budka lęgowa na osobnika-
MRÓWKOŻERY MYRMECOBIIDAE
Mrówkożer Myrmecobius fasciatus2 m2 dla osobnika2 m2 dla osobnika18 °Cgatunek samotniczy, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg, zapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopaniekotnik lub budka lęgowa na osobnika-
KRETY WORKOWATE NOTHORYCTIDAE
Kret workowaty Nothoryctes typhlops-1 m2 dla osobnika20 °Cgatunek samotniczy, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyterrarium, zapewnienie suchego piaszczystego podłoża umożliwiającego kopanienieznane-
JAMRAJE PERAMELIDAE
Wszystkie gatunki-1 m2 dla osobnika15 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się, piaszczyste podłoże umożliwiające kopaniekotnik lub budka lęgowa na osobnika-
PAŁANKI PETAURIDAE
Gatunki z rodzajów Gymnobelideus, Dactylopsila-1 m2 dla osobnika15 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnikawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
Gatunki z rodzaju Petaurus-0,5 m2 dla osobnika12 °Cgatunki socjalneklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnikawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
Gatunki z rodzajów Schinobates, Pseudocheirus-2 m2 dla osobnika10 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnikawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
FALANGERY PHALANGERIDAE
Wszystkie gatunki-1 m2 dla osobnika10 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnikawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
MYSZY WORKOWATE BURRAMYIDAE
Wszystkie gatunki-1m2 dla pary15 °CAcrobates pygmaeus -gatunek socjalny i tolerancyjny, pozostałe samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub terrarium7, podłoże naturalne, umożliwiające kopaniekotnik lub budka lęgowa na osobnikaa) wysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 1,5 m,

b) przy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenie wewnętrzne większe o 25 %

KANGURY MACROPODIDAE
Gatunki z rodzajów Hypsiprymnodon, Potorous, Bettongia, Aepyprymnus10 m2 dla pary8 m2 dla pary10 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg, podłoże umożliwiające kopanieumożliwienie ukrycia się samicy w okresie wychowu potomstwa, ogrzewany kotnik-
Gatunki z rodzajów Thylogale, Perodorcas, Lagorchestes, Setonix, Lagostrophus, Dorcopsis, Dorcopsulus150 m2 dla grupy do 5 osobników10 m2 dla grupy do 5 osobników15 °C-klatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samca-
Gatunki z rodzajów

Petrogale, Wallabia,

Onychogalea oraz

Macropus agilis,

Macropus irma,

Macropus dorsalis,

Macropus eugenii,

Macropus parryi,

Macropus parma,

Macropus rufogriseus

200 m2 dla grupy do 5 osobników15 m2 dla grupy do 5 osobników10 °Cgatunki stadnewybieg, zapewnienie naturalnego podłożaumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samca-
Macropus antelopinus,

Macropus.bernardus,

Macropus fuliginosus,

Macropus giganteus,

Macropus robustus

300 m2 dla grupy do 5 osobników20 m2 dla grupy do 5 osobników10 °Cgatunki stadnewybieg, zapewnienie naturalnego podłożaumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samca-
Kangury drzewne

Dendrolagus sp.

25 m2 dla pary10 m2 dla pary15 °C-klatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcawysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
KOALE PHASCOLARCTIDAE
Koala Phascolarctos cinereus20 m2 dla pary20 m2 dla pary15 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcaa) wysokość pomieszczeń nie mniej niż 4 m,

b) pokarm - liście Eucalyptus sp.

WOMBATY VOMBATIDAE
Wszystkie gatunki100 m2 dla pary20 m2 dla pary0 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża umożliwiającego kopanieumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samca-
Ostronogi Tarsipedidae
Ostronóg Tarsipes spencerae-1 m2 dla pary15 °Cgatunek samotniczy, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnikawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 1,5 m
SSAKI ŁOŻYSKOWE PLACENTIA
MRÓWKOJADY MYRMECOPHAGIDAE
Mrówkojad olbrzymi Myrmecophaga tridactyla200 m2 dla pary40 m2 dla pary15 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg, zapewnienie podłoża umożliwiającego kopanieumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samca-
Gatunki z rodzajów Tamandua, Cyclopes20 m2 dla pary20 m2 dla pary15 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnikawysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 2 m
LENIWCE BRADYPODIDAE
Wszystkie gatunki-10 m2 dla pary18 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożaumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcaa) wysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m,

b) wilgotność powietrza nie mniej niż 80 %

PANCERNIKI DASYPODIDAE
Gatunki z rodzaju Tolypeutes, Zaedyus, Chlamydophorus, Bumeisteria6 m2 dla pary2 m2 dla pary15 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samca-
Gatunki z rodzaju

Euphractus, Priodontes,

Cabassous, Dasypus,

Chaetophractus

10 m2 dla pary4 m2 dla pary15 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samca-
ALMIKI SOLENODONTIDAE
Wszystkie gatunki8 m2 dla pary4 m2 dla pary18 °Cgatunki samotniczeklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samca-
TENREKI TENRECIDAE
Gatunki z rodzajów Hemicentetes, Setifer,

Desogale, Oryzorictes,

Echinops, Microgale,

Limnogale, Geogale,

Micropotamogale

-0,5 m2 dla osobnika15 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub terrarium, zapewnienie naturalnego podłożaumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcadla gatunków należących do Micropotamogale i Limnogale wymagany jest basen
Gatunki z rodzajów Setifer, Tenrec,

Potamogale

-1 m2 dla osobnika15 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub terrarium, zapewnienie naturalnego podłożaumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcadla gatunków należących do Potamogale wymagany jest basen
ZŁOTOKRETY CHRYSOCHLORIDAE
Wszystkie gatunki-0,5 m2 dla osobnika18 °Cgatunki samotniczeklatka lub terrarium, zapewnienie naturalnego podłożaumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcagłębokość podłoża nie mniej niż 50 cm
JEŻE ERINACEIDAE
Wszystkie gatunki2 m2 dla pary2 m2 dla pary10 °C dla gatunków tropikalnychgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka, terrarium lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samca-
RYJÓWKI SORICIDAE
Wszystkie gatunki-0,5 m2 dla osobnika-gatunki samotnicze, lecz u nielicznych możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub terrarium, zapewnienie naturalnego podłożaumożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samca, dla niektórych gatunków konieczne zimowanie-
KRETY TALPIDAE
Desmany Galemys pyreneicus, Desmana moschata10 m2 dla pary5 m2 dla pary0 °Cgatunki samotnicze, lecz możliwe połączenie w paryklatka, terrarium lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, niezbędny basena) umożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samca,

b) kotnik

Pozostałe gatunki-1 m2 dla osobnika0 °Cgatunki wybitnie samotniczeklatka lub terrarium, zapewnienie naturalnego podłożaumożliwienie ukrycia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcagłębokość podłoża nie mniej niż 50 cm
TUPAJE TUPAIIDAE
Wszystkie gatunki1 m2 dla pary1 m2 dla pary15 °Cgatunki żyjące w parachklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnika, umożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcawysokość pomieszczeń nie mniej niż 1,5 m
LOTOKOTY CYNOCEPHALIDAE
Wszystkie gatunki-8 m2 dla pary18 °Cmożliwe utrzymanie w grupachklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnika, umożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenia samcawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2,5 m
NIETOPERZE Z PODRZĘDU MEGACHIROPTERA
Nietoperze mniejsze niż gatunki z rodzaju Rousettus10 m2 dla grupy do 15 osobników8 m2 dla grupy do 15 osobników15 °Cgatunki socjalneklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożaumożliwienie ukrycia się i oddzielnego przebywania samicwysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
Nietoperze nie mniejsze niż gatunki z rodzaju Rousettus20 m2 dla grupy do 15 osobników15 m2 dla grupy do 15 osobników15 °Cgatunki socjalneklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożaumożliwienie ukrycia się i oddzielnego przebywania samicwysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
NIETOPERZE Z PODRZĘDU MICROCHIROPTERA
Wszystkie gatunki-1 m2 dla grupy do 10 osobnikówzbliżona do optymalnej dla poszczególnych gatunkówgatunki socjalne i stadneklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożaumożliwienie ukrycia się i oddzielnego przebywania samica) wysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 1 m,

b) u gatunków strefy umiarkowanej konieczne zimowanie przez nie mniej niż trzy miesiące w temperaturze i wilgotności powietrza odpowiedniej dla poszczególnych gatunków

LEMURKI CHEIROGALEIDAE
Gatunki z rodzajów Allocebus i Microcebus, z wyjątkiem Microcebus coquereli-1 m2 dla grupy do 6 osobników15 °Cgatunki socjalne i stadneklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnika, umożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
Gatunki z rodzajów Cheirogaleus, Phaner oraz Microcebus coquereli-2 m2 dla pary15 °Cgatunki socjalne, żyjące parami i w małych grupach rodzinnychklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnika, umożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
LEMURY WŁAŚCIWE LEMURIDAE
Gatunki z rodzajów Lemur, Eulemur, Varecia8 m2 dla pary lub grupy rodzinnej6 m2 dla pary lub grupy rodzinnej15 °Cgatunki socjalne, żyjące parami i w grupach rodzinnych, utrzymywanie pojedynczych osobników niewskazaneklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnika, umożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcawysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
Gatunki z rodzajów Hapalemur, Lepilemur6 m2 dla pary lub grupy rodzinnej4 m2 dla pary lub grupy rodzinnej15 °Cgatunki socjalne, żyjące parami lub w grupach rodzinnychklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnika, umożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcawysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
LEMURY LIŚCIOŻERNE INDRIIDAE
Wszystkie gatunki30 m2 dla pary lub grupy rodzinnej20 m2 dla pary lub grupy rodzinnej18 °Cgatunki socjalne, żyjące parami lub w grupach rodzinnychklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, pomieszczenie wewnętrzne - pawilon, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnika, umożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcawysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
LORI LORISIDAE
Gatunki z rodzajów Arctocebus, Loris, Nycticebus, Perodicticus-1 m2 dla pary lub grupy rodzinnej18 °Cgatunki socjalne, żyjące parami lub w grupach rodzinnychklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnika, umożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 1,5 m
Gatunki z rodzajów Galago, Euoticus, Galagoides-1,5 m2 dla pary18 °Cgatunki socjalne, żyjące parami lub w grupach rodzinnychklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnika, umożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
Gatunki z rodzaju Otolemur-3 m2 dla pary15 °Cgatunki socjalne, żyjące parami lub w grupach rodzinnychklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnika, umożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2 m
PALCZAKI DAUBENTONIIDAE
Palczak Daubentonia madagascariensis-10 m2 dla pary15 °Cgatunki socjalne, żyjące parami lub w grupach rodzinnychklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnika, umożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcawysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 2,5 m
WYRAKI TARSIIDAE
Wszystkie gatunki-10 m2 dla pary18 °Cgatunki socjalne, żyjące parami lub w grupach rodzinnychklatka, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnika, umożliwienie oddalenia się samicy w okresie wychowu potomstwa lub oddzielenie samcawysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
PAZURZATKI CALLITRICHIDAE
Wszystkie gatunki5 m2 dla pary lub grupy rodzinnej4 m2 dla pary lub grupy rodzinnej18 °Cgatunki socjalne, żyjące parami lub w grupach rodzinnychklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożakotnik lub budka lęgowa na osobnikawysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
MAŁPY SZEROKONOSE CEBIDAE
Gatunki z rodzajów Callicebus, Saimiri, Pithecia, Chiropotes, Aotus, Cebus10 m2 dla pary lub grupy rodzinnej do 5 osobników, a dla każdego dodatkowego osobnika 1 m26 m2 dla pary lub grupy rodzinnej do 5 osobników, a dla każdego dodatkowego osobnika 1 m218 °Cgatunki socjalne, żyjące parami lub w grupach rodzinnych, Saimiri w dużych grupach nawet powyżej 100 osobników, utrzymywanie pojedynczych osobników niewskazaneklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożapomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodychwysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
Gatunki z rodzajów Ateles, Cacajao, Alouatta, Brachyteles, Lagothrix20 m2 dla pary lub grupy rodzinnej do 5 osobników, a dla każdego dodatkowego osobnika 1 m212 m2 dla pary lub grupy rodzinnej do 5 osobników, a dla każdego dodatkowego osobnika 1 m218 °Cgatunki socjalne, żyjące parami lub w grupach rodzinnych, utrzymywanie pojedynczych osobników niewskazaneklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożapomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodychwysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
MAŁPY WĄSKONOSE CERCOPITHECIDAE
Gatunki z rodzaju Cercopithecus, Allenopithecus, Miopithecus, Colobus, Procolobus, Pygathrix, Nasalis, Presbytis, Trachypithecus, Rhinopithecus25 m2 dla pary lub grupy rodzinnej do 5 osobników, a dla każdego dodatkowego osobnika 5 m220 m2 dla pary lub grupy rodzinnej do 5 osobników, a dla każdego dodatkowego osobnika 4 m215 °Cgatunki socjalne, żyjące parami lub w grupach rodzinnych, utrzymywanie pojedynczych osobników niewskazaneklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożapomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodychwysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
Gatunki z rodzaju Macaca, Cercocebus, Papio, Mandrillus, Theropithecus, Erythrocebus,25 m2 dla pary lub grupy rodzinnej do 5 osobników, a dla każdego dodatkowego osobnika 5 m220 m2 dla pary lub grupy rodzinnej do 5 osobników, a dla każdego dodatkowego osobnika 4 m215 °Cgatunki socjalne, żyjące parami lub w grupach rodzinnych, utrzymywanie pojedynczych osobników niewskazaneklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożapomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodychwysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
GIBONY HYLOBATIDAE
Wszystkie gatunki24 m2 dla pary lub grupy rodzinnej do 4 osobników, a dla każdego dodatkowego osobnika 5 m224 m2 dla pary lub grupy rodzinnej do 4 osobników, a dla każdego dodatkowego osobnika 5 m215 °Cgatunki socjalne, żyjące parami lub w małych grupach rodzinnych, utrzymywanie pojedynczych osobników niewskazaneklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożapomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodycha) wysokość pomieszczeń nie mniej niż 4 m,

b) objętość pomieszczeń większa niż 100 m3 dla pary lub grupy rodzinnej

CZŁEKOKSZTAŁTNE PONGIDAE
Szympans Pan troglodytes, bonobo Pan paniscus, goryl Gorilla gorilla300 m2 dla pary lub grupy do 4 osobników, a dla każdego dodatkowego osobnika 40 m250 m2 dla pary lub grupy do 4 osobników, a dla każdego dodatkowego osobnika 40 m216 °Cgatunki socjalne, żyjące parami lub w małych grupach rodzinnychklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożapomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodychwysokość pomieszczeń nie mniej niż 4 m
Orangutan Pongo pygmaeus150 m2 dla pary lub grupy do 4 osobników, a dla każdego dodatkowego osobnika 20 m250 m2 dla pary lub grupy do 4 osobników, a dla każdego dodatkowego osobnika 20 m216 °Cutrzymywany w parach lub grupach rodzinnychklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, zapewnienie urządzeń do wspinania się i przebywania ponad powierzchnią podłożapomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodycha) wysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 5 m,

b) wysokość pomieszczenia wewnętrznego nie mniej niż 4 m

PSOWATE CANIDAE
Gatunki z rodzaju Alopex, Vulpes, Dusicyon, Fennecus, Nyctereutes, Otocyon, Atelocynus, Cerdocyon20 m2 dla pary lub grupy do 4 osobników4 m2 dla pary lub grupy do 4 osobników0°Cutrzymywane w parach lub grupach do 4 osobnikówklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

Kojot Canis latrans, Szakale Canis aureus, Canis mesomelas, Canis adustus, pies leśny Speothos venaticus60 m2 dla pary lub grupy do 4 osobników10 m2 dla pary lub grupy do 4 osobników0 °Cgatunki żyjące w małych grupach socjalnychklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, dla Speothos venaticus wymagany basena) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

Speothos venaticus wymaga pomieszczeń wewnętrznych o temperaturze wyższej niż 5 °C
Cyjon Cuon alpinus, wilk grzywiasty Chrysocyon brachyurus,200 m2 dla pary lub grupy do 4 osobników20 m2 dla pary lub grupy do 4 osobników10 °Ccyjon - gatunek socjalny, wilk grzywiasty samotnik -możliwe połączenie w paryklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

-
Wilk Canis lupus, likaon Lycaon pictus1.000 m2 dla pary, 50 m2 dla każdego kolejnego osobnika40 m2 dla pary, 10 m2 dla każdego kolejnego osobnika12 °Cgatunek socjalnyklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

-
HIENY HYENIDAE
Protel Proteles cristatus50 m2 na osobnika10 m2 na osobnika15 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w paryklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

-
Pozostałe gatunki150 m2 na osobnika, 20 m2 na każdego kolejnego osobnika10 m2 na osobnika10 °CHyaena hyaena i Hyaena brunnea utrzymywane pojedynczo, Crocuta crocutta utrzymywane w grupach co najmniej 3 osobnikówklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaa)pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik

-
NIEDŹWIEDZIOWATE URSIDAE
Niedźwiedź polarny Thalarctos maritimus600 m2 dla pary, 100 m2 na każdego kolejnego osobnika10 m2 na osobnika0 °Cutrzymywane w parach lub grupach do 4 osobnikówklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, pomieszczenie wewnętrzne do oddzielania zwierząt do karmienia oraz basen z wodąa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik

-
Niedźwiedź brunatny Ursus arctos, baribal Ursus americanus, niedźwiedź himalajski Selenarctos thibetanus400 m2 dla pary, 60 m2 na każdego kolejnego osobnika8 m2 na osobnika0 °Cutrzymywane w parach lub grupach do 4 osobnikówklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, pomieszczenie wewnętrzne do oddzielania zwierząt podczas karmieniaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik

-
Niedźwiedź malajski Helarctos malayanus, niedźwiedź okularowy Tremarctos ornatus, wargacz Melursus ursinus400 m2 dla pary, 60 m2 na każdego kolejnego osobnika20 m2 na osobnika12 °Cutrzymywane w parach lub grupach do 4 osobnikówklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik

-
SZOPOWATE PROCYONIDAE
Gatunki z rodzaju Bassariscus, Potos, Bassaricyon, Nasuella10 m2 dla pary4 m2 dla pary15 °Cutrzymywane w parachklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
Gatunki z rodzaju Nasua, Procyon20 m2 dla pary4 m2 dla pary10 °Cgatunki socjalneklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
PANDY AILUROPODIDAE
Panda mała Ailurus fulgens50 m2 dla osobnika--gatunki samotnicze, możliwe połączenie w paryklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, wyposażenie pomieszczenia w urządzenia umożliwiające wspinanie się i przebywania ponad powierzchnią ziemia) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

wysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 2 m
Panda wielka Ailuropoda melanoleuca200 m2 na osobnika--gatunki samotnicze, możliwe połączenie w paryklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, wyposażenie pomieszczenia w urządzenia umożliwiające wspinanie się i przebywanie ponad powierzchnią ziemia) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

wysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 3 m
ŁASICOWATE MUSTELIDAE
Rosomak Gulo gulo, ratel Mellivora capensis, arirania Pteronura brasiliensis60 m2 na osobnika10 m2 na osobnika15 °C, z wyjątkiem rosomakagatunki samotnicze, możliwe połączenie w paryklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

a) rosomak nie wymaga pomieszczeń ogrzewanych, b) dla ariranii wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 8 m2
Wydry z rodzajów Lutra, Lontra, Aonyx20 m2 na osobnika5 m2 na osobnika10 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary, Aonyx cinerea socjalnaklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 2 m2 na osobnika
Gatunki z rodzaju Mustela, Vormela, Ictonyx, Poecilictis, Poecilogale, Spilogale3 m2 na osobnika1 m2 na osobnika15 °Cgatunki samotnicze, u niektórych gatunków możliwe połączenie w paryklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

Gatunki z rodzaju Martes, Eira, Galictis, Lyncodon, Melogale8 m2 na osobnika4 m2 na osobnika15 °Cgatunki samotnicze, u niektórych gatunków możliwe połączenie w paryklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

wysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 2 m
Gatunki z rodzaju Meles, Taxidea, Arctonyx, Mydaus, Mephitis, Conephatus10 m2 na osobnika4 m2 na osobnika10 °Cgatunki samotnicze, u niektórych gatunków możliwe połączenie w paryklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłożaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

Kałan Enhydra lutris20 m2 basenu na osobnika-0°Cgatunek socjalnywymagany basenzabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodychwymagany basen o głębokości nie mniej niż 1,5 m i wodzie o temperaturze niższej niż 18 °C
ŁASZOWATE VIVERRIDAE
Gatunki z rodzaju Poiana, Genetta, Viverricula, Osbornictis, Prionodon, Nandinia, Arctogalidia, Paradoxurus, Paguma, Fossa, Hemigalus, Chrotogale, Eupleres, Galidia, Galidictis, Mongotictis, Salanoia6 m2 na osobnika4 m2 na osobnika15 °Cgatunek samotniczy, u niektórych gatunków możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg o naturalnym podłożu, dla gatunków z rodzaju Galidia i Mongotictis -w pomieszczeniach niezbędne gałęziea) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
Gatunki z rodzaju Viverra, Macrogalidia, Arcitictis, Cynogale, Cryptoprocta10 m2 na osobnika6 m2 na osobnika15 °Cgatunki samotnicze, u niektórych gatunków możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, wymagane pomieszczenie do oddzielania dorosłego samcaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
Gatunki z rodzaju Herpestes, Suricata, Helogale, Dologale, Atilax, Mungos, Crossarchus, Ichneumia, Bdeogale, Rhynchogale, Cynictis, Paracynictis4 m2 na osobnika1 m2 na osobnika10 °Cgatunki socjalne, możliwe utrzymywanie w grupach rodzinnychklatka lub wybieg o naturalnym podłożu, dla mangust z rodzaju Atilax wymagany basena) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

-
KOTOWATE FELIDAE
kot amurski Felis euptilura, kot chiński Felis bieti, kot górski Felis guigna, kot andyjski Felis jacobita, manul Felis manul, żbik Felis silvestris,6 m2 na osobnika3 m2 na osobnika0 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w paryklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa, c) oddzielenie samca

wysokość wybiegu nie mniej niż 2,0 m
Kot bengalski Felis bengalensis, kolokolo Felis colocolo, iriomote Felis iriomotensis, kot pustynny Felis margarita, kot marmurkowy Felis marmorata, kot czarnołapy Felis nigripes, chaus Felis chaus, ocelot Felis pardalis, kot rdzawoplamy Felis rubiginosa, margaj Felis wiedii, jaguarundi Felis yaguarundi6 m2 na osobnika3 m2 na osobnika10 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w paryklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa, c) oddzielenie samca

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
Kot złoty Felis aurata, kot borneański Felis badia, karakal Felis caracal, serwal Felis serval, kot azjatycki Felis temminckii, taraj Felis viverrinus10 m2 na osobnika4 m2 na osobnika10 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w paryklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa,

c) oddzielenie samca

a) wysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m,

b) karakale pochodzące z populacji północnych można utrzymywać bez ogrzewania

Ryś Felis lynx, ryś rudy Felis rufus15 m2 na osobnika-0 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w paryklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa,

c) oddzielenie samca

wysokość pomieszczenia zewnętrznego nie mniej niż 2,5 m
Puma Felis concolor, pantera śnieżna Panthera uncia, lampart Panthera pardus, jaguar Panthera onca50 m2 na osobnika25 m2 na osobnika10 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w paryklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa,

c) oddzielenie samca

a) wysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m,

b) Panthera uncia i osobniki z populacji północnych Panthera pardus i Felis concolor można utrzymywać bez ogrzewania,

c) Panthera tigris -wymagany basen

Lew Panthera leo, tygrys Panthera tigris100 m2 na osobnika50 m2 na osobnika10 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub grupyklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa,

c) oddzielenie samca

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
Gepard Acinonyx jubatus200 m2 na osobnika20 m2 na osobnika10 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg, zapewnienie naturalnego podłoża, konieczne pomieszczenie do oddzielenia samcaa) pomieszczenie zabezpieczone przed niepokojeniem przez zwiedzających na okres porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa,

c) oddzielenie samca

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 3 m
UCHATKI OTARIIDAE
Wszystkie rodzaje100 m2 na parę, 50 m2 na każdego kolejnego osobnika-0 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg z basenema) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

a) niektóre gatunki z rodzaju Arctocephalus wymagają pomieszczeń wewnętrznych o temperaturze wyższej od 10 °C,

b) głębokość basenu nie mniej niż 3 m

MORSY ODOBENIDAE
Mors Odobenus rosmarus400 m2 na osobnika-0 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg z basenema) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

a) głębokość basenu nie mniej niż 3 m,

b) temperatura wody nie może być wyższa niż 18 °C

FOKI PHOCIDAE
Słoń morski Mirounga sp.400 m2 na osobnika-0 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg z basenema) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

głębokość basenu nie mniej niż 3 m
Pozostałe gatunki60 m2 na osobnika-0 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg z basenema) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

głębokość basenu nie mniej niż 1,5 m
DELFINY SŁODKOWODNE PLATANISTIDAE
Wszystkie gatunki-400 m2 na parę, dla każdego dodatkowego osobnika 40 m218 °Cgatunki socjalnebasena) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

a) głębokość basenu nie mniej niż 3 m,

b) wymagana filtracja i uzdatnianie wody

DELFINY DELPHINIDAE
Wszystkie gatunki-400 m2 na parę, dla każdego dodatkowego osobnika 80 m210 °Cgatunki socjalnebasena) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

a) głębokość basenu nie mniej niż 3 m,

b) wymagana filtracja i uzdatnianie wody

SYRENY SIRENIA
Wszystkie gatunki-100 m2 na parę, dla każdego dodatkowego osobnika 40 m218 °Cgatunki socjalnebasena) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

a) głębokość basenu nie mniej niż 3 m,

b) wymagana filtracja i uzdatnianie wody

SŁONIE ELEPHANTIDAE
Słoń indyjski Elaphas maximus, słoń afrykański Loxodonta africana200 m2 dla samicy, 500 m2 dla dwóch samic, dla każdej dodatkowej samicy 200 m2, dla samca 300 m2100 m2 dla samicy, dla samca 200 m215 °Cgatunki socjalnewybieg o naturalnym podłożu, odrębne pomieszczenia dla każdego samcaa) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

wymagany basen
GÓRALKI PROCAVIIDAE
Wszystkie gatunki20 m2 dla grupy do 6 osobników20 m2 dla grupy do 6 osobników15 °Cgatunki socjalneklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 2 m
SŁUPOZĘBNE TUBULIDENTATA
Mrównik Orycteropus afer40 m2 dla pary20 m2 dla pary15 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

-
KONIOWATE EQUIDAE
Koń Przewalskiego Equus przevalskii, kułan Equus hemionus, kiang Equus kiang500 m2 dla grupy do 5 osobników, 100 m2 dla każdego kolejnego osobnika-0 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg o naturalnym podłożu, odrębne pomieszczenia dla każdego samcaa) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
Osioł dziki Equus africanus, zebra równikowa Equus burchelli, zebra górska Equus zebra, zebra Grevy'ego Eguus grevyi500 m2 dla grupy do 5 osobników, 100 m2 dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla osobnika10 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg o naturalnym podłożu, odrębne pomieszczenia dla każdego samcaa) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

Equus grevyi wymagana temperatura wyższa niż 15 °C
TAPIRY TAPIRIDAE
Wszystkie gatunki50 m2 dla osobnika, 200 m2 dla pary, 50 m2 dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla osobnika15 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupywybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
NOSOROŻCE RHINOCEROTIDAE
Wszystkie gatunki200 m2 dla osobnika, 600 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 200 m230 m2 dla osobnika15 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupy, Ceratothrium simum socjalnywybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

dla Rhinoceros unicornis, Rhinoceros sondaicus i Didermoceros sumatraensis niezbędny basen, dla pozostałych gatunków wystarczająca jest kąpiel błotna
ŚWINIOWATE SUIDAE
Dzik Sus scrofa100 m2 dla grupy do 5 osobników, 10 m2 dla każdego kolejnego osobnika-0 °Cgatunek socjalny, haremowywybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
Pozostałe gatunki100 m2 dla grupy do 5 osobników, 10 m2 dla każdego kolejnego osobnika10 m2 dla grupy do 5 osobników, 5 m2 dla każdego kolejnego osobnika15 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
PEKARI TAYASSUIDAE
Wszystkie gatunki100 m2 dla grupy do 5 osobników, 10 m2 dla każdego kolejnego osobnika100 m2 dla grupy do 5 osobników, 10 m2 dla każdego kolejnego osobnika15 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
HIPOPOTAMY HIPOPOTAMIDAE
Hipopotam karłowaty Hexaprotodon liberiensis100 m2 dla osobnika20 m2 dla osobnika15 °Cgatunek samotniczywybieg o naturalnym podłożu, basen zewnętrzny i wewnętrzny o powierzchni 10 m2 na jednego osobnika i głębokości 1 ma) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

dla każdego kolejnego osobnika basen większy o 50 %
Hipopotam nilowy Hipopotamus amphibius100 m2 dla osobnika, dla każdego kolejnego osobnika po 50 m2100 m2 dla osobnika, dla każdego kolejnego osobnika po 20 m215 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

a) basen zewnętrzny i wewnętrzny o powierzchni nie mniej niż 50 m2 na jednego osobnika i głębokości 1 m,

b) dla każdego kolejnego osobnika basen większy o 50 %

WIELBŁĄDOWATE CAMELIDAE
Dromader Camelus dromedarius, baktrian Camelus bactrianus300 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 50 m2-0 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
Lama Lama glama, alpaka Lama pacos150 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 30 m2-0 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
Wikunia Lama vicugna, guanako Lama guanicoe300 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 50 m2-0 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
ŻYRAFOWATE GIRAFFIDAE
Żyrafa Giraffa camelopardalis500 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 100 m2100 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 20 m215 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 6 m
Okapi Okapia johnstonii300 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 100 m2200 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 50 m215 °Cgatunek samotniczy, możliwe połączenie w pary lub małe grupywybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
KANCZYLE TRAGULIDAE
Wszystkie gatunki8 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 2 m24 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 1 m215 °Cgatunek samotniczy, możliwe połączenie w pary lub małe grupywybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
PIŻMOWCE MOSCHIDAE
Wszystkie gatunki100 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 20 m2-0 °Cgatunek samotniczy, możliwe połączenie w pary lub małe grupa) wybieg o naturalnym podłożu, wyposażenie pomieszczeń w skały i pnie drzew umożliwiające wspinanie się,

b) urządzenie kryjówek dla zwierząt

a) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
JELENIOWATE CERVIDAE
Gatunki z rodzaju Hydropotes, Muntiacus, Elaphodus, Mazama, Pudu100 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 20 m26 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 2 m210 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
Gatunki z rodzaju Capreolus, Odocoileus, Ozotoceros, Hippocamelus, Rangifer oraz Cervus axis, Cervus dama, Cervus mesopotamica, Cervus nippon, Cervus porcinus, Cervus kuhlii, Cervus calamianensis, Cervus timorensis200 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 50 m210 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 4 m210 °C, z wyjątkiem gatunków należących do rodziny Capreolusgatunki socjalne, haremowewybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
Gatunki z rodzaju Blastoceros, Alces, Elaphurus i pozostałe z rodzaju Cervus400 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 50 m220 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 5 m210 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
WIDŁOROGI ANTILOCAPRIDAE
Widłoróg Antilocapra americana400 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 50 m220 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 5 m210 °Cgatunki socjalne, haremowewybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
PUSTOROGIE BOVIDAE
Gatunki z rodzaju Cephalopus, Sylvicapra, Oreotragus, Madoqua, Ourebia, Raphiceros, Neotragus100 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 25 m24 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 2 m215 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupywybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

-
Gatunki z rodzaju Pelea, Redunca, Aepyceros, Antilope, Antidorcas, Litocranius, Ammodorcas, Gazella, Procapra, Pantholops, Saiga, Nemorhaedus, Capricornis, Rupicapra, Tetraceros400 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 100 m26 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 4 m215 °C, z wyjątkiem gatunków należących do rodzaju Rupicapragatunki socjalne, haremowe, z wyjątkiem rodzajów Nemorhaedus i Capricornis, które są samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupywybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

Gatunki z rodzaju Damaliscus, Oreamnos, Capra, Ammotragus, Ovis, Pseudois, Budorcas, Hemitragus oraz Tragelaphus angasi, T.buxtoni, Tragelaphus imberbis, Tragelaphus scriptus, Tragelaphus spekei, Bubalus mindorensis, Bubalus depressicornis, Bubalus quarelesi, Kobus leche, Kobus kob, Kobus vardoni, Kobus megaceros600 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 100 m28 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 4 m215 °Cgatunki socjalne, haremowe, z wyjątkiem gatunków należących do rodzaju Nemorhaedus oraz T.scriptus, B. mindorensis, B. depressicornis, B. quarelesi, które są samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupywybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

Gatunki z rodzaju Bos, Bison, Boselaphus, Synceros, Hippotragus, Oryx, Addax, Connochaetes, Alcelaphus, Ovibos oraz Tragelaphus strepsiceros, Tragelaphus derbianus, Tragelaphus oryx, Tragelaphus euryceros, Bubalus arnee1.000 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 200 m210 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 6 m210 °C, z wyjątkiem gatunków należących do rodzaju Bisongatunki socjalne, haremowewybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) oddzielenie samca

ŁUSKOWCE PHOLIDOTA
Manis crassicaudata, Manis gigantaea100 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 20 m210 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 6 m215 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotnik lub budka lęgowa

-
Pozostałe gatunki10 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 5 m24 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 2 m215 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

-
GRYZONIE RODENTIA
Wiewiórkowate Sciuridae, wiewiórkoloty Anomaluridae10 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 2 m25 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 2 m218 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupy, niektóre gatunki socjalneklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

wysokość pomieszczeń nie mniej niż 2,5 m
Jeżozwierze Hystricidae, kolczaki Erethizontidae8 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 2 m24 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 1 m218 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

-
Kapibara Hudrochoerus sp.50 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 5 m28 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 4 m210 °Cgatunki socjalneklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

-
Pakarana Dinomys branicki, aguti Dasyproctidae, hutie Capromyidae, grzywak Lophiomys imhausi, wiskacza Lagostomus maximus, postrzałka Pedetes capensis6 m2 dla pary, dodatkowo po 3 m2 dla kolejnego osobnika4 m2 dla pary, dodatkowo po 2 m2 dla kolejnego osobnika18 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupy, niektóre gatunki są socjalneklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

-
Bóbr Castor sp.100 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 20 m2-0 °Cgatunek socjalnyklatka lub wybieg o naturalnym podłożu, basena) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

-
Sewel Aplodontia rufa, Cricetomys sp., Melomys sp., Uromys sp., Crateromys sp., Phloeomys sp., Hydromys sp., Chinchilla sp., Ctenomys sp.1 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 0,5 m21 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 0,5 m218 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupy, niektóre gatunki są socjalneklatka, wybieg lub terrarium o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

-
Pozostałe gatunki1 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 0,5 m20,2 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 0,1 m224 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupy, niektóre gatunki są socjalneklatka, wybieg lub terrarium o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

-
ZAJĘCZAKI LEPORIDAE
Rodzaj Ochotona1 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 0,5 m20,5 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 0,3 m218 °Cgatunki socjalneklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

-
Rodzaje Oryctolagus, Pentalagus, Romerolagus, Caprolagus, Sylvilagus, Nesolagus2 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 1 m22 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 0,5 m218 °Cgatunki socjalne, niektóre gatunki są samotniczeklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

wymagania temperaturowe w zależności od pochodzenia gatunku
Pozostałe rodzaje6 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 2 m23 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 1 m218 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupy, niektóre gatunki są socjalneklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

wymagania temperaturowe w zależności od pochodzenia gatunku
RYJOSKOCZKI MACROSCELIDIDAE
Rodzaj Pterodromus, Rhynchocyon-od 4 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 1 m218 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupyklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

wysokość pomieszczenia nie mniej niż 1,5 m
Pozostałe rodzaje-1 m2 dla pary, dla każdego kolejnego osobnika 0,5 m218 °Cgatunki samotnicze, możliwe połączenie w pary lub małe grupy, niektóre gatunki są socjalneklatka lub wybieg o naturalnym podłożua) zabezpieczenie przed niepokojeniem przez zwiedzających w okresie porodu i odchowu młodych,

b) kotniki lub budki lęgowe

-

Część  2.

Ptaki

Grupa systematycznaWielkość pomieszczenia wewnętrznego8Wielkość pomieszczenia zewnętrznego8KryteriumWarunki dla reprodukcjiUwagi
STRUSIE STRUTHIONIFORMES
STRUSIE STRUTHIONIDAE
Struś - Struthio camelus16 m2400 m2dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, miękkie podłoże w miejscu gniazdowaniaprzy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenia większe o 50 %
NANDU RHEIFORMES
NANDU RHEIDAE
Nandu szare - Rhea americana, nandu plamiste - Pterocnemia pennata4 m2200 m2dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, miękkie podłoże w miejscu gniazdowaniaprzy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenia większe o 50 %
KAZUAROWE CASUARIIFORMES
KAZUARY CASUARIIDAE
Kazuar - Casuarius8 m2100 m2dla 1 dorosłego ptakałączenie ptaków w pary przed sezonem lęgowym, zabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, miękkie podłoże w miejscu gniazdowaniaa) dla pary i podczas odchowu młodych pomieszczenia większe o 100 %,

b) pomieszczenie wewnętrzne o temperaturze wyższej niż 10 °C

EMU DROMAIIDAE
Emu - Dromaius novaehollandiae8 m2200 m2dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, miękkie podłoże w miejscu gniazdowaniaprzy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenia większe o 25 %
KIWI APTERYGIFORMES
KIWI APTERYGIDAE
Kiwi - Apteryx4 m220 m2dla 1 dorosłego ptakałączenie ptaków w pary przed sezonem lęgowym, zabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, skrzynia lęgowa z miękkim podłożema) dla pary i podczas odchowu młodych pomieszczenia większe o 100 %,

b) w pomieszczeniu wewnętrznym wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

KUSACZE (KUSAKI) TINAMIFORMES
KUSACZE (KUSAKI) TINAMIDAE
Tinamus, Nocthocercus, Crypturellus, Rhynchotus, Nothoprocta, Nothura, Taoniscus, Eudromia, Tinamotis1 m22 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,przy każdym kolejnym dorosłym osobniku pomieszczenia większe o 25 %
1,5 m23 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmmiękkie podłoże w miejscu gniazdowania, możliwość ukrycia się
2 m24 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2,5 m25 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika przekracza 40 cm
PINGWINY SPHENISCIFORMES
PINGWINY SPHENISCIDAE
Eudyptula6 m216 m2dla grupy do 10 ptakówzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 3 m2,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe o 5 %

Aptenodytes12 m236 m2dla grupy do 10 ptakówskrzynia lęgowa na parę ptaków;
pozostałe rodzaje9 m224 m2dla grupy do 10 ptaków
NURY GAVIIFORMES
NURY GAVIIDAE
Nur - Gavia4 m224 m2dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie materiału na pływające gniazdoa) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 2 m2,

b) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia i basen większe o 25 %

PERKOZY PODICIPEDIFORMES
PERKOZY PODICIPEDIDAE
Tachybaptus, Podilymbus, Rollandia, Poliocephalus, Podiceps, Aechmophorus1 m26 m2dla pary, gdzie długość samca nie przekracza 40 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przeza) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 1 m2,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej w pomieszczeniu

1,5 m28 m2dla pary, gdzie długość samca zawiera się w granicach 40-50 cmzwiedzających, zapewnienie materiału na pływające gniazdowewnętrznym temperatura nie mniejsza niż 5 °C,

c) przy każdej kolejnej parze, pomieszczenia i basen większe o 25 %

2 m212 m2dla pary, gdzie długość samca zawiera się w granicach 50-60 cm
3 m216 m2dla pary, gdzie długość samca zawiera się w granicach 60-70 cm
RURKONOSE PROCELLARIIFORMES
ALBATROSY DIOMEDEIDAE
Diomedea, Phoebetria12 m236 m2dla grupy do 6 ptakówzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowaniaa) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 6 m2,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe o 10 %

BURZYKOWATE PROCELLARIIDAE
Macronectes, Fulmarus, Thalassoica, Daption, Pagodroma, Lugensa, Pterodroma, (Pseudobulwaria), Halobaena, Pachyptila, Bulweria, Procellaria, Calonectris, Puffinus6 m216 m2dla grupy do 6 ptakówzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowaniaa) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 3 m2,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe o 10 %

NAWAŁNIKOWATE HYDROBATIDAE
Oceanites, Garrodia, Pelagodroma, Fregetta, Nesofregetta, Hydrobates, Halocyptena Oceanodroma6 m216 m2dla grupy do 6 ptakówzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowaniaa) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 3 m2,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe o 10 %

NURCE PELECANOIDIDAE
Pelecanoides6 m216 m2dla grupy do 6 ptakówzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowaniaa) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 3 m2,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe o 10 %

PEŁNOPŁETWE (WIOSŁONOGIE) PELECANIFORMES
FAETONY PHAETHONTIDAE
Phaethon sp.-16 m2dla grupy do 6 ptakówzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie półek lęgowycha) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 6 m2,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe o 10 %

PELIKANY PELECANIDAE
Pelikan mały Pelecanus rufescens, pelikan indyjski Pelecanus philippensis12 m236 m2dla grupy do 6 ptakówzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzającycha) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 6 m2,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe

Pozostałe gatunki16 m250 m2dla grupy do 6 ptakówzapewnienie odpowiednich miejsc na gniazda i materiału do jego budowy; wskazane trzymanie kilku paro 10 %,

c) wymagana temperatura nie mniejsza niż 5 °C

GŁUPTAKI SULIDAE
Morus, Papasula, Sula8 m225 m2dla grupy do 6 ptakówzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miejsc na gniazda i materiału do jego budowy; wskazane trzymanie kilku para) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 4 m2,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe o 10 %,

c) wymagana temperatura nie mniejsza niż 5 °C

KORMORANY PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax, Nannopterum6 m216 m2dla grupy do 6 osobników, gdzie długość osobnika jest mniejsza od 60 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miejsc na gniazda i materiału doa) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 3 m2,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe o 10 %,

c) wymagana temperatura nie

8 m225 m2dla grupy 6 osobników, gdzie długość osobnika wynosi co najmniej 60 cmjego budowy; wskazane trzymanie kilku parmniej niż 5 °C,

d) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

WĘŻÓWKI ANHINGIDAE
Wężówka - Anhinga8 m225 m2dla grupy do 6 ptakówzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miejsc na gniazda i materiału do jego budowy; wskazane trzymanie kilku para) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 4 m2,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe o 10 %,

c) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

FREGATY FREGATIDAE
Fregata - Fregata8 m225 m2dla grupy do 6 ptakówzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc na gniazda i materiału do ich budowya) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 4 m2,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe o 10 %,

c) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

BRODZĄCE CICONIIFORMES
CZAPLOWATE ARDEIDAE
Syrigma, Pilherodius, Ardea, Egretta, Bubulcus, Ardeola, Butorides, Agamia, Nycticorax, Gorsachius, Cochlearius, Tigrisoma, Zonerodius, Tigriornis, Zebrilus, Ixobrychus, Botaurus4 m29 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 40 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 2 m2,

b)przy każdej kolejnej parze pomieszczenia i basen większe

6 m216 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-60 cmzapewnienie odpowiednich miejsc na gniazda i materiału do ich budowyo 10 %,

c) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

8 m225 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 60-90 cm
12 m236 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika przekracza 90 cm
WARUGI SCOPIDAE
Waruga - Scopus umbretta8 m225 m2dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc na gniazda i materiału do ich budowya) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 4 m2,

b) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia i basen większe o 25 %,

c) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

TRZEWIKODZIOBY BALAENICIPITIDAE
Trzewikodziób - Balaeniceps rex20 m265 m2dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie materiału do ich budowya) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 10 m2,

b) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia i basen większe o 25 %,

c) temperatura nie mniejsza niż 15 °C

BOCIANOWATE CICONIIDAE
Mycteria, Anastomus, Ciconia, Ephippiorhynchus, Jabiru, Leptoptilos12 m236 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 95 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnieniea) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 6 m2,

b) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia i basen większe o 10 %,

16 m250 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika wynosi co najmniej 95 cmodpowiednich miejsc na gniazda i materiału do ich budowyc) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
IBISOWATE THRESKIORNITHIDAE
Threskiornis, Pseudibis, Thaumatibis, Geronticus, Nipponia, Lampribis, Hagedashia, Bostrychia, Harpiprion, Theristicus, Cercibis, Mesmbrinibis, Phimosus, Eudocimus, Plegadis, Lophotibis, Platalea, Ajaja6 m216 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 60 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) wymagany basen o powierzchni 3 m2,

b) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia i basen większe o 10 %,

8 m225 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 60-90 cmzapewnienie odpowiednich miejsc na gniazda i materiału do ich budowyc) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
12 m236 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika przekracza 90 cm
FLAMINGI PHOENICOPTERIDAE
Phoeniconaias, Phoenicopterus, Phoenicoparrus9 m224 m2dla grupy do 10 ptakówzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzającycha) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 4 m2,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe o 5 %,

12 m236 m2dla grupy do 10 ptakówi zapewnienie odpowiednich podstaw gniazdowych, wskazane jest trzymanie nie mniej niż 5 parc) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
BLASZKODZIOBE ANSERIFORMES
SKRZYDŁOSZPONY ANHIMIDAE
Anhima, Chauna12 m236 m2dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie materiału do budowy gniazda, zapewnić kryjówkia) wymagany basen o powierzchni nie mniej niż 6 m2,

b) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia i basen większe o 25 %,

c) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

KACZKOWATE ANATIDAE
Anseranas, Dendrocygna, Thalassornis, Cygnus, Coscoroba, Anser, Branta, Cereopsis, Stictonetta, Cyanochen, Chloephaga, Neochen, Alopochen, Tadorna, Tachyeres, Plectropterus, Cairina, Sarkidiornis, Pteronetta, Nettapus, Callonetta, Aix, Chenonetta, Amazonetta,1 m26 m2dla pary, gdzie długość samca nie przekracza 40 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie skrzyneka) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia i basen większe o 25 %,

b) wymagany basen równy połowie pomieszczenia zewnętrznego,

Merganetta, Hymnenolaimus, Anas, Malacorhynchus, Marmaronetta, Rhodonessa, Netta, Aythya, Somateria, Polysticta, Histrionicus, Clangula, Melanitta, Bucephala, Mergus, Heteronetta, Oxyura, Biziura1,5 m28 m2dla pary, gdzie długość samca zawiera się w granicach 40-50 cmlęgowych i materiału do budowy gniazda, zapewnienie kryjówekc) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 5 °C
2 m212 m2dla pary, gdzie długość samca zawiera się w granicach 50-60 cm
3 m216 m2dla pary, gdzie długość samca zawiera się w granicach 60-70 cm
4 m224 m2dla pary, gdzie długość samca zawiera się w granicach 70-100 cm
6 m236 m2dla pary, gdzie długość ciała samca przekracza 100 cm
PTAKI DRAPIEŻNE FALCONIFORMES
KONDOROWATE CATHARTIDAE
Cathartes, Coragyps, Sarcoramphus, Gymnogyps, Vultur2 m24 x 4 x 3dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 80 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

6 m25 x 5 x 4dla pary, gdzie długość ciała samca wynosi co najmniej 80 cmpodstaw gniazdowych i materiału do budowy gniazda
RYBOŁOWY PANDIONIDAE
Rybołów - Pandion haliaetus3 m24 x 3 x 3dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich podstaw gniazdowych i materiału do budowy gniazdaprzy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia wewnętrzne większe o 25 %
JASTRZĘBIOWATE ACCIPITRIDAE
Aviceda, Leptodon, Chondrohierax, Henicopernis, Pernis, Lophoictinia, Hamirostra, Elanoides, Macheiramphus, Gampsonyx, Elanus, Chelictinia, Rostrhamus, Harpagus, Ictinia, 1 m22 x 1 x 2dla pary, gdzie długość samicy nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przeza) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej

Milvus, Haliastur, Haliaeetus, Ichthyophaga, Gypohierax, Gypaetus, Neophron, Necrosyrtes, Gyps, Aegypius, Torgos, Trigonoceps, Sarcogyps, Circaetus, Terathopius, Spilornis, Dryotriorchis, Eutriorchis, Circus, Polyboroides, Kaupifalco,1,5 m22 x 2 x 2dla pary, gdzie długość samicy zawiera się w granicach 20-30 cmzwiedzających, zapewnienie odpowiednich podstaw gniazdowych, półek lęgowych lub częściowo otwartych skrzyńwymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
Melierax, Micronisus, Accipiter, Erythrotriorchis, Megatriorchis, Urotriorchis, Butastur, Geranospiza, Leucopternis, Buteogallus, Parabuteo, Busarellus, Geranoaetus, Harpyhaliaetus, Buteo, Morphnus,2 m23 x 2 x 2dla pary, gdzie długość samca zawiera się w granicach 30-40 cmlęgowych i materiału do budowy gniazda
Harpia, Harpyopsis, Pithecophaga, Ictinaetus, Aquila, Hieraaetus, Polemaetus, Spizastur, Lophaetus, Spizaetus, Stephanoaetus, Oroaetus2,5 m24 x 2 x 2dla pary, gdzie długość samicy zawiera się w granicach 40-50 cm
3 m24 x 3 x 3dla pary, gdzie długość samicy zawiera się w granicach 50-60 cm
4 m24 x 4 x 3dla pary, gdzie długość samicy zawiera się w granicach 60-80 cm
5 m25 x 4 x 3dla pary, gdzie długość samicy zawiera się w granicach 80-100 cm
6 m25 x 5 x 4dla pary, gdzie długość ciała samicy przekracza 100 cm
SEKRETARZE SAGITTARIIDAE
sekretarz - Sagittarius serpentarius20 m265 m2dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc na gniazdo i materiału do budowy gniazdaa) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura i nie mniejsza niż 15 °C

SOKOŁOWATE FALCONIDAE
Daptrius, Phalcoboenus, Polyborus, Milvago, Herpetotheres, Micrastur, Spiziapteryx, Polihierax, Microhierax, Falco1 m22 x 1 x 2dla pary, gdzie długość samicy nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przeza) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej

1,5 m22 x 2 x 2dla pary, gdzie długość samicy zawiera się w granicach 20-30 cmzwiedzających, zapewnienie odpowiednich podstaw gniazdowych, półek lęgowych lub częściowowymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
2 m23 x 2 x 2dla pary, gdzie długość samca zawiera się w granicach 30-40 cmotwartych skrzyń lęgowych i materiału do budowy gniazda
2,5 m24 x 2 x 2dla pary, gdzie długość samicy zawiera się w granicach 40-50 cm
3 m24 x 3 x 3dla pary, gdzie długość ciała samicy przekracza 50 cm
GRZEBIĄCE GALLIFORMES
NOGALE MEGAPODIIDAE
Alectura, Aepypodius, Talegalla, Leipoa, Macrocephalon, Eulipoa, Megapodius1 m24 m2dla pary, gdzie długość ciała samca nie przekracza 40 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) podczas odchowu młodych pomieszczenia większe o 50 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

1,5 m26 m2dla pary, gdzie długość ciała samca zawiera się w granicach 40-60 cmzapewnienie dużej ilości materiału gniazdowego, umożliwienie oddzielenia młodych
2 m28 m2dla pary, gdzie długość ciała samca przekracza 60 cm
CZUBACZE CRACIDAE
Ortalis, Penelope, Pipile, Aburria, Chamaepetes, Penelopina, Oreophasis, Nothocrax, Mitu, Pauxi, Crax1,5 m26 m2dla pary, gdzie długość ciała samca nie przekracza 60 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) podczas odchowu młodych pomieszczenia większe o 50 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

2 m28 m2dla pary, gdzie długość ciała samca zawiera się w granicach 60-75 cmzapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania i możliwości ukrycia się
3 m210 m2dla pary, gdzie długość ciała samca przekracza 75 cm
INDYKI MELEAGRIDIDAE
indyk - Meleagris2 m28 m2dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania i możliwości ukrycia sięa) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %,

b) dla indyka jukatańskiego Meleagris ocellata wymagana temperatura nie mniejsza niż 5 °C

GŁUSZCOWATE TETRAONIDAE
Falcipennis, Dendrogapus, Lagopus, Tetrao, Bonasa, Centrocercus, Tympanuchus-6 m2dla pary, gdzie długość ciała samca nie przekracza 45 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenie zewnętrzne większe o 10 %
8 m2dla pary, gdzie długość ciała samca zawiera się w granicach 45-60 cmzapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania i możliwości ukrycia się oraz oddzielenia samca
16 m2dla pary, gdzie długość ciała samca przekracza 60 cm
PRZEPIÓRY ODONTOPHORIDAE
Dendrortyx, Oreortyx, Callipepla, Philortyx, Colinus, Odontophorus, Dactylortyx, Cyrtonyx, Rhynchortyx0,5 m21 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura

0,5 m22 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmzapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania i możliwości ukrycia się oraz oddzielenia samcanie mniejsza niż 10 °C
1 m24 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika przekracza 30 cm
KUROWATE PHASIANIDAE
Lerwa, Tetraophasis, Tetraogallus, Alectoris, Ammoperdix, Francolinus, Perdix, Rhizothera, Margaroperdix, Melanoperdix, Coturnix, Anurophasis, Pericula, Ophrysia, Xenoperdix, Arborophila,0,5 m21 m2dla pary, gdzie długość osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przeza) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej

Caloperdix, Haematortyx, Rollulus, Ptilopachus, Bambusicola, Galloperdix, Ithaginis, Tragopan, Pucrasia, Lophophorus, Gallus, Lophura, Crossoptilon, Catreus, Syrmaticus, Phasianus, Chrysolophus, Polyplectron,0,5 m22 m2dla pary, gdzie długość osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmzwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania i możliwości ukrycia się orazwymagana temperatura nie mniejsza niż 5 °C
Rheinardia, Argusianus, Pavo, Afropavo1 m24 m2dla pary, gdzie długość osobnika zawiera się w granicach 30-45 cm, oraz gatunki należące do rodzaju Galllusoddzielenia samca
1,5 m26 m2dla pary, gdzie długość osobnika zawiera się w granicach 45-60 cm, oraz gatunki należące do rodzajów Chrysolophus, Lophura, Phasianus, Polyplectron, Syrmaticus
2 m28 m2dla pary, gdzie długość osobnika zawiera się w granicach 60-80 cm
3 m210 m2dla pary, gdzie długość osobnika przekracza 80 cm
PERLICE NUMIDIDAE
Agelastes, Numida, Guttera, Acryllium1 m24 m2dla pary, gdzie długość osobnika nie przekracza 45 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %
1,5 m26 m2dla pary, gdzie długość osobnika ma co najmniej 45 cmzwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania i możliwości ukrycia się
HOACYNY OPISTHOCOMIFORMES
HOACYNY OPISTHOCOMIDA
Hoacyn - Opisthocomus hoazin12 m212 m2dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie podstaw gniazdowycha) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %,

b) wysokość pomieszczeń nie mniejsza niż 3 m

ŻURAWIOWE GRUIFORMES
MADAGASKARNIKI MESITORNITHIDAE
Mesitornis, Monias4 m2-dla pary-a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

PRZEPIÓRNIKI TURNICIDAE
Turnix, Ortyxelos4 m2-dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania i możliwości ukrycia sięa) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

ŻURAWIE GRUIDAE
Balearica, Anthropoides, Bugeranus, Grus16 m250 m2dla pary, gdzie długość osobnika nie przekracza 120 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przeza) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10%,

b) wymagana temperatura nie

20 m265 m2dla pary, gdzie długość osobnika ma co najmniej 120 cmzwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowaniamniejsza niż 5 °C
BEKAŚNICE ARAMIDAE
Bekaśnica - Aramus guarauna16 m2-dla pary-a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 % ,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

GRUCHACZE PSOPHIIDAE
Gruchacz - Psophia8 m2-dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania i możliwości ukrycia sięa) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

CHRUŚCIELE RALLIDAE
Sarothrura, Himantornis, Canirallus, Coturnicops, Micropygia, Rallina, Anurolimnas, Laterallus, Nesoclopeus, Gallirallus, Rallus, Lewinia, Dryolimnas, Crecopsis, Crex, Rougetius, Aramidopsis,4 m24 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagany basen o powierzchni nie mniejszej niż 2 m2,

Atlantisia, Aramides, Amaurolimnas, Gymnocrex, Amaurornis, Limnocorax, Porzana, Aenigmatolimnas, Cyanolimnas, Neocrex, Pardirallus, Eulabeornis, Habroptila, Megacrex, Gallicrex, Porphyrio, Porphyrula, Gallinula, Fulica6 m26 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-35 cmzapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania i możliwości ukrycia sięc) dla gatunków strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
8 m28 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 35-50 cm
12 m212 m2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
PERKOŁYSKI HELIORNITHIDAE
Podica, Heliopais, Heliornis12 m212 m2dla pary-a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagany basen o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2,

c) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

KAGU RHYNOCHETIDAE
Kagu - Rhynochetos jubatus12 m212 m2dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania i możliwości ukrycia sięwymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
SŁONECZNICE EURYPYGIDAE
Słonecznica - Eurypyga helias8 m28 m2dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie podstaw gniazdowycha)wymagany basen o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2,

b)wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

KARIAMY CARIAMIDAE
Cariama, Chunga12 m280 m2dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowaniaw pomieszczeniu wewnętrznym wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
DROPIE OTIDIDAE
Otis, Ardeotis, Chlamydotis, Neotis, Eupodotis, Lophotis, Afrotis, Lissotis, Houbaropsis, Sypheotides, Tetrax8 m225 m2dla pary, gdzie długość ciała samca nie przekracza 60 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,dla gatunków strefy tropikalnej w pomieszczeniu wewnętrznym wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
12 m236 m2dla pary, gdzie długość ciała samca zawiera się w granicach 60-90 cmzapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania
16 m250 m2dla pary, gdzie długość ciała samca ma co najmniej 90 cm
SIEWKOWE CHARADRIIFORMES
DŁUGOSZPONY JACANIDAE
Microparra, Actophilornis, Irediparra, Hydrophasianus, Metopidius, Jacana4 m24 m2dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie materiału do budowy gniazda i możliwości ukrycia sięa) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %,

b) w pomieszczeniu wewnętrznym wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C,

c) wymagany basen o powierzchni nie mniejszej niż 2 m2

ZŁOTOSŁONKI ROSTRATULIDAE
Rostratula, Nycticryphes4 m24 m2dla pary-a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %,

b) w pomieszczeniu wewnętrznym wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C,

c) wymagany basen o powierzchni nie mniejszej niż 2 m2

KRABOŻERY DROMADIDAE
Krabożer - Dromas ardeola6 m26 m2dla pary-a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 25 %,

b) w pomieszczeniu wewnętrznym wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C,

c) wymagany basen o powierzchni nie mniejszej niż 2 m2

OSTRYGOJADY HAEMATOPODIDAE
Ostrygojad - Haematopus6 m2-dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowaniaa) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenie wewnętrzne większe o 10 %,

b) wymagany basen o powierzchni nie mniejszej niż 2 m

IBISODZIOBY IBIDORHYNCHIDAE
Ibisodziób - Ibidorhyncha struthersii6 m2-dla pary-a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenie wewnętrzne większe o 10 %,

b) wymagany basen o powierzchni nie mniejszej niż 2 m2

SZCZUDŁONOGI RECURVIROSTRIDAE
Himantopus, Cladorhynchus, Recurvirostra6 m2-dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowaniaa) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenie wewnętrzne większe o 10 %,

b) wymagany basen o powierzchni nie mniejszej niż 2 m2

KULONY BURHINIDAE
Burhinus, Esacus8 m2-dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania oraz możliwości ukrycia sięw pomieszczeniu wewnętrznym wymagana dodatnia temperatura
Pluvianus, Cursorius, Smutsornis, Rhinoptilus, Stiltia, Glareola4 m2-dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania oraz możliwości ukrycia sięa) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenie wewnętrzne większe o 10 %,

b) wymagany basen o powierzchni nie mniejszej niż 2 m2

SIEWKOWATE CHARADRIIDAE
Vanellus, Erythrogonys, Pluvialis, Charadrius, Eudromias, Thinornis, Elseyornis, Peltohyas, Anarhynchus, Phegornis, Oreopholus, Pluvianellus4 m2-dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 25 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenie wewnętrzne większe o 10 %,

b) wymagany basen o powierzchni nie

6 m2-dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 25 cmzapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowaniamniejszej niż 2 m2
BEKASOWATE SCOLOPACIDAE
Scolopax, Coenocorypha, Lymnocryptes, Gallinago, Limnodromus, Limosa, Numenius, Bartramia, Tringa, Xenus, Actitis, Heteroscelus, Catoptrophorus, Prosobonia, Arenaria, Aphriza, Calidris, Eurynorhynchus, 4 m2-dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 25 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenie wewnętrzne większe o 10 %,

b) wymagany basen o powierzchni nie

Limicola, Micropalama, Tryngites, Philomachus, Steganopus, Phalaropus6 m2-dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 25-45 cmzapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania oraz możliwości ukrycia sięmniejszej niż 2 m2
8 m2-dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 45 cm
DROPIATKI PEDIONOMIDAE
Dropiatka - Pedionomus torquatus4 m2-dla pary-wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
ANDÓWKI THINOCORIDAE
Attagis, Thinocorus4 m2-dla pary-wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
POCHWODZIOBY CHIONIDAE
Pochwodziób - Chionis6 m2-dla pary-wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
WYDRZYKI STERCORARIIDAE
Catharacta, Stercorarius4 x 3 x 34 x 3 x 3dla pary-wymagana temperatura dodatnia
MEWY LARIDAE
Leucophaeus, Larus, Pagophila, Rhodostethia, Xema, Creagrus, Rissa2 x 2 x 22 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %,

b) wymagany basen o powierzchni nie mniejszej niż 2 m2

3 x 2 x 23 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmzapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania oraz możliwości ukrycia się
4 x 2 x 24 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
4 x 3 x 34 x 3 x 3dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 50-60 cm
4 x 4 x 34 x 4 x 3dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
RYBITWY STERNIDAE
Gelochelidon, Hydroprogne, Thalasseus, Sterna, Chlidonias, Phaetusa, Anous, Procelsterna, Gygis, Larosterna2 x 2 x 22 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %,

b) wymagany basen o powierzchni nie mniejszej niż 2 m

3 x 2 x 23 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmzapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania oraz możliwości ukrycia się
4 x 2 x 24 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
4 x 3 x 34 x 3 x 3dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
BRZYTWODZIOBY RYNCHOPIDAE
Brzytwodziób - Rynchops4 x 2 x 24 x 2 x 2dla pary-a) wymagana temperatura wyższa niż 10 °C,

b) wymagany basen o powierzchni nie mniejszej niż 2 m2

ALKI ALCIDAE
Alle, Uria, Alca, Cepphus, Brachyramphus, Synthliboramphus, Ptychoramphus, Cyclorrhynchus, Aethia, Cerorhinca, Fratercula, (Lunda)2 x 2 x 22 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgów przed niepokojeniem przez zwiedzających, a) przy każdym kolejnym osobniku pomieszczenia większe o 10 %,

b) wymagany basen o powierzchni nie mniejszej niż 2 m2

4 x 2 x 24 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmpomieszczenia wyposażyć w odpowiednie półki do budowy gniazda
4 x 3 x 34 x 3 x 3dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
STEPÓWKI PTEROCLIFORMES
STEPÓWKI PTEROCLIDAE
Syrrhaptes, Pterocles1,5 x 1 x 11,5 x 1 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 35 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 % w okresie lęgowym oraz o 10 % dodatkowej powierzchni poza okresem lęgowym
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 35 cmzapewnienie miękkiego podłoża w miejscu gniazdowania
GOŁĘBIOWE COLUMBIFORMES
GOŁĘBIOWATE COLUMBIDAE
Columba, Nesoenas, Streptopelia, Macropygia, Reinwardtoena, Turacoena, Turtur, Oena, Chalcophaps, Henicophaps, Phaps, Ocyphaps, Geophaps, Petrophassa, Geopelia, Leucosarcia, Zenaida, Columbina, Claravis, Metriopelia,0,8 x 0,4 x 0,40,8 x 0,4 x 0,4dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 % w okresie lęgowym oraz o 10 % dodatkowej powierzchni poza
Scardafella, Uropelia, Leptotila, Geotrygon, Starnoenas, Caloenas, Gallicolumba, Trugon, Microgoura, Otidiphaps, Goura, Didunculus, Phapitreron, Treron, Ptilinopus, Drepanoptila, Alectroenas, Ducula, Lopholaimus, Hemiphaga, Cryptophaps, Gymnophaps1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-25 cmzapewnienie wyposażenia pomieszczenia w półki i koszeokresem lęgowym,

b) dla gatunków strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 35-45 cm
3 x 1 x 23 x 1 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 45-60 cm
3 x 2 x 23 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
PAPUGOWE PSITTACIFORMES
KAKADU CACATUIDAE
Probosciger, Calyptorhynchus, Callocephalon, Eolophus, Cacatua, Nymphicus1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 35 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %,

b) dla gatunków należących do rodzajów Callocephalon,

1,5 x 1 x 1,51,5 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 35-40 cmwyposażenia pomieszczenia w budki lęgowe, skrzynki lęgowe lub dziuplaste pnieEolophus wymagana temperatura nie mniejsza niż 5 °C,

c) dla gatunków należących do rodzajów Probosciger,

Calyptorhynchus,

2 x 1 x 22 x 1 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cmCacatua wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
2 x 2 x 22 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
PAPUGI PSITTACIDAE
LORY LORIINAE
Chalcopsitta, Eos, Pseudeos, Trichoglossus, Psitteuteles, Lorius, Phigys, Vini, Glossopsitta, Charmosyna, Oreopsittacus, Neopsittacus1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgów przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

2 x 1 x 12 x 1 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cmzapewnienie wyposażenia pomieszczenia w budki lęgowe, skrzynki lęgowe lub dziuplaste pnie
PAPUGI PSITTACINAE
Psittrichas, Nestor, Strigops, Micropsitta, Cyclopsitta, Psittaculirostris, Bolbopsittacus, Prosopeia, Eunymphicus, Cyanoramphus, Purpureicephalus, Barnardius, Platycercus, Northiella, Psephotus,0,8 x 0,4 x 0,40,8 x 0,4 x 0,4dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgów przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze w okresie lęgowym pomieszczenia większe o 50 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej

Neopsephotus, Neophema, Lathamus, Melopsittacus, Pezoporus, Geopsittacus, Psittinus, Psittacella, Geoffroyus, Prioniturus, Tanygnathus, Eclectus, Alisterus, Aprosmictus, Polytelis Psittacula, Loriculus, Agapornis, Coracopsis, Psittacus,1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-25 cmzapewnienie wyposażenia pomieszczenia w budki lęgowe, skrzynki lęgowe lub dziuplaste pniewymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C,

c) dla pozostałych gatunków wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

Poicephalus, Anodorhynchus, Cyanopsitta, Ara, Orthopsittaca, Propyrrhura, Diopsittaca, Rhynchopsitta, Ognorhynchus, Guarouba, Aratinga, Nandayus, Leptosittaca, Cyanoliseus, Pyrrhura, Enicognathus, Myiopsitta, Psilopsiagon, 1,5 x 1 x 11,5 x 1 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 25-40 cm
Bolborhynchus, Forpus, Brotogeris, Nannopsittaca, Touit, Pionites, Pionopsitta, Hapalopsittaca, Graydidascalus, Pionus, Amazona, Deroptyus, Triclaria2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-60 cm
3 x 1 x 23 x 1 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 60-80 cm
3 x 2 x 23 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 80 cm
KUKUŁKOWE CUCULIFORMES
KUKUŁKOWATE CUCULIDAE
Clamator, Pachycoccyx, Cuculus, Cercococcyx, Cacomantis, Chrysococcyx, Rhamphomantis, Surniculus, Caliechthrus, Microdynamis, Eudynamys, Scythrops, Ceuthmochares, Phaenicophaeus, Carpococcyx, Coua, 0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,dla gatunków pochodzących ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
Centropus, Coccyzus, Saurothera, Hyetornis, Piaya, Crotophaga, Guira Tapera, Dromococcyx, Morococcyx, Geococcyx, Neomorphus1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 50-60 cm
3 x 1,5 x 23 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
SOWY STRIGIFORMES
PŁOMYKÓWKOWATE TYTONIDAE
Tyto, Phodilus1,5 m22 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) dla każdego kolejnego osobnika pomieszczenia większe o 20 %,

b) dla gatunków pochodzących ze strefy tropikalnej

2 m23 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmzapewnienie wyposażenia pomieszczenia w skrzynki lęgowewymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
2,5 m24 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
3 m24 x 3 x 3dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
PUSZCZYKOWATE STRIGIDAE
Otus, Pyrroglaux, Gymnoglaux, Ptilopsis, Mimizuku, Bubo, Ketupa, Nyctea, Scotopelia, Strix, Jubula, Lophostrix, Pulsatrix, Surnia, Glaucidium, Xenoglaux, Micrathene, Athene, (Speotyto), Aegolius, Ninox, Uroglaux, Sceloglaux,1 m22 x 1 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) dla każdego kolejnego osobnika pomieszczenia większe o 20 %,

b) dla gatunków pochodzących ze strefy tropikalnej

Pseudoscops, Asio, Nesasio1,5 m22 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmzapewnienie wyposażenia pomieszczenia w skrzynki lęgowe, półki lęgowe lub dziuplaste pniewymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
2 m23 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2,5 m24 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
3 m24 x 3 x 3dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 50-60 cm
4 m24 x 4 x 3dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
LELKOWE CAPRIMULGIFORMES
TŁUSZCZAKI STEATORNITHIDAE
tłuszczak - Steatornis caripensis2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary-wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
Zmierzchniki (sowniki) Aegothelidae
Zmierzchnik (sownik) - Aegotheles1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie wyposażenia w miejsca odpowiednie do lęgówwymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
ZMROCZNIKI PODARGIDAE
Podargus, Batrachostomus1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmzapewnienie wyposażenia w miejsca odpowiednie do lęgów
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
NOCOLOTY NYCTIBIIDAE
Nocolot - Nyctibius1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
LELKOWATE CAPRIMULGIDAE
Lurocalis, Chordeiles, Nyctiprogne, Podager, Eurostopodus, Nyctidromus, Phalaenoptilus, Siphonorhis, Nyctiphrynus, Caprimulgus, Macrodipteryx, Hydropsalis, Uropsalis, Macropsalis, Eleothreptus1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie wyposażenia w miejsca odpowiednie do lęgówwymagana temperatura nie mniejsza niż 5 °C
JERZYKOWE APODIFORMES
JERZYKOWATE APODIDAE
Cypseloides, Streptoprocne, Hydrochous, Collocalia, Aerodramus, Schoutedenapus, Mearnsia, Zoonavena, Telacanthura, Rhaphidura, Neafrapus, Hirundapus, Chaetura, Aeronautes, Tachornis, Panyptila, Cypsiurus,1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
Tachymarptis, Apus1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
CZUBIKI HEMIPROCNIDAE
Czubik - Hemiprocne1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
KOLIBRY TROCHILIDAE
0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 10 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, wymagana temperatura nie mniejsza niż 20 °C
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 10-15 cmzapewnienie wyposażenia w miejsca odpowiednie do lęgów
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
CZEPIGI COLIIFORMES
CZEPIGI COLIIDAE
Colius Urocolius1,2 x 0,5 x 11,2 x 0,5 x 1dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie wyposażenia pomieszczeń w miejsca odpowiednie do lęgówa) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

TROGONY TROGONIFORMES
TROGONY TROGONIDAE
Apaloderma, Apalharpactes, Harpactes, Trogon, Priotelus, Temnotrogon, Euptilotis, Pharomachrus1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cmzapewnienie wyposażenia pomieszczeń w miejsca odpowiednie do lęgów
KRASKOWE CORACIIFORMES
ZIMORODKOWATE ALCEDINIDAE
Actenoides, Tanysiptera, Cittura, Melidora, Clytoceyx, Lacedo, Dacelo, Caridonax, Pelargopsis, Halcyon, Todiramphus, Syma, Ceyx, Alcedo, Chloroceryle, Megaceryle, Ceryle0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie wyposażenia pomieszczeń w skrzynki lęgowe lub komory lęgowe z wydłużonym tunelem wlotowym
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
PŁASKODZIOBKI TODIDAE
Płaskodziobek - Todus0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary-wymagana temperatura nie mniejsza niż 20 °C
PIŁODZIOBY MOMOTIDAE
Hylomanes, Aspatha, Eumomota, Electron, Baryphthengus, Momotus1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 25 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 25-35 cmzapewnienie wyposażenia pomieszczeń w miejsca odpowiednie do lęgów
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 35 cm
ŻOŁNY MEROPIDAE
Nyctyornis, Meropogon, Merops1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 25 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających a) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C,

b) dla pozostałych gatunków temperatura

1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 25 cmpoprzez budowę komory lęgowej z wydłużonym tunelem wejściowymdodatnia
KRASKI CORACIIDAE
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

b) dla pozostałych gatunków temperatura dodatnia

2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmzapewnienie wyposażenia pomieszczeń w skrzynki lęgowe lub dziuplaste pnie
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
ZIEMNOKRASKI BRACHYPTERACIIDAE
Brachypteracias, Atelornis, Uratelornis1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
KUROLE LEPTOSOMATIDAE
Kurol - Leptosomus discolor2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary-wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
DUDKI UPUPIDAE
Dudek - Upupa epops1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie wyposażenia pomieszczeń w skrzynki lęgowe lub dziuplaste pniewymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
SIERPODUDKI PHOENICULIDAE
Phoeniculus, Rhinopomastus1,2 x 0,8 x 11,2 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmzabezpieczyć przed niepokojeniem przez zwiedzających ptaków przystępujących do lęgu, zapewnićwymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmodpowiednie miejsca do lęgów
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
DZIOBOROŻCE BUCEROTIDAE
Bucorvus, Anorrhinus, Tockus, Tropicranus, Ocyceros, Anthracoceros, Buceros, Rhinoplax, Penelopides, Berenicornis, Aceros, Rhyticeros, Bycanistes, Ceratogymna2 x 1,5 x 1,52 x 1,5 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 40 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
2 x 2 x 22 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-60 cmzapewnienie skrzynek lęgowych lub dziuplastych pni
2,5 x 2 x 22,5 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 60-80 cm
3 x 2 x 23 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 80 cm
DZIOBOROGI BUCORVUS
Dzioborogi - Bucorvus12 m36 mdla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie skrzynek lęgowych lub dziuplastych pnia) dla każdego kolejnego dorosłego osobnika pomieszczenia większe o 20 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

DZIĘCIOŁOWE PICIFORMES
ZŁOTOPIÓRY GALBULIDAE
Galbalcyrhynchus, Brachygalba, Jacamaralcyon, Galbula, Jacamerops0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-25 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika przekracza 25 cm
DRZYMY BUCCONIDAE
Notharchus, Bucco, Nystalus, Hypnelus, Malacoptila, Micromonacha, Nonnula, Hapaloptila, Monasa, Chelidoptera1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
BRODACZE CAPITONIDAE
Capito, Eubucco, Semnornis, Psilopogon, Megalaima, Calorhamphus, Gymnobucco, Smilorhis, Cryptolybia, Stactolaema, Buccanodon, Pogoniulus, Tricholaema, Lybius, Trachyphonus0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie skrzynek lęgowych lub dziuplastych pni
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
MIODOWODY INDICATORIDAE
Prodotiscus, Melignomon, Indicator, Melichneutes0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
TUKANY RAMPHASTIDAE
Aulacorhynchus, Pteroglossus, Selenidera, Baillonius, Andigena, Ramphastos2 x 1,5 x 1,52 x 1,5 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 40 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
2 x 2 x 22 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-55 cmzapewnienie skrzynek lęgowych lub dziuplastych pni
2,5 x 2 x 22,5 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 55 cm
DZIĘCIOŁOWATE PICIDAE
Jynx, Picumnus, Sasia, Nesoctites, Melanerpes, Sphyrapicus, Xiphidiopicus, Campethera, Geocolaptes, Dendropicos, Dendrocopos, Picoides, Veniliornis, Piculus, Colaptes, Celeus, Dryocopus, Campephilus, 0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
Picus, Dinopium, Chrysocolaptes, Gecinulus, Sapheopipo, Blythipicus, Reinwardtipicus, Meiglyptes, Hemicircus, Mulleripicus1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie skrzynek lęgowych, dziuplastych pni lub komór lęgowych z tunelem wejściowym
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
WRÓBLOWE PASSERIFORMES
SZEROKODZIOBY EURYLAIMIDAE
Smithornis, Pseudocalyptomena, Corydon, Cymbirhynchus, Eurylaimus, Serilophus, Psarisomus, Calyptomena1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
TĘGOSTERY DENDROCOLAPTIDAE
Dendrocincla, Deconychura, Sittasomus, Glyphorynchus,Nasica, Drymornis, Dendrexetastes, Hylexetastes, Xiphocolaptes, Dendrocolaptes, Xiphorhynchus, Lepidocolaptes, Campylorhamphus1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
GARNCARZOWATE FURNARIIDAE
0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
MRÓWKOWODY FORMICARIIDAE
0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cm
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
MRÓWKOŻERY CONOPOPHAGIDAE
Mrówkożer - Conopophaga1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5dla pary-a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

KRYTONOSY RHINOCRYPTIDAE
Pteroptochos, Scelorchilus, Rhinocrypta, Teledromas, Liosceles, Melanopareia, Psilorhamphus, Merulaxis, Eugralla, Myornis, Scytalopus, Acropternis1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 18 cm-a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 18 cm
TYRANKOWATE TYRANNIDAE
0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-35 cm
2 x 1 x 12 x 1 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 35 cm
GÓRZYKI PIPRIDAE
Schiffornis, Sapayoa, Piprites, Neopipo, Chloropipo, Xenopipo, Antilophia, Tyranneutes, Neopelma, Heterocercus, Machaeropterus, Manacus, Corapipo, Ilicura, Masius, Chiroxiphia, Pipra0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczyć przed niepokojeniem ptaków przystępujących do lęgu, zapewnić odpowiednie miejsca do lęgówa) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
BŁAWATNIKI COTINGIDAE
Phoenicircus, Laniisoma, Phibalura, Tijuca, Carpornis, Ampelion, Doliornis, Pipreola, Ampelioides, Iodopleura, Calyptura, Lipaugus, Chirocylla, Porphyrolaema, Cotinga, Xipholena, Carpodectes, Conioptilon, 0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

Gymnoderus, Haematoderus, Querula, Pyroderus, Cephalopterus, Perissocephalus, Procnias, Rupicola1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
OSTRODZIOBY OXYRUNCIDAE
Oxyruncus cristatus1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówa) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

ZIOŁOSIEKI PHYTOTOMIDAE
Ziołosiek - Phytotoma1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówa) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

KURTACZKI PITTIDAE
Kurtaczek - Pitta1,2 x 1 x 1,51,2 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 22 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 50 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

2 x 1,5 x 2,52 x 1,5 x 2,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 22 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
BARGLIKI ACANTHISITTIDAE
Acanthisitta, Xenicus1 x 0,8 x 0,51 x 0,8 x 0,5dla pary-wymagana temperatura nie mniejsza niż 5 °C
BRODAWNIKI PHILEPITTIDAE
Philepitta, Neodrepanis1 x 1 x 0,51 x 1 x 0,5dla pary-wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
LIROGONY MENURIDAE
Lirogon - Menura4 x 2 x 24 x 2 x 2dla pary-wymagana temperatura nie mniejsza niż 5 °C
GĄSZCZAKI ATRICHORNITHIDAE
Gąszczak - Atrichornis2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary-wymagana temperatura nie mniejsza niż 5 °C
SKOWRONKI ALAUDIDAE
Mirafra, Heteromirafra, Certhilauda, Pinarocorys, Chersomanes, Alaemon, Ramphocoris, Melanocorypha, Ammomanes, Calandrella, Spizocorys, Botha, Eremalauda, Chersophilus, Pseudalaemon, Galerida, Calendula,1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków strefy tropikalnej temperatura nie

Lullula, Alauda, Eremopterix, Eremophila1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówmniejsza niż 10 °C,

c) dla pozostałych gatunków temperatura dodatnia

1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
JASKÓŁKOWATE HIRUNDINIDAE
Pseudochelidon, Tachycineta, Phaeoprogne, Progne, Notiochelidon, Atticora, Neochelidon, Alopochelidon, Stelgidopteryx, Cheramoeca, Riparia, Phedina, Pseudhirundo, Ptyonoprogne, Hirundo, Delichon, 1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura

Psalidoprocne1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgównie mniejsza niż 10 °C,

c) dla pozostałych gatunków temperatura dodatnia

1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
PLISZKOWATE MOTACILLIDAE
Dendronanthus, Motacilla, Tmetothylacus, Macronyx, Hemimacronyx, Anthus1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura

1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgównie mniejsza niż 10 °C
1,6 x 0,8 x 0,51,6 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
LISZKOJADY CAMPEPHAGIDAE
Pteropodocys, Coracina, Campochaera, Chlamydochaera, Lalage, Campephaga, Pericrocotus, Hemipus, Tephrodornis1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
BILBILE PYCNONOTIDAE
Spizixos, Pycnonotus, Calyptocichla, Baeopogon, Ixonotus, Chlorocichla, Thescelocichla, Phyllastrephus, Bleda, Criniger, Setornis, Hypsipetes, Malia, Neolestes, Tylas1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
TURKUŚNIKI IRENIDAE
Aegithina, Chloropsis, Irena1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
DZIERZBOWATE LANIIDAE
Eurocephalus, Prionops, Lanioturdus, Nilaus, Dryoscopus, Tchagra, Laniarius, Telophorus, Malaconotus, Nicator, Corvinella, Lanius, Pityriasis1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
WANGI VANGIDAE
Calicalicus, Schetba, Vanga, Xenopirostris, Falculea, Artamella, Leptopterus, Oriolia, Euryceros, Hypositta1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
JEMIOŁUSZKOWATE BOMBYCILLIDAE
Bombycilla, Ptilogonys, Phainopepla, Phainoptila, Hypocolius0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciałazabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,
osobnika nie przekracza 15 cmniepokojeniem przez zwiedzających,b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgównie mniejsza niż 10 °C
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
PALMOWCE DULIDAE
Palmowiec - Dulus dominicus1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla parywymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
PLUSZCZE CINCLIDAE
Pluszcz - Cinclus1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówwymagany basen
STRZYŻYKI TROGLODYTIDAE
Donacobius, Campylorhynchus, Odontorchilus, Salpinctes, Catherpes, Hylorchilus, Uropsila, Cinnycerthia, Cistothorus, Thryomanes, Ferminia, Thryothorus, Cyphorhinus, Troglodytes, Thryorchilus, Henicorhina, 0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana

Microcerculus1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówtemperatura nie mniejsza niż 15 °C
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
PRZEDRZEŹNIACZE MIMIDAE
Dumetella, Melanoptila, Melanotis, Mimus, Nesomimus, Mimodes, Oreoscoptes, Toxostoma, Cinclocerthia, Ramphocinclus, Allenia, Margarops1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 25 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura

1,6 x 1 x 0,81,6 x 1 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 25 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgównie mniejsza niż 10 °C
PŁOCHACZE PRUNELLIDAE
Płochacz - Prunella1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
DROZDOWATE TURDIDAE
1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura

1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgównie mniejsza niż 10 °C
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
ZIEMNODROZDY ORTHONYCHIDAE
Orthonyx, Androphobus, Psophodes, Sphenostoma, Cinclosoma, Ptilorrhoa, Eupetes, Melampitta, Ifrita1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana

1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmtemperatura nie mniejsza niż 10 °C
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
TYMALIOWATE TIMALIIDAE
1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura

1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgównie mniejsza niż 10 °C
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cm
OGONIATKI PANURIDAE
Panurus, Conostoma, Paradoxornis1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura

1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgównie mniejsza niż 10 °C,

c) dla pozostałych gatunków temperatura dodatnia

1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
SĘPOWRONKI PICATHARTIDAE
Sępowronka - Picathartes2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary-a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

SIWUSZKI POLIOPTILIDAE
Microbates, Ramphocaenus, Polioptila0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary-a) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C,

b) dla pozostałych gatunków wymagana temperatura dodatnia

POKRZEWKOWATE SYLVIIDAE
0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówa) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C,

c) dla pozostałych gatunków wymagana temperatura dodatnia

MUCHOŁÓWKI MUSCICAPIDAE
0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C,

b) dla pozostałych gatunków temperatura

1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówdodatnia
KRĘPACZKI PLATYSTEIRIDAE
Bias, Pseudobias, Batis, Platysteira0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówwymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
CHWOSTKI MALURIDAE
Clytomyias, Malurus, Stipiturus, Amytornis1,2 x 0,5 x 0,81,2 x 0,5 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 18 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 18 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
BUSZÓWKOWATE ACANTHIZIDAE
Dasyornis, Pycnoptilus, Origma, Crateroscelis, Sericornis, Ashbyia, Pyrrholaemus, Chthonicola, Calamanthus, Hylacola, Acanthiza, Smicrornis, Gerygone, Epthianura, Aphelocephala, Mohoua, Finschia0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cm-wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
MONARKOWATE MONARCHIDAE
0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
GWIZDACZOWATE EOPSALTRIIDAE
Monachella, Microeca, Eugerygone, Petroica, Tregellasia, Eopsaltria, Peneoenanthe, Poecilodryas, Peneothello, Heteromyias, Pachycephalopsis0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary-wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
FLETÓWKI PACHYCEPHALIDAE
Eulacestoma, Falcunculus, Oreoica, Pachycare, Rhagologus, Hylocitrea, Coracornis, Aleadryas, Pachycephala, Colluricincla, Pitohui, Turnagra0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cm-wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
RANIUSZKI AEGITHALIDAE
Aegithalos, Psaltria, Psaltriparus0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
REMIZY REMIZIDAE
Remiz, Anthoscopus, Auriparus, Cephalopyrus0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówa) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

SIKORY PARIDAE
Parus, Melanochlora, Sylviparus0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówdla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
KOWALIKOWATE SITTIDAE
Sitta, Tichodroma, Neositta, Daphoenositta0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
PEŁZACZOWATE CERTHIIDAE
Certhia, Salpornis0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówwymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C
FILIPIŃCZYKI RHABDORNITHIDAE
Filipińczyk - Rhabdornis0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary-wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
KOROŁAZY CLIMACTERIDAE
Korołaz - Climacteris0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5dla pary-wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
KWIATÓWKI DICAEIDAE
Melanocharis, Rhamphocharis, Prionochilus, Dicaeum, Oreocharis, Paramythia, Pardalotus1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówprzy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %
NEKTARNIKI NECTARINIIDAE
Anthreptes, Hypogramma, Nectarinia, Aethopyga, Arachnothera0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
SZLARNIKI ZOSTEROPIDAE
Zosterops, Woodfordia, Rukia, Tephrozosterops, Madanga, Lophozosterops, Oculocincta, Heleia, Chlorocharis, Hypocryptadius, Speirops0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówa) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

MIODOJADY MELIPHAGIDAE
0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cm
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
TRZNADLOWATE EMBERIZIDAE
0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura

1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgównie mniejsza niż 15 °C
1,6 x 0,8 x 0,81,6 x 0,8 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 20 cm
CUKRZYKI COEREBIDAE
Cukrzyk - Coereba flaveola0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla parywymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
LASÓWKI PARULIDAE
0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura

1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgównie mniejsza niż 15 °C
HAWAJKI DREPANIDIDAE
Telespiza, Psittirostra, Loxioides, Pseudonestor, Hemignathus, Oreomystis, Paroreomyza, Loxops, Ciridops, Vestiaria, Palmeria, Himatione, Melamprosops0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
WIREONKOWATE VIREONIDAE
Cyclarhis, Vireolanius, Vireo, Hylophilus0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówdla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
ŁUSZCZAKI FRINGILLIDAE
0,8 x 0,4 x 0,50,8 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura

1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgównie mniejsza niż 10 °C
KACYKOWATE ICTERIDAE
Psarocolius, Cacicus, Icterus, Nesopsar, Xanthopsar, Gymnomystax, Xanthocephalus, Agelaius, Sturnella, Pseudoleistes, Amblyramphus, Hypopyrrhus, Curaeus, Gnorimopsar, Oreopsar, Lampropsar, Macroagelaius,1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

Dives, Quiscalus, Euphagus, Molothrus, Scaphidura, Dolichonyx1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2,5 x 1,5 x 22,5 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 50 cm
ASTRYLDY ESTRILDIDAE
Parmoptila, Nigrita, Nesocharis, Pytilia, Mandingoa, Cryptospiza, Pyrenestes, Spermophaga, Clytospiza, Hypargos, Lonchura, Lepidopygia, Euschistospiza, Lagonosticta, Uraeginthus, Estrilda, Amandava, Ortygospiza, 0,5 x 0,4 x 0,50,5 x 0,4 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 10 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

Aegintha, Emblema, Oreostruthus, Neochmia, Poephila, Erythrura, Chloebia, Aidemosyne, Euodice, Padda, Amadina, Pholidornis0,8 x 0,5 x 0,50,8 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 10-15 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 15 cm
WIKŁACZOWATE PLOCEIDAE
Vidua, Bubalornis, Dinemellia, Plocepasser, Histurgops, Passer, Pseudonigrita, Philetairus, Sorella, Carpospiza, Ploceus, Sporopipes, Foudia, Pseudonigrita, Montifringilla, Quelea, Euplectes, Malimbus, Anaplectes,1 x 0,5 x 0,51 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 15 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

Brachycope, Anomalospiza, Amblyospiza1,2 x 0,8 x 0,51,2 x 0,8 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 15-20 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów, konieczna obecność gatunków akceptujących ich zniesienia
1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika przekracza 20 cm
SZPAKOWATE STURNIDAE
Aplonis, Poeoptera, Grafisia, Onychognathus, Lamprotornis, Cinnyricinclus, Speculipastor, Neocichla, Spreo, Cosmopsarus, Saroglossa, Creatophora, Sturnus, Leucopsar, Acridotheres, Ampeliceps, Mino, Basilornis, 1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura

Streptocitta, Sarcops, Gracula, Enodes, Scissirostrum, Buphagus1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgównie mniejsza niż 15 °C
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika przekracza 40 cm
WILGI ORIOLIDAE
Oriolus, Sphecotheres1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówa) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

DRONGO DICRURIDAE
Chaetorhynchus, Dicrurus1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla paryzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, zapewnienie odpowiednich miejsc do lęgówwymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
KORALNIKI CALLAEIDAE
Callaeas, Creadion,1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 30 cm-wymagana temperatura nie mniejsza niż 5 °C
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
GRALINY GRALLINIDAE
Grallina, Corcorax, Struthidea1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
OSTROLOTY ARTAMIDAE
Ostrolot - Artamus1,2 x 0,8 x 0,81,2 x 0,8 x 0,8dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 18 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C

1,6 x 1 x 11,6 x 1 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 18 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
SROKACZE CRACTICIDAE
Cracticus, Gymnorhina, Strepera1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) wymagana temperatura nie mniejsza niż 10 °C

2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 40 cm
ALTANNIKI PTILONORHYNCHIDAE
Ailuroedus, Scenopooetes, Archboldia, Amblyornis, Prionodura, Sericulus, Ptilonorhynchus, Chlamydera1,6 x 1 x 11,6 x 1 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 30 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających, wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
2 x 1,5 x 1,52 x 1,5 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 30 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
PTAKI RAJSKIE PARADISAEIDAE
Loria, Loboparadisea, Cnemophilus, Macgregoria, Lycocorax, Manucodia, Phonygammus, Ptiloris, Semioptera, Seleucidis, Paradigalla, Drepanornis, Epimachus, Astrapia, Lophorina, Parotia, Pteridophora, Cicinnurus, Diphyllodes,1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,wymagana temperatura nie mniejsza niż 15 °C
Paradisaea1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgów
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2,5 x 1,5 x 22,5 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 50-60 cm
2,5 x 2 x 22,5 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm
KRUKOWATE CORVIDAE
Platylophus, Platysmurus, Gymnorhinus, Cyanocitta, Aphelocoma, Cyanolyca, Cissilopha, Cyanocorax, Psilorhinus, Calocitta, Garrulus, Perisoreus, Urocissa, Cissa, Cyanopica, Dendrocitta, Crypsirina, Temnurus,1,2 x 0,5 x 0,51,2 x 0,5 x 0,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika nie przekracza 20 cmzabezpieczenie ptaków przystępujących do lęgu przed niepokojeniem przez zwiedzających,a) przy każdej kolejnej parze pomieszczenia większe o 25 %,

b) dla gatunków ze strefy tropikalnej wymagana temperatura

Pica, Zavattariornis, Podoces, Pseudopodoces, Nucifraga, Pyrrhocorax, Ptilostomus, Corvus1,6 x 0,8 x 11,6 x 0,8 x 1dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 20-30 cmzapewnienie odpowiednich miejsc do lęgównie mniejsza niż 10 °C
2 x 1 x 1,52 x 1 x 1,5dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 30-40 cm
2 x 1,5 x 22 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 40-50 cm
2,5 x 1,5 x 22,5 x 1,5 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika zawiera się w granicach 50-60 cm
2,5 x 2 x 22,5 x 2 x 2dla pary, gdzie długość ciała osobnika ma co najmniej 60 cm

Część  3a.

Gady - jaszczurki

Grupa systematycznaWielkość terrarium dla pary9Temperatura w terrarium (°C)Temperatura pod źródłem ciepła (°C)Warunki do reprodukcjiUwagi10
AGAMY AGAMIDAE
Agama błotna Physignatus5 x 2,5 x 42545wilgotne terrarium, wilgotne podłoże do składania jajbasen, wilgotne podłoże, gałęzie
Agama żaglowa Hydrosaurus4 x 3 x 32545wilgotne terrarium, wilgotne podłoże do składania jajbasen, wilgotne podłoże, gałęzie
Agama zwyczajna Agama agama5 x 3 x 42545suche terrarium, naturalne podłoże do składania jajskały do wspinania się
Hardun Agama stellio5 x 3 x 42045suche terrarium, głębokie podłoże do składania jajskały
Biczogon Uromastyx4 x 3 x 2,52750suche terrarium, głębokie podłoże do składania jajmocne oświetlenie, kryjówki, głębokie podłoże
Agama brodata Pogona5 x 3 x 32550suche terrarium, głębokie podłoże do składania jajkorzenie, kryjówki
Ctenophorus5 x 4 x 42550suche terrarium, głębokie podłoże do składania jajpodłoże do kopania
Japalura5 x 4 x 52245-kryjówki, roślinność, dużo wody do picia
Kalotes Calotes, Gonocephalus4 x 3 x 52545głębokie podłoże do składania jaj, dla rodzaju Calotes wymagane jest wilgotne terrarium z roślinnościąroślinność, konary, mały basen
Smok latający Draco150 x 80 x 1502845głębokie podłoże do składania jaj, wilgotne terrarium z roślinnościądużo roślin, duża wilgotność, regularne spryskiwanie
Agama motylowa Leiolepis5 x 3 x 32545suche terrarium, głębokie podłoże, spryskiwaniesuche terrarium, głębokie podłoże, spryskiwanie
Krągłogłówka Phrynocephalus5 x 5 x 33055suche terrarium, głębokie podłoże do składania jajgłębokie podłoże, mocne oświetlenie
JASZCZURKOWATE LACERTIDAE
Jaszczurka Lacerta, Podarcis, Gallotia6 x 4 x 42345terrarium z głębokim piaszczystym podłożem do składania jaj, zimowanie w temperaturze 0 °C przez 3 miesiące wymagane dla gatunków północnychkryjówki, gałęzie
Algyroides, Lacerta saxicola6 x 4 x 41840terrarium z głębokim piaszczystym podłożem do składania jajpodłoże wilgotne w części terrarium
Stepniarka Ophisops, Eremias, Acanthodactylus6 x 4 x 32545terrarium z głębokim piaszczystym podłożem do składania jajpodłoże do kopania
PADALCE ANGUIDAE
Padalec Anguis fragilis2 x 1 x 1,51835terrariumkryjówki, podłoże wilgotne w części terrarium
Żółtopuzik Ophisaurus1,5 x 1,0 x 0,752540terrariumkryjówki, podłoże wilgotne w części terrarium
IGUANIDAE
Legwan Iguana4 x 2,5 x 3,52545terrarium, głębokie wilgotne podłoże do składania jajbasen, konary, rośliny
Legwan skalny Ctenosaura4 x 2,5 x 2,52845terrarium, głębokie wilgotne podłoże do składania jajkonary, konieczne kryjówki
Legwan antylski Cyclura4 x 2,5 x 2,52845terrarium, głębokie wilgotne podłoże do składania jajkryjówki, konary
Czukwalla Sauromalus5 x 3 x 32545terrarium, głębokie wilgotne podłoże do składania jajkonieczne kryjówki, skały
Dipsosaurus5 x 3 x 32550terrarium, głębokie wilgotne podłoże do składania jajkonieczne podłoże do kopania jaskiń
Legwan z Fidżi Brachylophus5 x 3 x 52545terrarium, głębokie wilgotne podłoże do składania jajbasen, wilgotne podłoże, konary
Bazyliszek Basiliscus5 x 3 x 42545terrarium, głębokie wilgotne podłoże do składania jajbasen, konieczne rośliny zielone, gałęzie
Corytophanes4 x 3 x 52035-gałęzie, rośliny zielone
Sceleporus, Liolaemus, Tropidurus, Uta5 x 4 x 42040terrarium z głębokim wilgotnym podłożem do składania jajskały, konary, korzenie
Legwanik obrożny Crotaphytus6 x 4 x 43050terrarium, głębokie wilgotne podłoże do składania jajkryjówki, skały
Uma, Callisaurus, Holbrookia, Leiocephalus6 x 4 x 42550suche terrarium, głębokie podłoże do składania jajkryjówki, mocne oświetlenie
Urosaurus5 x 4 x 62545terrarium, głębokie podłoże do składania jajskały, gałęzie, kryjówki
Legwan madagaskarski Oplurus6 x 4 x 52345terrarium, głębokie podłoże do składania jajściany do wspinania się, wymagane kryjówki
Chalarodon8 x 5 x 42550terrarium, głębokie podłoże do składania jajmocne oświetlenie, piaszczyste podłoże
Anolis Anolis6 x 6 x 82035wilgotne terrarium, głębokie podłoże do składania jajrośliny zielone
Frynosoma Phrynosoma8 x 5 x 42545suche terrarium, głębokie podłoże do składania jaj, Phrynosoma douglassi jajożyworodnapiasek w podłożu, skały
XENOSAURIDAE
Shinisaurus crocodilurus5 x 4 x 32035terrarium, zimowanie przez 3 miesiące w temperaturze 1 °C, jajożyworodnybasen stanowiący 1/2 powierzchni terrarium, kryjówki, elementy do wspinania się
SCINCIDAE
Scynk gładki Tiliqua5 x 3 x 32540terrariumkryjówki
Tiliqua gerrardii4 x 3 x 42540terrariumwilgotne terrarium, żywi się ślimakami
Trachydosaurus rugosus5 x 4 x 32240terrariumkryjówki
Egernia5 x 3 x 32545terrariumkryjówki, miejsca do wspinania się
Scynk salomoński Corucia zebrata4 x 3 x 52540terrariumwilgotne podłoże, kryjówki, konary do wspinania się, grubsze od tułowia zwierzęcia
Mabuja Mabuya6 x 4 x 32345terrariumkryjówki
Eumeces5 x 4 x 32545terrariumkryjówki
Chalcides, Scincus4 x 3 x 3245-konieczne podłoże do kopania
Dasia4 x 4 x 52540wilgotne terrarium, głębokie podłożewilgotne podłoże, kryjówki, elementy do wspinania się
GEKONY GEKKONIDAE
Tarentola, Diplodactylus, Oedura7 x 6 x 82235jajorodne, dla osobników z rodzajów Tarentola i Diplodactylus zimowanie w temperaturze 5 °C przez miesiąckryjówki, miejsca do wspinania się
Eublepharis, Coleonyx, Nephrurus,5 x 3 x 32335głębokie podłoże i kawałki kory do składania jaj, dla Coleonyx zimowanie przez 3 miesiące w temperaturze 5 °Cpodłoże do kopania, kryjówki
Gehyra, Hemidactylus6 x 6 x 72535głębokie podłoże do składania jaj, dla osobników z rodzajów Hemidactylus wysokie terrarium z roślinamiwilgotne podłoże, kryjówki, elementy do wspinania się
Gekko, Uroplatus, Rhacodactylus4 x 3 x 42030głębokie wilgotne podłoże do składania jaj, dla osobników z rodzajów Rhacodactylus i Uroplatus, Gekko: przyklejone do powierzchni terrarium jaja chronić przed dorosłymiwilgotne podłoże, kryjówki, elementy do wspinania się
Nactus, Paroedura4 x 3 x 22035głębokie podłoże i kawałki kory do składania jajpodłoże do kopania, kryjówki
Phelsuma, Gonatodes, Lygodactylus,5 x 4 x 62540dla rodzaju Phelsuma kawałki bambusa lub inne elementy służące do składania jaj, dla rodzaju Lygodactylus kawałki grubej kory ze szczelinami służące do składania jajrośliny, gałęzie, wilgotne kryjówki, podłoże
Qedenfeldtia, Ptyodactylus6 x 5 x 82040spadki temperatury w nocy do temperatury 15 °C, zimowanie w temperaturze 5 °C przez 3 miesiąceściany do wspinania się, kryjówki
SZYSZKOWCE CORDYLIDAE
Pseudocordylus, Szyszkowiec Cordylus, Zonura Platysaurus5 x 3 x 42245Pseudocordylus i Cordylus jajożyworodne zimowanie w temperaturze 5 °C przez 1 miesiąc, obniżanie temperatury nocą do 15 °Ckryjówki, elementy do wspinania się
Szyszkowiec olbrzymi Cordylus giganteus5 x 3 x 32035terrarium, obniżanie temperatury nocą do 15 °C, zimowanie w temperaturze 5 °C przez 1 miesiącpodłoże do kopania, kryjówki
Tarczołusk Gerrhosaurus, Zonosaurus5 x 3 x 32545terrarium, głębokie podłoże do składania jajkryjówki, możliwość wspinania się
WARANY VARANIDAE
Waran indyjski Varanus indicus,4 x 3 x 32545terrarium, głębokie podłoże i wydrążone pnie do składania jajkryjówki, możliwość wspinania się, duża wilgotność powietrza
Waran szmaragdowy Varanus prasinus prasinus5 x 3 x 5terrarium, głębokie podłoże i wydrążone pnie do składania jaj
Waran barwny Varanus varius4 x 3 x 32545terrarium, głębokie podłoże i wydrążone pnie do składania jajkryjówki, możliwość wspinania się
Waran stepowy Varanus griseus,

Varanus flavirufus, Varanus giganteus

4 x 2 x 22545terrarium, głębokie podłoże i wydrążone pnie do składania jajkryjówki, możliwość wspinania się, podłoże do kopania
Waran bengalski Varanus bengalensis4 x 2 x 22545terrarium, głębokie podłoże i wydrążone pnie do składania jajkryjówki, wilgotność powietrza 95 %
Waran leśny Varanus salvator,

Varanus mertensi

4 x 2 x 22545terrarium, głębokie podłoże i wydrążone pnie do składania jajwilgotność powietrza 95 %, kryjówki, możliwość wspinania się, duży basen
HELODERMY HELODERMATIDAE
Heloderma Heloderma suspectum4 x 3 x 22435suche terrarium, głębokie podłoże do składania jaj, zimowanie w temperaturze 5 °C przez 3 miesiące, jaja wrażliwe na nadmiar wilgocikonieczne kryjówki z wilgotnym podłożem, jadowita
Heloderma Heloderma horridum4 x 3 x 32435suche terrarium, głębokie podłoże do składania jaj, zimowanie w temperaturze 5 °C przez 3 miesiące, jaja wrażliwe na nadmiar wilgocikonieczne kryjówki z wilgotnym podłożem oraz możliwość wspinania się po grubych gałęziach i skałach, jadowita
TEJU TEIIDAE
Ameiva i Pejczogon Cnemidophorus6 x 4 x 32550terrarium z głębokim podłożempodłoże do kopania
Teju Tupinambis4 x 3 x 32545Terrarium, głębokie podłoże do składania jaj, zimowanie w temperaturze 5 °C przez 3 miesiącekryjówki, możliwość wspinania się
Callopistes6 x 4 x 32545terrarium z głębokim podłożem do składania jaj, zimowanie w temperaturze 0 °C przez 3 miesiącepodłoże do kopania, kryjówki

Część  3b.

Gady - węże

Grupa systematycznaWielkość terrarium11Minimalna temperatura w terrarium z podziałem na dzień/noc (°C)Temperatura pod źródłem ciepła (°C)Warunki do reprodukcjiUwagi
ŚLEPUCHY TYPHLOPIDAE
ślepucha Typhlops1,25 x 0,5 x 0,7526/22-wilgotne podłoże o grubości około 20 cm, ale nie może być nasiąknięte wodąterrarium
ANILIIDAE
Cylindrophis1,0 x 0,5 x 0,525/22-głębokie wilgotne podłoże, oddzielenie ciężarnej samicywilgotne terrarium z basenem
Anilius1,0 x 0,5 x 0,525/22-głębokie wilgotne podłożepodłoże o głębokości 15-20 cm, basen
BRODAWCE ACROCHORDIDAE
Brodawiec Acrochordus1,5 x 0,75 x 0,7524/24-duże akwarium o głębokości 0,5 m z czystą wodąakwarium ze słonawą wodą i kryjówkami, dla młodych część lądowa
DUSICIELE BOIDAE
Boa madagaskarski Acrantophisosobniki do 1,5 m: 0,85 x 0,5 x 0,6, ponad 1,5 m:

0,75 x 0,5 x 0,6

27/2430obniżanie temperatury w nocy o kilka stopni przez dłuższy okres, oddzielenie ciężarnej samicybasen, konary
Boa Boaosobniki do 1,5 m: 0,85 x 0,5 x 0,85, ponad 1,5 m:

0,75 x 0,5 x 0,75

24/2030oddzielenie ciężarnej samicybasen, konary
Calabaria0,75 x 0,5 x 0,527/23-sztuczna inkubacja jajpodłoże o grubości 15 cm, basen, wąż żyjący w warstwie ziemi
Boa pacyficzny Candoia1,0 x 0,5 x 0,7525/2330oddzielenie ciężarnej samicybasen, konary
Pyton zielony Chondropython viridis0,75 x 0,5 x 1,2525/2230oddzielenie ciężarnej, inkubacja jaj naturalna lub sztucznawilgotność powietrza nie mniejsza niż 70 %, basen, konary, rośliny
Boa psiogłowy Corallus0,75 x 0,5 x 1,2525/2230przemieszczenie samicy przed porodem do miejsca o temperaturze 30 °Cwilgotność powietrza nie mniejsza niż 70 %, basen, konary, rośliny
Boa tęczowy Epicrates1,0 x 0,5 x 0,75; E. angulifer osobniki ponad 1,5 m:

0,75 x 0,5 x 0,75

25/2230oddzielenie ciężarnej samicybasen, konary
Strzelec Eryx0,75 x 0,5 x 0,527/1835oddzielenie ciężarnej samicypodłoże o grubości 8-15 cm
Anakonda żółta Eunectes notaeusosobniki do 1,5 m: 0,85 x 0,5 x 0,85; osobniki ponad 1,5 m:

0,85 x 0,5 x 0,75;

osobniki ponad 2,5 m:

0,75 x 0,5 x 0,5

25/2030oddzielenie ciężarnej samicybasen zajmujący 50 % powierzchni terrarium, konary
Anakonda zielona Eunectes murinusosobniki do 1,5 m: 0,85 x 0,5 x 0,85; osobniki ponad 1,5 m:

0,85 x 0,5 x 0,75;

osobniki ponad 2,5 m:

0,75 x 0,5 x 0,5

25/2530oddzielenie ciężarnej samicybasen zajmujący 50 % powierzchni terrarium, konary
Liasis0,75 x 0,5 x 0,7525/2330oddzielenie ciężarnej samicy, inkubacja jaj naturalna lub sztucznawilgotność powietrza nie mniejsza niż 70 %, konary, basen
Boa różany Lichanura0,75 x 0,5 x 0,7520/18282-3 miesiące zimowania w temperaturze 15 °C, oddzielenie ciężarnej samicybasen, konary
Loxocemus0,75 x 0,5 x 0,525/20-sztuczna inkubacja jajgłębokie wilgotne podłoże
Pyton ametystowy Morelia amethistinaosobniki do 2 m: 0,75 x 0,5 x 0,7525/2230sztuczna inkubacja jajbasen zajmujący połowę powierzchni
osobniki o długości 2 - 3,5 m:

0,5 x 0,5 x 0,75

terrarium, konary
osobniki ponad 3,5 m:

0,5 x 0,4 x 0,5

Pyton Pythonosobniki do 2,5 m: 0,85 x 0,5 x 0,7527/2232sztuczna inkubacja jajbasen, konary
osobniki o długości 2,5 - 3,5 m:

0,75 x 0,5 x 0,5

osobniki ponad 3,5 m:

0,6 x 0,5 x 0,4

Sanzinia Sanzinia0,75 x 0,5 x 0,7528/2232obniżenie o kilka stopni temperatury ciała nocą przez 2 miesiące przed godami, kilka samców na jedną samicę może stymulować rozródduże konary do wspinania się, basen zajmujący 1/4 powierzchni terrarium
Trachyboa1,0 x 0,5 x 0,7524/20--basen, rośliny, żywi się żabami
Tropidophis, Ungaliophis1,0 x 0,5 x 0,7525/20--konary, basen
POŁOZOWATE COLUBRIDAE
BOIGI BOIGINAE
Wąż nosaty Ahaetulla0,75 x 0,45 x 0,8526/26-terrariumwilgotność powietrza nie mniej niż 70 %, basen, gałęzie do wspinania się, żywi się jaszczurkami
Boiga Boiga0,75 x 0,45 x 0,8526/23terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajbasen, wilgotność powietrza 70-90 %, gałęzie, agresywny, przetrzymywać pojedynczo
Wąż latający Chrysopelea0,75 x 0,45 x 0,8526/26-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwilgotność nie mniej niż 70 %, basen, gałęzie
Mussurana Clelia0,75 x 0,45 x 0,7525/20-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajbasen, suche terrarium
Crotaphopeltis0,75 x 0,45 x 0,7525/20-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajbasen, suche terrarium
Bomslang Dispholidus0,75 x 0,45 x 1,025/2030terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajkonary, typowo nadrzewny wąż
Erythrolamprus0,75 x 0,45 x 0,7525/25-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwiele kryjówek, kanibal
Hypsiglena0,75 x 0,45 x 0,7524/18-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium
Imantodes0,75 x 0,45 x 1,025/20-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwilgotność powietrza nie mniej niż 70 %, rośliny, typowo nadrzewny
Langaha1,25 x 0,5 x 1,026/26-sztuczna inkubacja jajgałęzie do wspinania się i rośliny, basen
Leptodeira0,8 x 0,5 x 1,025/25-sztuczna inkubacja jajgałęzie do wspinania się i rośliny, nadrzewny tryb życia, basen
Oxybelis0,8 x 0,5 x 1,025/20-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwilgotność powietrza 70-90 %, basen, konary i rośliny, wąż nadrzewny
Oxyrhopus1,5 x 0,5 x 0,526/26-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jaj
Phimophis1,5 x 0,5 x 0,526/20--ciepłe suche terrarium
Psammodynastes1,0 x 0,5 x 1,025/20--dużo roślin, konary do wspinania się, pojnik
Psammophis1,5 x 0,75 x 0,526/1535terrarium, obniżenie temperatury nocą do 15 °Cpojnik, suche terrarium
Sonora1,0 x 0,5 x 0,525/1830terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium z pojnikiem i kryjówkami, głębokie podłoże
Telescopus1,0 x 0,5 x 0,526/20-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajpojnik, kryjówki
Thelotornis1,0 x 0,5 x 1,025/2030terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwysokie terrarium, konary i rośliny, pojnik
Trimorphodon1,0 x 0,5 x 0,525/18-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium, konary, pojnik
POŁOZY COLUBRINAE
Arizona1,0 x 0,5 x 0,524/20-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium z pojnikiem
Cemophora1,0 x 0,5 x 0,525/20-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium z małym basenem, kryjówki
Połoz Coluber0,85 x 0,5 x 0,7524/1830terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium, mały basen, konary
Dendrelaphis0,85 x 0,5 x 1,225/25-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajrośliny lasu deszczowego, wąż nadrzewny, wilgotność nie mniej niż 70 %
Wąż indygo Drymarchon0,85 x 0,5 x 0,7525/2028terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajbasen, konary, kryjówki
Drymobius1,0 x 0,5 x 0,7525/2030terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajbasen, elementy do wspinania się
Wąż Elaphe0,75 x 0,5 x 0,7522/1828-basen, konary, kryjówki
Gonyosoma0,75 x 0,5 x 0,925/25-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajrośliny lasu deszczowego, konary do wspinania się, wąż nadrzewny, duży basen, wilgotność powietrza nie mniej niż 70 %
Lancetogłów Lampropeltis0,85 x 0,5 x 0,425/20-zimowanie w temperaturze 10-15 °C przez dwa miesiącekryjówki, konary, basen,
Leptophis1,0 x 0,5 x 1,025/20-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajkonary i rośliny, basen
Lytorhynchus1,0 x 0,5 x 0,528/18-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium, kryjówki, pojnik
Masticophis1,25 x 0,5 x 0,7525/2030terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium, konary, pojnik
Opheodrys1,5 x 0,5 x 0,5, dla Opheodrys aestivus:

1,0 x 0,5 x 1,0

25/2028terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajrośliny, konary, basen, dla Opheodrys aestivus basen zajmuje połowę powierzchni terrarium
Philothamnus1,0 x 0,5 x 0,7525/2528terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajrośliny, konary, duży basen
Phyllorhynchus1,0 x 0,5 x 0,528/20-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajgłębokie podłoże o grubości 10 cm, pojnik
Pituophis0,75 x 0,5 x 0,7525/2028terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium, konary, kryjówki, pojnik
Pseudaspis1,0 x 0,5 x 0,525/20-terrariumsuche terrarium z podłożem o grubości 10 cm
Pseustes1,0 x 0,5 x 1,025/20-terrariumkonary, basen
Ptyas0,75 x 0,75 x 0,525/2030terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajkonary, basen
Rhinocheilus1,0 x 0,5 x 0,525/20-terrarium z podłożem o głębokości 0,5 msuche terrarium
Salvadora1,25 x 0,75 x 0,525/2030terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium, pojnik
Spalerosophis1,0 x 0,75 x 0,525/2030terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium, pojnik
Kaninana Spilotes0,75 x 0,5 x 0,7525/25-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajduży basen, wilgotność powietrza nie mniej niż 70 %, możliwość wspinania się
Thrasops1,0 x 0,5 x 1,025/25-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajkonary, basen
Zaocys0,75 x 0,5 x 0,525/2530terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajbasen
JAJOŻERY DASYPELTINE
Jajożer Dasypeltis1,0 x 0,5 x 1,025/25-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajpojnik, kryjówki
DIPSADINAE
Dipsas i Sibon1,0 x 0,5 x 1,020/20-rośliny, wilgotność nie mniej niż 70 %, żywi się ślimakami
HOMALOPSINAE
Cerberus1,0 x 0,5 x 0,525/2528akwariumakwarium ze słonawą wodą i lądem zajmującym 1/5 powierzchni, konary
Enhydris1,0 x 0,5 x 0,525/2528akwariumakwarium ze słonawą wodą i lądem zajmującym 1/5 powierzchni, konary
Wąż czułkowy Erpeton1,0 x 0,5 x 0,525/25-akwariumakwarium z podłożem i roślinami wodnymi, dobrze zakryte, pH wody 6,0-6,5
Homalopsis1,0 x 0,5 x 0,525/2528akwariumakwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/3 powierzchni
LYCODONTINAE
Wąż domowy Boaedon0,75 x 0,5 x 0,522/22-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium, pojnik, kryjówki, dla Boaedon olivaceus akwarium z częścią lądową
Dinodon1,0 x 0,5 x 0,524/18-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwilgotne terrarium z roślinami i basenem
Farancia0,75 x 0,5 x 0,525/18-zimowanie przez dwa miesiące w temperaturze 10-15 °C, akwaterrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajakwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/3 powierzchni
Leioheterodon1,0 x 0,5 x 0,526/21-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwilgotne terrarium z suchym miejscem, agresywny
Oligodon1,0 x 0,5 x 0,526/26, dla gatunków z terenów suchych i górskich 20/20-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium, pojnik
ZASKROŃCE NATRICINAE
Amphiesma1,25 x 0,5 x 0,525/20, dla Amphiesma vibakari: 20/15-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwilgotne terrarium z suchym miejscem i basenem
Carphophis1,0 x 0,5 x 0,524/18-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwilgotne terrarium z luźnym podłożem, pojnik
Diadophis1,0 x 0,5 x 0,522/18-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwilgotne terrarium, pojnik, kryjówki
Grayia1,0 x 0,5 x 0,524/20--akwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/3 powierzchni
Helicops1,25 x 0,5 x 0,520/2025-akwaterrarium
Macropisthodon1,0 x 0,5 x 0,524/1925terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajrośliny, basen
Zaskroniec Natrix, Nerodia0,85 x 0,5 x 0,520/1525zimowanie przez dwa miesiące w temperaturze 10-15 °Cakwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/2 powierzchni
Regina1,25 x 0,75 x 0,7520/2026jajożyworodny, akwaterrarium, zimowanie przez dwa miesiące w temperaturze 10-15 °Cakwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/2 powierzchni
Rhabdophis1,0 x 0,5 x 0,526/18 dla gatunków tropikalnych,24/18 dla gatunków subtropikalnych30przez dwa miesiące w temperaturze 10-15 °Cakwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/2 powierzchni
Sinonatrix1,0 x 0,5 x 0,525/20-przez dwa miesiące w temperaturze 10-15 °Cakwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/2 powierzchni
Storeria1,25 x 0,75 x 0,7520/20-terrariumwilgotne terrarium
Pończosznik Thamnophis1,25 x 0,75 x 0,522/2226terrariumwilgotne terrarium, basen
Xenochrophis1,25 x 0,75 x 0,525/25-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajakwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/2 powierzchni
SIBYNOPHINAE
Scaphiodontophis1,0 x 0,5 x 0,524/19-wilgotne terrarium z kryjówkami, pojnik
XENODONTINAE
Alsophis1,0 x 0,5 x 0,525/2028terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium z wentylacją, pojnik
Conophis1,0 x 0,5 x 0,525/2028terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium, pojnik
Żabojad Cyclagras0,75 x 0,5 x 0,7525/2030terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajbasen
Heterodon1,0 x 0,5 x 0525/1828terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium, mały basen, podłoże około 10 cm grubości
Leimadophis1,25 x 0,5 x 0,525/2028terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajakwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/3 powierzchni
Liophis1,25 x 0,5 x 0,525/20-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajakwaterrarium z podłożem stałym zajmującym 1/3 powierzchni
Lystrophis1,0 x 0,5 x 0,525/20-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium
Philodryas1,0 x 0,5 x 1,026/26-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwilgotność powietrza nie mniej niż 70 %, basen, konary, rośliny
Xenodon1,0 x 0,5 x 0,525/2528terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwilgotność powietrza nie mniej niż 90 %, basen
ZDRADNICOWATE ELAPIDAE
Acanthophis1,0 x 0,75 x 0,528/1035terrariumsuche terrarium
Aspidelaps1,0 x 0,5 x 0,526/1835terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium, luźne podłoże, pojnik
Krajt Bungarus1,0 x 0,75 x 0,528/28-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajpojnik, kryjówki
Boulengerina1,25 x 0,75 x 0,526/2635-akwaterrarium
Mamba Dendroaspis0,75 x 0,75 x 0,8526/2035terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwilgotność powietrza 60-90 %, rośliny, konary, pojnik
Kobra plująca Hemachatus1,0 x 0,75 x 0,7526/1835terrariumsuche terrarium, basen
Maticora1,0 x 0,5 x 0,526/2635terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajtrzymać pojedyncze osobniki
Koralówki Micrurus, Micruroides, Calliophis1,0 x 0,5 x 0,526/18--luźne podłoże, trzymać pojedynczo osobniki
Kobra Naja1,0 x 0,75 x 0,7526/2635terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajsuche terrarium, basen
Kobra królewska Ophiophagus1,0 x 0,75 x 0,7528/2835terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajbasen, specjalność żywieniowa: węże
Tajpan Oxyuranus1,25 x 0,75 x 0,7526/2835terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajbasen
Walterinnesia1,25 x 0,75 x 0,526/1535obniżenie temperatury nocą do 15 °Csuche terrarium
WĘŻE MORSKIE HYDROPHIIDAE
LATICAUDINAE
Laticauda1,25 x 0,75 x 0,7524/2428terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajakwarium morskie z małą częścią lądową
Hydrophiinae1,25 x 0,75 x 0,7524/24akwaterrariumakwarium morskie, dla Hydrophis semperi akwarium słodkowodne
ATRACTASPIDIDAE
Atractaspis1,0 x 0,5 x 0,525/20-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajpodłoże o głębokości 10-15 cm
ŻMIJOWATE VIPERIDAE
Atheris0,5 x 0,5 x 1,015/15-terrariumrośliny, konary, wilgotność powietrza 70-90 %
Azemiops1,0 x 0,5 x 0,525/20-wilgotne terrarium
Bitis - gatunki osiągające ponad 1 m długości1,0 x 0,5 x 0,524/2430terrariumBitis gabonica i Bitis nasicornis: wilgotność powietrza 70-100 %, dla Bitis arietans suche terrarium z pojnikiem
Bitis - gatunki osiągające poniżej 1 m długości1,25 x 0,75 x 0,525/2028terrariumsuche terrarium z pojnikiem, dla Bitis caudalis, Bitis cornuta, Bitis peringueyi luźne podłoże piaskowe
Causus1,0 x 0,5 x 0,525/20-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwilgotność powietrza w terrarium uzależniona od gatunku, basen, kryjówki
Żmija egipska Cerastes1,0 x 0,75 x 0,528/2030terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajpiaszczyste podłoże o głębokości 10-15 cm, z wilgotnymi kryjówkami
Daboia0,85 x 0,65 x 0,525/1830terrariumwilgotność powietrza w terrarium uzależniona od gatunku
Korbacz Echis1,25 x 0,75 x 0,528/2030terrariumsuche terrarium z kryjówkami
Eristicophis1,25 x 0,75 x 0,525/2030zimowanie przez trzy miesiące w temperaturze 10 °Cdrobny piasek w podłożu o głębokości nie mniejszej niż 10 cm
Pseudocerastes1,25 x 0,75 x 0,525/2030terrariumsuche terrarium z pojnikiem
Żmija Vipera1,0 x 0,75 x 0,525/2028terrariumpojnik
GRZECHOTNIKOWATE CROTALIDAE
Bothriechis0,75 x 0,5 x 1,2524, dla Bothriechis lateralis: 20/1528terrariumrośliny lasu deszczowego, konary, wilgotność powietrza 70-90 %
Żararaka Bothrops1,0 x 0,5 x 0,7524/1928terrariumwilgotność powietrza w terrarium uzależniona od gatunku
Bothropsis0,75 x 0,5 x 1,25; dla Bothropsis medusa i Bothropsis punctata:

1,0 x 0,5 x 0,75

25/2528-wilgotność powietrza 70-90 %, konary
Mokasyn malajski Calloselasma1,0 x 0,5 x 0,525/2528terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwilgotne terrarium z suchymi miejscami, jadowity
Grzechotnik Crotalus0,85 x 0,6 x 0,625/2528 dla Crotalus enyo, dla Crotalus pricel, Crotalus tigris 30, dla Crotalus cerastes 35terrariumsuche terrarium z kryjówkami
Deinagkistrodon1,0 x 0,75 x 0,520/15--wilgotne terrarium z suchymi miejscami
Hypnale1,25 x 0,75 x 1,025/25--wilgotne terrarium z suchymi miejscami
Groźnica Lachesis1,0 x 0,75 x 0,7518/18-terrarium z kryjówkami do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajwilgotne terrarium z roślinami i kryjówkami, basen
Porthidium1,0 x 0,5 x 0,7522/1828-wilgotność powietrza w terrarium uzależniona od gatunku
Ophryacus1,0 x 0,5 x 1,022/1728-konary, rośliny, kryjówki
Massasauga Sistrurus1,0 x 0,5 x 0,520/18tylko dla Sistrurus ravus 28-32wilgotność powietrza w terrarium uzależniona od gatunku
Bananowiec Trimeresurus - gatunki naziemne1,0 x 0,5 x 0,7524/1928-wilgotne terrarium z suchymi ciepłymi miejscami, możliwości do wspinania się
Bananowiec Trimeresurus - gatunki nadrzewne0,75 x 0,5 x 1,025/2028-wilgotność powietrza w terrarium uzależniona od gatunku

Część  3c.

Gady - żółwie

Grupa systematycznaWielkość terrarium12Głębokość wody w basenie13Temperatura pod źródłem ciepła (°C)Warunki do reprodukcjiUwagiUwarunkowania socjalne
ŻÓŁWIE SKRĘTOSZYJE CHELONIA CRYPTODIRA
CARETTOCHELYIDAE
Żółw dwupazurzasty Caretochelys insculpta52-akwaterrarium z głębokim piaszczystym podłożem w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajżółw słodkowodny przypominający żółwie morskie, roślinożerny, pokarm zwierzęcy, temperatura wody 24 °C, agresywnypara
Cheloniidae102--żółwie morskie, wszystkożernegrupa do 10 osobników
Skorpuchy Chelydridae----żółwie słodkowodne, temperatura wody 20 °C-
Żółw jaszczurowaty Chelydra serpentina3żółw, leżąc na dnie zbiornika, musi sięgać nozdrzami powyżej wody-akwaterrarium z głębokim piaszczystym podłożem w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwszystkożerny, agresywny, wodny tryb życiapojedynczo
Żółw sępi Macroclemys temminckii32-akwaterrarium z głębokim piaszczystym podłożem w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajnajcięższy żółw słodkowodny, pokarm zwierzęcy, kanibalizm, wyłącznie wodny tryb życiapojedynczo
ŻÓŁWIE SKÓRZASTE DERMOCHELYIDAE
Żółw skórzasty Dermochelys coriacea----żółw morski o najmniej poznanej biologii-
Żółwie błotne Emydidae----temperatura wody 20 °C-
Żółw środkowochiński Chinemys reevesii5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcygrupa do 10 osobników
Żółw malowany Chrysemys picta5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnygrupa do 10 osobników
Żółw cętkowany Clemmys guttata5130akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypara
Żółw leśny Clemmys insculpta6130akwaterrarium, głębokie piaszczyste podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajgłównie lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypara/grupa do 10 osobników
Żółw sundajski Cuora amboinensis4230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajgłównie wodny tryb życia, pokarm roślinny, a w terrarium również zwierzęcypara/grupa do 10 osobników
Cuora flavomarginata4130akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajlądowo-wodny tryb życia, pokarm roślinny i zwierzęcypara
Cuora galbinifrons4130terrarium z roślinnością lądową, basen, głębokie podłoże piaszczyste do składania jaj, sztuczna inkubacja jajgłównie lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypara/grupa do 10 osobników
Żółw trójpręgi Cuora trifasciata4230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcypara
Żółw białobrewy Cyclemys dentata4230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, wszystkożernygrupa do 10 osobników
Żółw błotny Emys orbicularis5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcypara/grupa do 10 osobników
Geoemyda spengleri4130terrarium z roślinnością lądową, basen, głębokie podłoże piaszczyste do składania jaj, sztuczna inkubacja jajgłównie lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypojedynczo/para
Żółw ostrogrzbiety Graptemys sp.5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy, głównie ślimakigrupa do 10 osobników
Kaczuga Kachuga sp.5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, wszystkożerny, Kachuga tecta roślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw kaspijski Mauremys sp.5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, wszystkożerny z przewagą pokarmu zwierzęcegopara/grupa do 10 osobników
Żółw czarniawy Melanochelys sp.4230w zależności od gatunku terrarium lub akwaterrarium, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajMelanochelys tricarinata - lądowy, wszystkożerny; Melanochelys trijuga - wodno-lądowy, roślinożernygrupa do 10 osobników
Ocadia sinensis5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajgłównie wodny tryb życia, pokarm roślinnygrupa do 10 osobników
Pseudemys sp.5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, głównie roślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw barwny Rhinoclemmys sp.5130w zależności od gatunku terrarium lub akwaterrarium, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożerne, wodno-lądowy tryb życia: Rhinoclemmys funerea, Rhinoclemmys nasuta, Rhinoclemmys punctularia, Rhinoclemmys melanosterna, lądowy tryb życia: Rhinoclemmys annulata, Rhinoclemmys areolata, Rhinoclemmys pulcherrima, Rhinoclemmys rubidagrupa do 10 osobników
Sacalia bealei5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, roślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw gruboszyi Siebenrockiella crassicollis4230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodny tryb życia, pokarm zwierzęcygrupa do 10 osobników
Terapena karolińska Terrapene carolina5130akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajgłównie lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypojedynczo/ para/grupa do 10 osobników
Terapena ozdobna Terrapene ornata5145akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajgłównie lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcypojedynczo/para/grupa do 10 osobników
Żółw czerwonolicy Trachemys sp.5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, wszystkożernygrupa do 10 osobników
Kinosternidae----temperatura wody 22 °C-
Claudius angustatus42-akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy, agresywnypojedynczo/grupa do 10 osobników
Żółw pudełkowy Kinosternon sp.42-akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinnypojedynczo/ grupa do 10 osobników
Sternotherus sp.42-akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodny tryb życia, pokarm zwierzęcypojedynczo/grupa do 10 osobników
Staurotypus sp.32-akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodny tryb życia, pokarm zwierzęcy, agresywnypojedynczo
ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE PLATYSTERNIDAE
Żółw wielkogłowy Platysternon magacephalum3130akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodny tryb życia, preferuje wodę o temperaturze 12 °C, pokarm zwierzęcy, agresywnypojedynczo
ŻÓŁWIE LĄDOWE TESTUDINIDAE
Chersina angulata6-45terrarium z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożernypara
Żółw żabuti Geochelone carbonaria6-45terrarium, głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożerny, padlinożernygrupa do 10 osobników
Żółw chilijski G. chilensis6-45suche terrarium z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw brazylijski G. denticulata6-45wilgotne terrarium, głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożerny, padlinożernygrupa do 10 osobników
Żółw gwiaździsty G. elegans6-45umiarkowanie wilgotne terrarium, głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożerny, padlinożernygrupa do 10 osobników
Żółw słoniowy G. gigantea6-45suche terrarium, z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożerny, padlinożernygrupa do 10 osobników
Żółw lamparci G. pardalis6-45suche terrarium, z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw pustynny G. sulcata6-45suche terrarium, z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw promienisty G. radiata6-45suche terrarium, z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Homopus sp.5-45suche terrarium z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw żółtogłowy Indotestudo elongata6-45terrarium z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw zawiasowy Kinixys sp.6-45w zależności od gatunku suche lub wilgotne terrarium, głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwszystkożernygrupa do 10 osobników
Żółw Torniera Malacochersus tornieri5-30suche terrarium z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwszystkożernypara
Żółw brunatny Manouria sp.5-30wilgotne terrarium dla Manouria emys, suche terrarium dla Manouria impress, głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Psammobates sp.4-45suche terrarium z głębokim piaszczystym podłożem do składania jaj oraz zagrzebywania się żółwi, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw pajęczy Pyxis arachnoides5-45suche terrarium z głębokim piaszczystym podłożem do składania jaj oraz zagrzebywania się żółwi, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw marokański Testudo graeca4-45suche terrarium z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw iberyjski Testudo graeca (z Europy i Azji Mniejszej)4-45suche terrarium z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw grecki Testudo hermanni4-45suche terrarium z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw stepowy Testudo horsfieldi4-45suche terrarium z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw egipski Testudo kleinmanni4-45suche terrarium z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Żółw peloponeski Testudo marginata4-45suche terrarium z głębokim podłożem do składania jaj, sztuczna inkubacja jajroślinożernygrupa do 10 osobników
Żółwiaki Trionychidae51,530akwaterrarium z głębokim piaszczystym podłożem w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodny i wodno-lądowy tryb życia, pokarm zwierzęcy i roślinny, temperatura wody 23 °Cpojedynczo/para/ grupa do 10 osobników
ŻÓŁWIE BOKOSZYJE CHELONIA PLEURODIRA
Chelidae----temperatura wody 23 °C-
Chelodina sp.5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcygrupa do 10 osobników
Elseya sp.5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepojedynczo/grupa do 10 osobników
Emydura sp.5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepara/grupa do 10 osobników
Żółw żabiogłowy Phrynops sp.5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepojedynczo/grupa do 10 osobników
Platemys sp.4130akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepara/grupa do 10 osobników
Acanthochelys4130akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepara/grupa do 10 osobników
Pelomedusidae----temperatura wody 24 °C-
Pelusios sp.4230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajwodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepojedynczo/grupa do 10 osobników
Żółw arrau Podocnemis sp.5230akwaterrarium z miejscem do nagrzewania się w obrębie basenu, głębokie piaszczyste podłoże w części lądowej do składania jaj, sztuczna inkubacja jajPodocnemis expansa osiąga ponad 1 m długości, wodno-lądowy tryb życia, głównie pokarm zwierzęcy, niektóre gatunki wszystkożernepojedynczo/para/grupa do 10 osobników

Część  3d.

Gady - kameleony14

Grupa systematycznaTemperatura pod źródłem ciepła (°C)15Dostęp do świeżego powietrzaWilgotność powietrzaWarunki do reprodukcji16Uwarunkowania socjalne
Bradypodion damaranum45bez ograniczeń50-60 %oddzielenie samicy przed porodem, oddzielenie młodych od matkipara
Bradypodion fischeri32-50-60 %głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpojedynczo
Bradypodion gutturale, Bradypodion karroicum32bez ograniczeń50-60 %oddzielenie samicy przed porodem, oddzielenie młodych od matkipara
Bradypodion ventrale occidentale45bez ograniczeń50-60 %oddzielenie samicy przed porodem, oddzielenie młodych od matkipara
Bradypodion pumilum32bez ograniczeń50-60 %oddzielenie samicy przed porodem, oddzielenie młodych od matkipara
Bradypodion thamnobates32-50-60 %oddzielenie samicy przed porodem, oddzielenie młodych od matkipara
Calumma boettgeri--ponad 60 %głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpara
Calumma brevicornis32-50-60 %głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpojedynczo
Calumma gallus, Calumma gastrotaenia, Calumma globifer32-ponad 60 %głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpojedynczo
Calumma hilleniusi32-50-60 %głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpojedynczo
Calumma nasuta, Calumma. oshaughnessyi, kameleon Parsona Calumma parsoni32-ponad 60 %głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpojedynczo
Kameleon jemeński Chamaeleo calyptratus, kameleon zwyczajny Chamaeleo chamaeleon, kameleon uszaty Chamaeleo dilepsis, Chamaeleo gracilis45-50-60 %głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpojedynczo
Chamaeleo ellioti, Chamaeleo hoehneli, kameleon trójrogi Chamaeleo jacksoni45bez ograniczeń50-60 %oddzielenie samicy przed porodem, oddzielenie młodych od matkipara
kameleon olbrzymi Chamaeleo melleri45bez ograniczeń50-60 %głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpara/pojedynczo
Chamaeleo johnstoni32bez ograniczeń50-60 %głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpojedynczo
Chamaeleo montium, Chamaeleo quadricornis32-ponad 60 %głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpojedynczo
Furcifer antimena, Furcifer campani45-50-60 %głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpojedynczo
Furcifer cephalolepis45-ponad 60 %głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpojedynczo
Furcifer lateralis45-50-60 %sztuczna inkubacja jajpojedynczo
kameleon lamparci Furcifer pardalis45-50-60 %głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpojedynczo
Furcifer petteri32bez ograniczeń50-60 %głębokie podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpojedynczo
Brookesia ebenaui, B. legendrei, B. minima, B. stumpfi, B. superciliaris, B. thieli, Rampholeon spectrumbez dodatkowego źródła ciepła-ponad 60 %głębokie i wilgotne podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpara/pojedynczo, Brookesia legendrei: pojedynczo, pozostałe gatunki parami
Rampholeon kersteni32-ponad 60 %głębokie i wilgotne podłoże do składania jaj, sztuczna inkubacja jajpara/pojedynczo

Część  3e.

Gady - krokodyle

Grupa systematycznaWielkość terrarium dla pary17Temperatura wody i powietrza w terrarium (°C)Maksymalna temperatura pod źródłem ciepła w części lądowej terrarium (°C)Uwarunkowania socjalneWarunki do reprodukcjiUwagi
KROKODYLE CROCODYLIA
Wszystkie gatunki oprócz Aligatora chińskiego Alligator sinensisczęść lądowa:

1,3 x 1,1; część wodna:

1,4 x 1,3

wody 25 lądu 3040para lub grupa: samiec i kilka samiczagłębienie w części lądowej, gniazdo z torfem do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajprzegrody widokowe i kryjówki, organizacja przestrzeni umożliwiająca separację osobników, dla Alligator missisipiensis możliwe schłodzenie podczas zimy do temperatury 15 °C, basen o głębokości 0,3 m
Aligator chiński Alligator sinensisczęść lądowa:

1,3 x 1,1; część wodna:

1,4 x 1,3

wody 22 lądu 2735para lub grupa: samiec i kilka samiczagłębienie w części lądowej, gniazdo z torfem do złożenia jaj, sztuczna inkubacja jajprzegrody widokowe i kryjówki, organizacja przestrzeni umożliwiająca separację osobników, schłodzenie podczas zimy do temperatury 15 °C, basen o głębokości 0,3 m

Część  4.

Płazy

Grupa systematycznaWielkość terrarium dla pary18TemperaturaUwarunkowania socjalne19Warunki do reprodukcjiUwagi
PŁAZY BEZNOGIE APODA (GYMNOPHIONA)
CAECILIAIDAE
Caecilia thompsoni1,25 x 0,5 x 0,821parainkubacja jaj w akwariumpodłoże o grubości 50 cm z mchu torfowca i kory drzew na wierzchu, wilgotność powietrza 80 %, basen
RYBOWĘŻE ICHTHYOPHIIDAE
Ichthyophis glutinosus, Ichthyophis kohtaoensis1,25 x 0,5 x 0,825paraobniżenie wilgotności w terrarium przez okres kilku tygodni, od przeobrażenia sztuczny wychówwilgotne podłoże o grubości 20-40 cm z żyznej ziemi, basen
RHINATREMATIDAE
Rhinatrema bivittatum1,25 x 0,5 x 0,821parasztuczna inkubacja jaj w akwariumpodłoże o grubości 50 cm z mchu torfowca i kory drzew na wierzchu, wilgotność 80 %, basen
TYPHLONECTIDAE
Typhlonectes natans tyflonektes2 x 1 x 1,225para/grupa-akwarium, żwir jako podłoże, skałki o łagodnych brzegach tworzące kryjówki, napowietrzanie wody, rośliny, dobre przykrycie wierzchu akwarium jako zabezpieczenie przed ucieczką
PŁAZY OGONIASTE CAUDATA
AMBYSTOMATIDAE
Aksolotl meksykański Ambystoma mexicanum3 x 2 x 220parautrzymywanie przez cztery tygodnie temperatury wody na poziomie 8-10 °Cakwarium, woda napowietrzana, filtrowana, gładkie kamienie na dnie
Aksolotl tygrysi Ambystoma tigrinum3 x 2 x 215paraterrarium z częścią wodną o głębokości do 1 m, utrzymywanie przez dziesięć tygodni temperatury 4 °Cterrarium, miękkie podłoże, kryjówki, basen
Aksolotl plamisty Ambystoma maculatum3 x 2 x 214paraterrarium z częścią wodną o głębokości do 1 m, utrzymywanie przez dziesięć tygodni temperatury 4 °Cterrarium, miękkie podłoże, kryjówki, basen
Ambystoma opacum3 x 2 x 215parawilgotne dołki w terrarium przeznaczone do składania jajlatem terrarium suche, a zimą wilgotne, miękkie podłoże, kryjówki, basen
Ambystoma macrodactylum3 x 2 x 215paraterrarium z częścią wodną o głębokości do 1 m, utrzymywanie przez dziesięć tygodni temperatury 4 °Cmiękkie podłoże, kryjówki, basen
Ambystoma jeffersonianum3 x 2 x 218parautrzymywanie przez dwa tygodnie temperatury na poziomie 9 °Cwilgotne terrarium z kawałkami pni i korzeni
Ambystoma laterale3 x 2 x 216parautrzymywanie przez dwa tygodnie temperatury na poziomie 10 °Cwilgotne terrarium z kawałkami pni i korzeni
Aksolotl kreci Ambystoma talpoideum4 x 3 x 216para-podłoże o pH lekko kwaśnym
Ambystoma annulatum, A. cingulatum4 x 3 x 216paraokresowe zalanie terrarium wodą stymuluje rozmnażaniewilgotne terrarium
DICAMPTODONTIDAE
Dicamptodon ensatus, D. tenebrosus3 x 2 x 216parautrzymywanie przez dwa tygodnie temperatury na poziomie 10 °C, rozmnażanie w płytkiej wodziepodłoże z mchu torfowca, wymagane kryjówki oraz gałęzie do wspinania
PLETHODONTIDAE
Desmognathus fuscus5 x 4 x 324parabasen z wodą o głębokości 5-8 cm, utrzymywanie przez sześć tygodni temperatury 10 °Cwilgotne terrarium, z grubą warstwą mchu torfowca
Desmognathus auriculatus6 x 4 x 316paradużo roślin wodnychakwaterrarium z lekko kwaśną wodą
Desmognathus monticola5 x 4 x 3maksimum 19parapodniesienie wilgotnościwilgotne terrarium z kryjówkami
Desmognathus quadramaculatus5 x 3 x 316parapodniesienie wilgotnościakwaterrarium
Desmognathus wrighti7 x 6 x 418parapodniesienie wilgotnościwilgotne terrarium
Eurycea bislineata5 x 4 x 316parautrzymywanie przez sześć tygodni temperatury 10 °Cakwaterrarium
Eurycea cirrigera5 x 4 x 316parautrzymywanie przez sześć tygodni temperatury 10 °Cakwaterrarium
Eurycea longicauda4 x 3 x 216parapłytka woda z roślinami wodnymiakwaterrarium
Eurycea quadridigitata5 x 4 x 3woda 18, powietrze 25parapłytka woda z roślinami wodnymiakwaterrarium z wodą o głębokości do 10 cm
Aneides ferreus6 x 4 x 817grupa 4-10 osobnikówutrzymywanie przez cztery miesiące temperatury 10-13 °C, obniżenie wilgotnościwilgotne, zimne terrarium, płytki basen, konary do wspinania się, z dziurami do ukrycia się i składania jaj
Ensatina eschscholtzi4 x 3 x 213parautrzymywanie przez cztery miesiące temperatury 5 °Cwilgotne terrarium
Plethodon cinereus4 x 3 x 215parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 5 °Cwilgotne terrarium z kawałkami pni, roślinami, zimowanie
Plethodon glutinosus3 x 2 x 215parautrzymywanie przez cztery miesiące temperatury 5 °Cwilgotne terrarium
Plethodon jordani3 x 2 x 216parawilgotny mech do składania jajwilgotne terrarium
Plethodon vehiculum4 x 3 x 218para-skalne terrarium z płytkim basenem
Pseudotriton ruber3 x 2 x 213parautrzymywanie przez dwa miesiące temperatury 4 °Cwilgotne akwaterrarium, woda zajmuje 1/3 powierzchni, napowietrzanie wody
Batrachoseps attenuatus4 x 3 x 2 dla 1 osobnika, dla większej liczby samców terrarium około 1 m długości21para, silny terytorializmrozmnażanie uzależnione od temperatury: latem 23 °C i niska wilgotność, jesienią 15 °C i wysoka wilgotnośćwilgotne terrarium z liśćmi i korą w podłożu, basen, gałęzie
Bolitoglossa altamazonica4 x 3 x 620parawilgotne terrarium, liście w podłożu, konary do wspinania się
Bolitoglossa mexicana4 x 3 x 715parautrzymywanie przez cztery miesiące temperatury 5 °Cwilgotne terrarium z dużą liczbą roślin, w podłożu liście i kora
Pseudoeurycea belli3 x 2 x 218parazapewnienie wilgotnych zagłębień w podłożu i butwiejących kawałków drewnawilgotne terrarium, kryjówki
SALAMANDRY OLBRZYMIE CRYPTOBRANCHIDAE
Cryptobranchus alleganiensisdla pary:

125 x 60 x 50 cm

woda: 13parautrzymywanie przez osiem tygodni temperatury 8 °Cakwarium, skalne kryjówki, żwirowe podłoże o głębokości 10-15 cm
Salamandra olbrzymia Andrias sp.2 x 1 x 0,7515parautrzymywanie przez osiem tygodni temperatury 8 °Cakwarium z czystą, filtrowaną wodą
HYNOBIIDAE
Hynobius keyserlingi100 x 50 x 50 cmmniej niż 24para/grupautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 1 °Cwilgotne terrarium, w podłożu dużo wilgotnego mchu, wilgotnych kawałków pni, basen
SIRENIDAE
Siren intermadia4 x 3 x 24parastymulatorem rozmnażania jest okresowe zmniejszenie poziomu wodyakwarium z napowietrzaną wodą, podłoże żwirowe, skały, rośliny wodne
SALAMANDRY, TRASZKI SALAMANDRIDAE
Traszka japońska Cynops pyrrhogaster, Cynops ensicauda5 x 4 x 3mniej niż 18parautrzymywanie przez dziesięć tygodni temperatury 5 °Cakwaterrarium, woda napowietrzana, rośliny wodne
Traszka orientalna Cynops orientalis5 x 4 x 34paragęsta obsada roślin wodnychakwarium, napowietrzanie wody
Pachytriton brevipes5 x 4 x 318parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 4 °Cakwaterrarium z roślinami
Euproctus platycephalus5 x 4 x 316parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 6 °Cakwaterrarium
Neurergus crocatus5 x 4 x 315parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 4 °Cakwaterrarium z wodą o głębokości nie mniej niż 10 cm
Nottophthalmus viridiscens5 x 4 x 317parautrzymywanie przez sześć tygodni temperatury 4 °Cakwaterrarium, woda filtrowana i napowietrzana, rośliny: Elodea, Myriphyllum
Traszka z Hongkongu Paramesotriton hongkongensis5 x 4 x 3maksimum 18parautrzymywanie przez dziesięć tygodni temperatury 5 °Cakwaterrarium, woda napowietrzana, rośliny wodne
Traszka pirenejska Pleurodeles waltl4 x 3 x 218para/grupautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 10 °Cakwaterrarium z 10 cm głęboką wodą, część lądowa nagrzewana słabym promiennikiem
Salamandra plamista Salamandra salamandra4 x 3 x 2maksimum 20parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 4 °Cwilgotne terrarium z kryjówkami, w podłożu żywy mech torfowiec, płytki basen
Slamandra luzytańska Mertensiella luschani4 x 3 x 216parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 24 °C, a następnie przez dwa tygodnie sztuczny deszczsuche terrarium
Salamandrina terdigitata4 x 3 x 210parautrzymywanie przez sześć tygodni temperatury 4 °C, pH wody lekko kwaśne, duża ilość roślin wodnychterrarium z płytkim basenem
Chioglossa lusitanica4 x 3 x 2maksimum 18parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 8 °C-
Taricha granulosa, Taricha torosa4 x 3 x 216parazimowaniewilgotne terrarium z mchem torfowcem, basen zajmujący 1/3 powierzchni z wodą o głębokości około 15 cm, konary, kryjówki
Traszka marmurkowa Triturus marmoratus4 x 3 x 215parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 2 °Cterrarium z mchem torfowcem, basen
Traszka pręgowana Triturus vittatus vittatus4 x 3 x 215parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 2 °Cterrarium z mchem torfowcem, basen
Traszka górska Triturus alpestris alpestris4 x 3 x 216parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 2 °Cakwaterrarium
Traszka włoska Triturus italicus5 x 4 x 316parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 4 °Cterrarium z basenem
Triturus boscai4 x 3 x 219parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 6 °Cterrarium
Traszka karpacka Triturus montandoni4 x 3 x 28parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 2 °Cakwaterrarium
Traszka szwajcarska Triturus helveticus4 x 3 x 210parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 4 °Cakwaterrarium z wodą o głębokości około 15 cm i dużą ilością moczarki Elodea
Traszka pospolita Triturus vulgaris4 x 3 x 210parapłytka woda z roślinami wodnymi, utrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 4 °Cakwaterrarium z dużą ilością moczarki Elodea
Triturus carnifex4 x 3 x 215parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 2 °Cakwaterrarium z wodą o głębokości nie więcej niż 25 cm, rośliny wodne
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus4 x 3 x 215parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 4 °Cakwarium z wodą o głębokości nie więcej niż 25 cm
Triturus dobrogicus4 x 3 x 218parautrzymywanie przez dwa miesiące temperatury 4 °Cwilgotne terrarium, basen
Triturus carelini3 x 2 x 214parautrzymywanie przez dwa miesiące temperatury 4 °Cakwaterrarium
Tylototriton verrucosus4 x 3 x 218grupa 4-6 osobnikówutrzymywanie przez dwa miesiące temperatury 13 °Cterrarium z kryjówkami, duży basen z wodą o głębokości 5-10 cm
AMFIUMY AMPHIUMIDAE
Amfiuma Amphiuma means100 x 50 x 50 cm22parautrzymywanie przez trzy tygodnie temperatury 13 °Cakwarium, woda o pH 5,5-6,0; napowietrzanie i filtracja, rośliny wodne, kryjówki
ODMIEŃCE PROTEIDAE
Odmieniec jaskiniowy Proteus anguinus4 x 3 x 312parautrzymywanie przez dwa miesiące temperatury 4 °Cakwarium z krystalicznie czystą wodą, bogatą w wapń, ustawione w ciemnym miejscu, skałki wapienne jako kryjówki
Necturus maculosus4 x 3 x 313parautrzymywanie przez dwa miesiące temperatury 4 °Cakwarium o piaszczystym podłożu
PŁAZY BEZOGONOWE ANURA
PLATANY PIPIDAE
Żaba szponiasta Xenopus laevis5 x 3 x 321para/grupautrzymywanie przez trzy tygodnie wody na poziomie 10 cm oraz temperatury 30 °Cakwarium, woda o pH 5,7, żwir lub piasek w podłożu, kawałki pni, kawałek lądu do nagrzewania się pod żarówką o mocy 40 W
Xenopus muelleri, Xenopus tropicalis, Xenopus borealis6 x 4 x 525para/grupautrzymywanie przez trzy tygodnie wody na poziomie 10 cm oraz temperatury 30 °Cakwarium
Karlik szponiasty Hymenochirus boettgeri, Hymenochirus curtipes6 x 4 x 522para/grupapodniesienie temperatury do 28 °Cakwarium z roślinami wodnymi, kryjówki
Grzbietoród Pipa pipa4 x 3 x 327parautrzymywanie przez pięć do siedmiu dni temperatury wody na poziomie 2-5 °Cakwarium z napowietrzaniem i filtracją
Pipa parva, Pipa carvalhoi5 x 3 x 424parautrzymywanie przez pięć do siedmiu dni temperatury wody na poziomie 2-5 °Cakwarium
KUMAKOWATE DISCOGLOSSIDAE
Pętówka Alytes obstetricans, Alytes cisternasi, Alytes muletensis5 x 4 x 418para/grupautrzymywanie przez dwa miesiące temperatury 5 °Cwilgotne terrarium z basenem, o ograniczonym dostępie światła
Kumaki Bombina variegata variegata, Bombina variegata, kolombatovici, Bombina variegata, pachypus, variegata, Bombina scabra6 x 5 x 522grupautrzymywanie przez dwa miesiące temperatury 4 °Cakwaterrarium z pływającymi roślinami
Kumak zwyczajny Bombina bombina6 x 5 x 524grupautrzymywanie przez dwa miesiące temperatury 4 °Cakwaterrarium z roślinami
Kumak wschodni Bombina orientalis6 x 5 x 525grupautrzymywanie przez dwa miesiące temperatury 10 °Cakwaterrarium z roślinami
Kumak olbrzymi Bombina maxima6 x 5 x 418grupa-akwaterrarium z roślinami
Discoglossus pictus, Discoglossus sardus10 x 6 x 524parautrzymywanie przez sześć tygodni temperatury 5 °Cwilgotne terrarium, basen, słabe oświetlenie
GRZEBIUSZKOWATE PELOBATIDAE
Megophrys montana6 x 4 x 326pojedynczoobniżenie temperatury do 6 °Cwilgotne terrarium, o podłożu z mchu torfowca i liści
Grzebiuszka Pelobates fuscus, Pelobates cultripes, Pelobates syriacus, Scaphiopus sp.6 x 5 x 416parasztuczny deszczterrarium, żwirowe podłoże o głębokości 10-15 cm, basen
KUMKOWATE PELODYTIDAE
Kumka kaukaska Pelodytes punctatus6 x 5 x 818parautrzymywanie w akwarium, w wodzie o głębokości 5-10 cm, z dużą ilością roślinwilgotne terrarium z konarami do wspinania się, basen, kryjówki
DRZEWOŁAZY DENDROBATIDAE
Liściołaz trójbarwny Epipedobates tricolor15 x 10 x 1024grupa 4-10 osobników, stosunek płci w grupie: 2:1podniesienie temperatury do 28 °Cterrarium z roślinami, kawałkami kory, zeschłymi liśćmi, basen, wilgotność powietrza nie mniej niż 80 %
Liściołaz żałobny Phyllobates lugubris15 x 10 x 1025grupa 4-10 osobników, stosunek płci w grupie: 2:1podniesienie temperatury do 28 °Cterrarium z roślinami, mchem w podłożu, basen, wilgotność powietrza nie mniej niż 80 %
Drzewołaz złoty Dendrobates auratus10 x 8 x 1527grupa 4-10 osobników, stosunek płci w grupie: 2:1płytkie naczynia z wodą, łupiny orzecha kokosowego do składania jajtropikalne terrarium z roślinami, mchem w podłożu, basen, wilgotność powietrza nie mniej niż 80 %
Dendrobates leucomelas10 x 8 x 1022grupa 4-10 osobników, stosunek płci w grupie: 2:1płytkie naczynia z wodą, łupiny orzecha kokosowego do składania jajterrarium z roślinami, kawałkami kory, zeschłymi liśćmi, basen, wilgotność powietrza nie mniej niż 80 %
Dendrobates histrionicus10 x 8 x 1525grupa 4-10 osobników, stosunek płci w grupie: 2:1-terrarium z roślinami z rodziny Bromeliacae
Dendrobates ventrimaculatus15 x 10 x 2025para-tropikalne terrarium z roślinami z rodziny Bromeliacae
Drzewołaz karłowaty Dendrobates pumilio15 x 10 x 1524para/grupaszalka Petry'ego wypełniona wodą, łupiny orzecha kokosowego do składania jajterrarium o wilgotności nie mniej niż 90 %
Dendrobates truncatus10 x 8 x 1024grupa 4-10 osobników, stosunek płci w grupie: 2:1szalka Petry'ego wypełniona wodą, łupiny orzecha kokosowego do składania jajterrarium nie mniej niż 90 %
Liściołaz pręgowany Phyllobates vittatus10 x 8 x 1021grupa 4-10 osobników, stosunek płci w grupie: 2:1szalka Petry'ego wypełniona wodąwilgotne terrarium z roślinami, skałami, pniakami, korą
Liściołaz dwubarwny Phyllobates bicolor10 x 8 x 1522grupa do 8 osobnikówszalka Petry'ego wypełniona wodą-
Żabka szklana Colostethus trinitatus10 x 8 x 1527para/grupazmiany wilgotności powietrzaterrarium z wodospadem lub płynącą wodą, omszone skały
HYPEROLIIDAE
Hyperolius marmoratus10 x 8 x 1525para/grupaszalka Petry'ego wypełniona wodą, umieszczona na dnie większego szklanego naczyniawilgotne terrarium z basenem, roślinami i gałęziami
Kasina Kassina senegalensis, Kassina weali10 x 8 x 1526grupaakwarium z roślinamiterrarium z roślinami, kryjówkami, w podłożu mech torfowiec, basen
MICROHYLIDAE
Żaba pomidorowa Dyscophus antongili, Dyscophus guineti10 x 8 x 1026para/gruparozmnażanie w wodzie o temperaturze 27 °C i głębokości 10 cmwilgotne terrarium, basen
Żaba indyjska Kaloula pulchra7 x 5 x 525parasztuczny deszczterrarium z mchem torfowcem w podłożu lub innym wilgotnym medium, basen, kryjówki, spryskiwanie wodą 2 razy dziennie
PHRYNOMERIDAE
Phrynomerus microps8 x 6 x 626parautrzymywanie przez cztery tygodnie temperatury 24 °C oraz niskiej wilgotności powietrzanie mogą być trzymane z innymi płazami - bardzo jadowite, wilgotne terrarium z przyciemnionym oświetleniem, torfowiec lub piasek rzeczny na dnie, nocny tryb życia
ŻABY WŁAŚCIWE RANIDAE
Mantella aurantiaca, Mantella betselio15 x 10 x 1025grupa 4-8 osobników, stosunek płci w grupie: 3:1utrzymywanie przez dwa tygodnie temperatury 22 °Cwilgotne terrarium, płytki basen, omszone skały dla Mantella betselio
Mantella cowani15 x 10 x 1025grupa 3-5 samców na 1 samicęutrzymywanie przez dwa tygodnie temperatury 22 °Cwilgotne terrarium, płytki basen
Żaba byk Rana catesbeiana100 x 40 x 40 cm20para/grupa-terrarium z kryjówkami i miejscem do nagrzewania, basen
Rana pipiens6 x 4 x 418parautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 10 °Cwilgotne terrarium z basenem
Żaba śmieszka Rana ridibunda100 x 40 x 40 cm20grupa: 6-10 osobników w proporcji płci: 3:1utrzymywanie przez cztery miesiące temperatury 4 °Cterrarium z kryjówkami i miejscem do nagrzewania, basen
Żaba trawna Rana temporaria7 x 5 x 524grupa: 6-10 osobników w proporcji płci: 3:1utrzymywanie przez cztery miesiące temperatury 4 °Cterrarium z kryjówkami i basenem
Żaba skoczka Rana dalmatina8 x 6 x 625grupa do 10 osobników, stosunek płci: 3:1-akwaterrarium
Rana iberica8 x 5 x 521para/grupabasen z napowietrzaną i filtrowaną wodąwilgotne terrarium
Żaba tygrysia Rana tigrina90 x 30 x 30 cm/para25para/grupaakwaterrarium, utrzymywanie przez cztery miesiące temperatury 16 °C oraz niskiej wilgotności powietrzaakwaterrarium z piaskiem rzecznym
Occidozyga lima15 x 10 x 1027parautrzymywanie przez dwa miesiące temperatury 16 °Cakwaterrarium z płytką wodą
Żaba olbrzymia Pyxicephalus adspersus4 x 3 x 224pojedynczosztuczny deszczterrarium z wilgotnym podłożem, głęboki basen
ŻABY LATAJĄCE RHACOPHORIDAE
Wiosłonóg bambusowy Polypedates leucomystax10 x 8 x 1524para/kilka parszalka Petry'ego wypełniona wodą, łupiny orzecha kokosowego do składania jajterrarium z dużymi roślinami, jak: Ficus, Scindapsus, wilgotne podłoże, basen umieszczony centralnie, z kawałkiem pnia, woda o głębokości 8 cm i pH 6-7
Chiromantis xerampelina6 x 5 x 1026para/kilka parsztuczny deszczsuche terrarium z konarami, roślinami, miejsce do wygrzewania się, mały basen, spryskiwane wieczorem
Żaba latająca Racophorus reinwardti120 x 90 x 120 cm27parasztuczny deszczterrarium z gęstą obsadą roślin, konary do wspinania się, wilgotność powietrza nie mniej niż 80 %
ROPUCHY BUFONIDAE
Atelopus varius15 x 10 x 1028para/grupasztuczny deszczprzepływowe akwaterrarium z roślinami, kawałkami kory, zeschłymi liśćmi, wilgotność powietrza nie mniej niż 85 %
Ropucha aga Bufo marinus5 x 3 x 326para/grupaakwaterrariumsuche terrarium z płytkim basenem, kryjówkami
Ropucha zielona Bufo viridis, Bufo debilis6 x 4 x 420para/grupautrzymywanie przez cztery miesiące temperatury 4 °Cterrarium o piaszczystym podłożu, rośliny, kryjówki, płytki basen
Ropucha szara Bufo bufo, Bufo americanus6 x 4 x 410para/grupautrzymywanie przez dwa miesiące temperatury 4 °Cakwaterrarium
Bufo boreas6 x 4 x 410para/grupaakwaterrariumsuche terrarium, płytki basen
Bufo quercicus10 x 8 x 616para/grupawypełnienie terrarium wodą o poziomie 10 cm ponad powierzchnię podłoża przez okres 1 dniasuche terrarium, basen
Bufo alvarius5 x 4 x 3dzień: 20, noc: 13para/grupawypełnienie terrarium wodą o poziomie 10 cm ponad powierzchnię podłoża przez okres 1 dniasuche terrarium, basen
Bufo carens6 x 5 x 422-26para/grupasztuczny deszczwilgotne terrarium, basen, kryjówki
Ropucha mauretańska Bufo mauretanicus4 x 3 x 3dzień: 20, noc: 13para/grupasztuczny deszczsuche terrarium, basen
Ropucha olbrzymia Bufo blombergi4 x 3 x 224para/grupazwiększenie wilgotnościwilgotne terrarium z płytkim basenem
Bufo paracnemis4 x 3 x 220para/grupazwiększenie wilgotnościwilgotne terrarium z płytkim basenem
Bufo melanostictus6 x 4 x 325para/grupautrzymywanie przez dwa miesiące temperatury 4 °Csuche terrarium, basen
Pedostibes hosi5 x 4 x 524para/grupazwiększenie wilgotnościwilgotne terrarium, konary, basen
RZEKOTKI HYLIDAE
Rzekotki Hyla cinerea, Hyla arborea, Hyla sarda, Hyla meridionalis, Hyla gratiosa, Hyla versicolor8 x 5 x 1020para/grupautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 10 °C, dla Hyla arborea utrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 4 °Cwilgotne terrarium z głębokim basenem, konary
Hyla vasta4 x 3 x 728para/grupaterrarium z płytkim basenemtropikalne terrarium, dużo roślin, konary
Pseudacris crucifer7 x 5 x 108para/grupautrzymywanie przez trzy miesiące temperatury 4 °Cterrarium z roślinami, basen, konary
Rzekotka australijska Litoria caerulea5 x 4 x 7dzień: 24, noc: 184-8 osobników, co najmniej 2 samcesztuczny deszczterrarium z grubymi konarami, roślinami, płytki basen
Rzekotka długonoga Litoria infrafrenata6 x 5 x 824para/grupazraszanie letnią wodąwilgotne terrarium, basen
Rzekotka kubańska Osteopilus septentrionalis5 x 4 x 724para/grupaobniżenie temperatury do 21 °C, szalka Petry'ego wypełniona wodąwilgotne terrarium
Chwytnica Agalychnis callidryas, Agalychnis annae, Phyllomedusa lemur6 x 5 x 8dzień: 26, noc: 22para/grupatemperatura 27 °Cwilgotne terrarium z gęstą obsadą roślin, basen o głębokości nie mniej niż 20 cm
LEPTODACTYLIDAE
Żaba rogata Ceratophrys ornata4 x 3 x 324pojedynczoakwaterrariumterrarium z mchem torfowcem lub liśćmi w podłożu, płytki basen, spryskiwanie ciepłą wodą
Żaba rogata Ceratophrys cornuta4 x 3 x 327pojedynczoakwaterrariumwilgotne terrarium
Żaba rogata Ceratophrys cranwelli4 x 3 x 324pojedynczoutrzymywanie przez dwa tygodnie w basenie z roślinami o temperaturze wody 10 °Cterrarium
Ceratophrys aurita3 x 2 x 222pojedynczozwiększenie wilgotności i odpowiedni pokarmuwilgotne terrarium, torfowiec lub liście w podłożu
Lepidobatrachus laevis3 x 3 x 2dzień: 24, noc: 18pojedynczoprzesuszenie przez okres trzech tygodniterrarium z płytkim naczyniem z ciepłą wodą, jako podłoże należy zastosować przepłukany drobny piasek rzeczny
Eleutherodactylus planirostris10 x 7 x 1526para/grupawilgotne podłożeterrarium z płytkim basenem, konary

Część  5.

Ryby

Grupa systematycznaWielkość akwariumTemperatura (°C)Uwarunkowania socjalneWarunki dla reprodukcjiUwagi
CHRZĘSTNOSZKIELETOWE CHONDRICHTHYES
Rekiny przydenne i pelagicznedługość i szerokość -czterokrotna długość ciała zwierzęcia, głębokość - 1 raz długość ciała18gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słonowodne, konieczne silne natlenienie i filtrowanie wody
Płaszczki przydennedługość i szerokość - 2 razy długość ciała zwierzęcia, głębokość - 1 raz długość ciała18gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słonowodne, dobra jakość wody i natlenienie
Płaszczki słodkowodnedługość i szerokość -czterokrotna długość ciała zwierzęcia, głębokość - 1 raz długość ciała22gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodne
KOSTNOSZKIELETOWE OSTEICHTHYES
DWUDYSZNE DIPNOI
wszystkie gatunkidługość i szerokość - 1 raz długość ciała zwierzęcia, głębokość - 1/2 długości ciała20gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodne
WIELOPŁETWCE POLYPTERIFORMES
wszystkie gatunkidługość - 2 razy długość ciała; szerokość - 1 raz długość ciała, głębokość - 1 raz długość ciała20gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkościroślinność wodna, bogato urządzone akwarium oraz częsta wymiana wodysłodkowodne
JESIOTROWATE ACIPENSERIFORMES
wszystkie gatunkidługość - 2 razy długość ciała; szerokość - 1 raz długość ciała, głębokość - 1 raz długość ciałauzależniona od wymagań poszczególnych gatunkówgatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodne i słonowodne
Wiosłonos Polyodon spathuladługość - 4 razy długość ciała; szerokość - 2 razy długość ciała zwierzęcia, głębokość - 1 raz długość ciałauzależniona od wymagań poszczególnych gatunkówgatunek samotniczy, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodny
NISZCZUKI LEPISOSTEIFORMES
wszystkie gatunkidługość - 2 razy długość ciała; szerokość - 1 raz długość ciała zwierzęcia, głębokość - 1 raz długość ciałauzależniona od wymagań poszczególnych gatunkówgatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodne
ŚLEDZIOKSZTAŁTNE CLUPEIFORMES
wszystkie gatunki1 l wody na 1 cm długości rybyuzależniona od wymagań poszczególnych gatunkówgatunki występujące w grupach-słodkowodne
ŁOSOSIOWATE SALMONIFORMES
wszystkie gatunki1 l wody na 1 cm długości rybyuzależniona od wymagań poszczególnych gatunkówgatunki samotnicze, stadne w formach młodocianych, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodne i słonowodne
Stynka Osmerus sp.10 l wody na jednego osobnikauzależniona od wymagań poszczególnych gatunkówgatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodna
ARAWANY OSTEOGLOSSIFORMES
Arapaima Arapaima gigasdługość - 2 razy długość ciała; szerokość - 1 raz długość ciała, głębokość - 1 raz długość ciała20gatunek samotniczy, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodna
Motylowiec Pantodon buchholtzidługość i szerokość - 4 razy długość ciała, głębokość - 1 raz długość ciała20gatunek w grupach, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości w dużej ilościkarmienie żywymi owadamisłodkowodne
Brzeszczotki Notopteridae1 l wody na 1 cm długości ryby20gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkościodpowiednie podłoże do składania ikrysłodkowodne
MRUKI MORMYRIFORMES
wszystkie gatunki1 l wody na 1 cm długości ryby20gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodne
WĘGORZOKSZTAŁTNE AGUILIFORMES
Węgorze słodkowodne100 l wody na jednego osobnikauzależniona od wymagań poszczególnych gatunkówgatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodne i słonowodne
Mureny Muraenidaedługość - 2 razy długość ciała; szerokość - 1 raz długość ciała zwierzęcia, głębokość - 1 raz długość ciała20gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słonowodne
KARPIOKSZTAŁTNE CYPRIFORMES
Kąsacze afrykańskie Citharinidae1 l wody na 1 cm długości ryby20gatunki występujące w grupachdla poszczególnych gatunków odpowiednie parametry wodysłodkowodne
Kąsaczowate Characidae1 l wody na 1 cm długości ryby20gatunki występujące w grupachdla poszczególnych gatunków odpowiednie parametry wody i roślinność, pary do tarła należy oddzielać od grupysłodkowodne
Piranie Serrasalmidae1 l wody na 1 cm długości ryby20gatunki występujące w grupachdla poszczególnych gatunków odpowiednie parametry wody i roślinność, pary do tarła należy oddzielać od grupysłodkowodne
Ukośniki Anostomidae1 l wody na 1 cm długości ryby20gatunki występujące w grupachdo rozrodu wymagane odpowiednie parametry wody, rozród słabo poznany, tarło wśród roślin, u większości grupowesłodkowodne
Świeciki Alestidae10 l wody na jednego osobnika20gatunki występujące w grupachdo rozrodu wymagane odpowiednie dla gatunku parametry wody i roślinność do tarła, pary do tarła należy oddzielać od grupysłodkowodne
Kopeiny Lebiasinidae10 l wody na jednego osobnika20gatunki występujące w grupachdo rozrodu wymagane odpowiednie dla gatunku parametry wody i roślinność do tarła, pary do tarła należy oddzielać od grupysłodkowodne
Topornice Gastropelecidae10 l wody na jednego osobnika20gatunki występujące w grupachdo rozrodu wymagane odpowiednie parametry wody, rozród słabo poznanysłodkowodne
Węgorze elektryczne Electrophoridaedługość - 2 razy długość ciała; szerokość - 1 raz długość ciała zwierzęcia, głębokość - 1 raz długość ciała20gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodne
Nożowce amerykańskie Gymnotidae15 l wody na jednego osobnika20gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodne
Karpiowate Cyprinidae1 l wody na 1 cm długości rybyuzależniona od wymagań poszczególnych gatunkówgatunki występujące w grupach, nieliczne samotniczedo rozrodu wymagane odpowiednie dla gatunku parametry wody i roślinność do tarła, pary do tarła należy oddzielać od grupysłodkowodne
Czukuczany Catostomidae30 l wody na jednego osobnika10gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodne
Dziwaczki Homalopteridae10 l wody na jednego osobnika20gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodne
Piskorzowate Cobitidae15 l wody na jednego osobnikauzależniona od wymagań poszczególnych gatunkówgatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkoścido rozrodu wymagane odpowiednie parametry wody, rozród słabo poznanysłodkowodne
SUMOKSZTAŁTNE SILURIFORMES
Sumiki koralowe Plotosidae50 l wody na jednego osobnika22gatunki występujące w grupach-słodkowodne
Pozostałe taksony1 l wody na 1 cm długości ryby10gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkoścido rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wody i pokarm, czynnikiem stymulującym rozród jest często raptowna zmiana temperatury i twardości wodysłodkowodne
KARPIEŃCOWATE CYPRINODONTIFORMES
Karpieńce Cyprinodontidae5 l wody na jednego osobnika20gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkoścido rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wody i pokarm, ikra wielu gatunków wymaga przesuszeniasłodkowodne
Ryżówki Oryziatidae5 l wody na jednego osobnika20gatunki występujące w grupachdo rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wodysłodkowodne
Piękniczkowate Poecilidae5 l wody na jednego osobnika20gatunki występujące w grupachjajożyworodnesłodkowodne
Żyworódki meksykańskie Goodeidae10 l wody na jednego osobnika20gatunki występujące w grupachjajożyworodnesłodkowodne
Czworooki Anablepidae30 l wody na jednego osobnika20gatunki występujące w grupachjajożyworodne, do rozrodu płytkie zbiorniki o dużej powierzchni, odchów młodych na żywej karmie: owady i ich larwysłodkowodne i słonowodne
BELONOKSZTAŁTNE BELONIFORMES
Różnoszczękie Hemiramphidae30 l wody na jednego osobnika20gatunki występujące w grupachjajożyworodnesłodkowodne i słonowodne
Belona słodkowodna Xenentodon cancila50 l wody na jednego osobnika, akwarium o długości minimum 80 cm22gatunek stadny (jednowiekowy), możliwość łączenia osobników o podobnej wielkościjajorodne, do rozrodu niezbędna bardzo miękka woda, odchów młodych trudny, głównie na pokarmie z narybku ryb łaźcowatychsłodkowodne i słonowodne
Tęczankowate Melanotaeniidae15 l wody na jednego osobnika22gatunki występujące w grupachpóźno dojrzewające do rozrodu, wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wody, nie wykazują kanibalizmu, często tarło grupowe, oddzielnie dla poszczególnych gatunkówsłodkowodne
Ateryny Atherinidae30 l wody na jednego osobnika22gatunki występujące w grupach - stadne, na każdego samca do 5 samicdo rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wody, nie wykazują kanibalizmu, rozród stadny, wychów młodych w grupach, młode nieagresywne, czasami samce agresywne w stosunku do siebiesłodkowodne, słonawowodne lub słonowodne
DORSZOKSZTAŁTNE GADIIFORMES
wszystkie gatunki100 l wody na jednego osobnika22gatunki występujące w grupach-słonowodne
BERYKSOKSZTAŁTNE BERYCIFORMES
Latarnik Monocentrus japonicus200 l wody na jednego osobnika10gatunek występujący w grupach-słonowodne
Hajduki Holocentridae100 l wody na 1 osobnika20gatunki występujące w grupach-słonowodne
CIERNIKOKSZTAŁTNE GASTROSTEIFORMES
Ciernikowate Gastrosteidae20 l wody na jednego osobnika10gatunki występujące w grupachdo rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wody, wykazują opiekę nad ikrąsłodkowodne, słonawowodne lub słonowodne
Bekaśniki Macrorhamphosidae100 l wody na jednego osobnika22gatunki występujące w grupach-słonowodne
Fletniki Fistulariidae100 l wody na jednego osobnika22gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słonowodne
Brzeszczotki Centriscidae100 l wody na jednego osobnika22gatunki występujące w grupach-słonowodne
Igliczniowate Syngnathidae100 l wody na jednego osobnika10gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkościsamce wykazują opiekę nad ikrą i narybkiem, do rozrodu słodkowodnych gatunków niezbędny jest drobny, żywy, urozmaicony pokarmsłonowodne, nieliczne słodkowodne
CEFALOKSZTAŁTNE MUGILIFORMES
Barrakudy Sphyraenidaedługość - 4 razy długość ciała; szerokość - 2 razy długość ciała zwierzęcia, głębokość - 1 raz długość ciała20gatunki występujące w grupach-słonowodne
Cefale Mugilidae100 l wody na jednego osobnika20gatunki występujące w grupach-słonowodne
WĘGORZE MUŁOWE SYNBRANCHIFORMES
wszystkie gatunkidługość i szerokość - 1 raz długość ciała zwierzęcia, głębokość - 1/2 długości ciała20gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodne
OKONIOKSZTAŁTNE PERCIIFORMES
Przezroczki Ambassidae10 l wody na jednego osobnika22gatunki występujące w grupachdo rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wodysłodkowodne
Strzępiele Serranidae200 l wody na jednego osobnika22gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słonowodne
Pseudochromisy Pseudochromidae100 l wody na jednego osobnika22gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słonowodne
Okonie słoneczne Centropomidae15 l wody na jednego osobnika5gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkoścido rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wody, część gatunków opiekuje się ikrą i narybkiemsłodkowodne
Kardynały Apogonidae100 l wody na jednego osobnika22gatunki występujące w grupachsamce inkubują ikrę w pyskusłonowodne
Okoniowate Percidae5 - 50 l wody na 1 osobnika w zależności od gatunku5gatunki samotnicze lub stadne, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkoścido rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wodysłodkowodne
Srebrzyce Monodactylidae30 - 50 l wody na jednego osobnika22gatunki występujące w grupach-słonowodne
Strzelczyki Toxotidae30 l wody na jednego osobnika22gatunki występujące w grupach-słonowodne
Plataksy Ephippididae300 l wody na jednego osobnika22gatunki występujące w grupach-słonowodne
Szczeciozęby Chaetodontidae100 l wody na jednego osobnika22gatunki występujące w grupach lub parach-słonowodne
Graniki Pomacanthidae100 l wody na jednego osobnika22gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słonowodne
Wielocierniowate Nandidae15 l wody na jednego osobnika22gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkoścido rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wody, karmienie żywym pokarmem, dla par oddzielne akwaria, wykazują opiekę nad ikrą, ryby agresywnesłodkowodne
Pielęgnicowate Cichlidae1 l wody na 1 cm długości ryby22gatunki występujące w grupach lub parachdo rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wody, często rozród stymulowany nagłymi zmianami parametrów fizykochemicznych wody, wykazują zaawansowane formy opieki nad ikrą i narybkiem, mnożenie w parach lub grupach haremowychsłodkowodne
Błazenki Pomacentridae100 l wody na jednego osobnika22gatunki występujące w grupach lub parachdo rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wody, wykazują zaawansowane formy opieki nad ikrąsłonowodne
Wargacze Labridae100 l wody na jednego osobnika22gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słonowodne
Babkowate Gobiidae15 - 100 l wody na jednego osobnika w zależności od gatunku18gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkoścido rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wody, wykazują zaawansowane formy opieki nad ikrą, dobrane pary do rozrodu w oddzielnych akwariach, w okresie rozrodu agresywne, niepokojone najczęściej zjadają ikręsłodkowodne, słonawowodne lub słonowodne
Poskoczkowate Periophthalmidae10 l wody na jednego osobnika22gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słonowodne
Chirurgi Acanthuridae100 l wody na jednego osobnika22gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słonowodne
Łaźce Anabantidae10 l wody na jednego osobnika16gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkoścido rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wody, wykazują zaawansowane formy opieki nad ikrąsłodkowodne
Gurami Balontiidae1 l wody na 1 cm długości ryby18gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkoścido rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wody oraz niski poziom wody (12-18 cm), wykazują zaawansowane formy opieki nad ikrą, młode w pierwszym okresie wymagają stałej temperatury wody i powietrzasłodkowodne
Wężogłowy Channidae100 l wody na jednego osobnika, duże gatunki 300 l wody na jednego osobnika18gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości, większe gatunki drapieżne tylko z rybami większymirozród możliwy, dobrana para w oddzielnym akwarium, ikrą i narybkiem opiekują się głównie samce, opieka do 6 tygodnisłodkowodne
Węgorzyki cierniste Mastacambelidae1 l wody na 1 cm długości ciała20gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkościrozród zdarza się sporadycznie, odchów młodych w akwariach o miękkim podłożusłodkowodne
SKORPENOKSZTAŁTNE SCORPENIDAE
wszystkie gatunki100 l wody na jednego osobnika20gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słonowodne
PŁASTUGOKSZTAŁTNE PLEURONECTIFORMES
wszystkie gatunki100 l wody na jednego osobnika10gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słodkowodne lub słonawowodne
NADYMKOKSZTAŁTNE TETRAODONTIFORMES
Kostery Ostracionidae100 l wody na jednego osobnika20gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkości-słonowodne
Pozostałe taksony50 - 100 l wody na jednego osobnika w zależności od gatunku18gatunki samotnicze, możliwość łączenia osobników o podobnej wielkoścido rozrodu wymagane odpowiednie dla danego gatunku parametry wody, wykazują zaawansowane formy opieki nad ikrą, po dobraniu pary tylko jedna para w zbiorniku, ryby bardzo agresywne dla osobników tego samego gatunkusłodkowodne, słonawowodne lub słonowodne

Część  6.

Bezkręgowce

Grupa systematycznaPowierzchnia terrarium lub akwariumUwarunkowania socjalneWarunki dla reprodukcjiUwagi20
GĄBKI PORIFERA
Gąbki słodkowodnewymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej średnicy koloniizwierzę kolonialne-konieczna filtracja wody
Gąbki morskiewymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej średnicy koloniizwierzę kolonialne-konieczna filtracja i napowietrzanie wody, woda morska
JAMOCHŁONY COELENTERATA
Stułbiopławy Hydrozoawymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej wysokości osobnika lub koloniizwierzę kolonialnerozród najczęściej drogą bezpłciową, zapewnić dostatek pokarmu, nie należy dopuszczać do zbytniego zagęszczeniakonieczna filtracja i napowietrzanie wody, woda morska lub słodka, w zależności od gatunku
Krążkopławy Scyphozoawymiary mają stanowić przynajmniej sześciokrotność maksymalnej średnicy osobnikagatunki w stadium meduzy samotnicze, a polipa kolonialnew okresie strobilizacji przed uzyskaniem stadium efyry zabezpieczyć wloty filtrów, konieczny mikroskopijny pokarmkonieczna filtracja i napowietrzanie wody, a także łagodny przepływ wody w kierunku od dna do powierzchni, woda morska
Koralowce Anthozoawymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej wysokości osobnika lub koloniizwierzęta kolonialnegatunki rozmnażające się również bezpłciowo, w okresie wydawania młodych drobniejszy pokarm także dla ukwiałów, zabezpieczyć wloty filtrówkonieczna filtracja i napowietrzanie wody, woda morska, jakość wody musi odpowiadać najwyższym standardom przyjętym w akwarystyce morskiej, specjalistyczne oświetlenie pozwalające na fotosyntezę
PIERŚCIENICE ANNELIDA
Wieloszczety Polychaetawymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej wysokości osobnika lub koloniizwierzęta kolonialne lub samotniczerozród w ogrodach zoologicznych nieznany, sporadycznie młode znajdowane w filtrach, zabezpieczyć wloty i kontrola przy ich czyszczeniukonieczna filtracja i napowietrzanie wody, woda morska
STAWONOGI ARTHROPODA
OSTROGONY XIPHOSURA
Skrzypłocze Limulus sp.wymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej długości osobnika wraz z kolcem ogonowymzwierzęta samotnicze-konieczna filtracja i napowietrzanie wody, woda morska lub słonawa, konieczne miękkie podłoże
PAJĘCZAKI ARACHNOIDEA
Skorpiony Scorpionoideawymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej długości osobnika wraz z kolcem ogonowymzwierzęta samotnicze, gatunki z rodzaju Titus są społecznełączenie w pary jedynie w okresie rozrodu, gatunki żyjące gromadnie, samce tej samej wielkości lub 1 samiec na kilka samic, w okresie odchowu młodych samica z młodymi na głowotułowiu oddzielnie, młode odchowywane potem pojedynczo lub w grupach, o jednakowej wielkości w większych terrariachwilgotność i wyposażenie terrariów zależne od wymogu gatunku, skorpiony z rodzajów Hetero-metrus, Pandinus i Centruoides mogą żyć grupowo
Spawęki Pedipalpiwymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej długości osobnika wraz z kolcem ogonowymzwierzęta samotniczew okresie rozrodu terraria z głębokim podłożem i licznymi kryjówkami, łączenie w pary jedynie w okresie rozroduwilgotność i wyposażenie pomieszczeń zależne od wymogów gatunku
Solfugi Solifugideawymiary mają stanowić przynajmniej czterokrotność maksymalnej długości osobnikazwierzęta samotniczew okresie rozrodu wskazane wieczorem zraszaniewskazane schładzanie w nocy oraz punktowe podgrzewanie terrarium do temperatury ponad 35 °C
Pająki ptaszniki Mygalomorphaewymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność lub trzykrotność u gatunków nadrzewnych do maksymalnej długości osobnikazwierzęta samotniczełączenie w pary jedynie w okresie rozrodu w większych terrariach, przy małych powierzchniach samice częściej zjadają samce, odchów młodych pojedynczowilgotność i wyposażenie pomieszczeń zależne od wymogów gatunku
Pająki budujące sieci łowne Araneidae i pokrewneszerokość i wysokość terrarium nie może być mniejsza od maksymalnej średnicy budowanej pajęczej siecizwierzęta samotniczełączenie w pary jedynie w okresie rozrodu, z wyjątkiem pająków z rodzaju Nephila i Cyrtiphora, odchów młodych od drugiej wylinki pojedynczowilgotność i wyposażenie pomieszczeń zależne od wymogów gatunku
SKORUPIAKI CRUSTACEA
Kraby lądowewymiary mają stanowić przynajmniej czterokrotność maksymalnej długości osobnika z rozprostowanymi odnóżamizwierzęta samotnicze-wilgotność powietrza nie mniej niż 85 %
Kraby słodkowodne i rakiwymiary mają stanowić przynajmniej czterokrotność maksymalnej długości osobnika z rozprostowanymi odnóżamizwierzęta samotniczezapewnienie młodym dostatku pokarmu i związków wapniakonieczna filtracja i napowietrzanie wody
Kraby, raki, langusty morskiewymiary mają stanowić przynajmniej czterokrotność maksymalnej długości osobnika z rozprostowanymi odnóżamizwierzęta samotnicze-konieczna filtracja i napowietrzanie wody
WIJE MYRIAPODA
Dwuparce Diplopodawymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej długości osobnika z rozprostowanymi odnóżamizwierzęta często występujące gromadniemłode preferują znacznie delikatniejszy pokarm, bardziej miękki i bogatszy niż dorosłewilgotność i wyposażenie pomieszczeń zależne od wymogów gatunku
Pareczniki Chilopodawymiary mają stanowić przynajmniej trzykrotność maksymalnej długości osobnika z rozprostowanymi odnóżamizwierzęta samotniczew okresie rozrodu pokarm bogaty w białko, młode oddzielane od rodzicówwilgotność i wyposażenie pomieszczeń zależne od wymogów gatunku
OWADY INSECTA
Szarańczaki Orthopterawymiary mają stanowić przynajmniej ośmiokrotność maksymalnej długości osobnika z rozprostowanymi odnóżamizwierzęta gromadne lub samotniczedo rozrodu konieczne odpowiednie dla danego gatunku podłoże do znoszenia jajwilgotność i wyposażenie pomieszczeń zależne od wymogów gatunku
Karaczany Blattoideawymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej długości osobnika z rozprostowanymi odnóżamizwierzęta gromadne lub samotniczedo rozrodu konieczne odpowiednie dla danego gatunku podłoże do znoszenia jaj, u gatunków z długim rozwojem jaja inkubowane bez dorosłychwilgotność i wyposażenie pomieszczeń zależne od wymogów gatunku
Pluskwiaki Heteropterawymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej długości osobnika z rozprostowanymi odnóżamizwierzęta gromadne lub samotniczedo rozrodu konieczne odpowiednie dla danego gatunku podłoże do znoszenia jaj, dla gatunków drapieżnych jaja inkubowane w oddzielnych terrariach, larwy sortowane według wielkościwilgotność i wyposażenie pomieszczeń zależne od wymogów gatunku
Motyle Lepidopterawymiary mają stanowić przynajmniej dziesięciokrotność lub piętnastokrotność maksymalnej rozpiętości skrzydełzwierzęta gromadne lub samotniczedo rozrodu konieczne odpowiednie dla danego gatunku podłoże do znoszenia jajwilgotność i wyposażenie pomieszczeń zależne od wymogów gatunku
Chrząszcze Coleopterawymiary mają stanowić przynajmniej czterokrotność maksymalnej długości osobnika z rozprostowanymi odnóżamizwierzęta gromadne lub samotniczedo rozrodu konieczne odpowiednie dla danego gatunku podłoże do znoszenia jaj, u dużych, agresywnych gatunków, np. kruszczyc i rohatyńców, nigdy nie zostawiać dwóch samców razem, biegaczowate -konieczne odbieranie jaj lub małych larw, jelonkowate - do rozrodu para lub harem, samce tylko pojednczo, larwy mogą być kanibalamiwilgotność i wyposażenie pomieszczeń zależne od wymogów gatunku
MIĘCZAKI MOLLUSCA
Ślimaki słodkowodnewymiary mają stanowić przynajmniej czterokrotność maksymalnej długości osobnika z rozprostowaną stopązwierzęta gromadne lub samotniczedo rozrodu konieczne odpowiednie dla danego gatunku podłoże do znoszenia jaj, w okresie rozrodu pokarm bogaty w składniki mineralne-
Ślimaki morskiewymiary mają stanowić przynajmniej czterokrotność maksymalnej długości osobnika z rozprostowaną stopązwierzęta gromadne lub samotniczedla rozrodu konieczne odpowiednie dla danego gatunku podłoże do znoszenia jajkonieczna filtracja i napowietrzanie wody
Ślimaki lądowewymiary mają stanowić przynajmniej czterokrotność maksymalnej długości osobnika z rozprostowaną stopązwierzęta gromadne lub samotniczedo rozrodu konieczne odpowiednie dla danego gatunku podłoże do znoszenia jaj, w okresie rozrodu pokarm bogaty w wapń i składniki mineralnewilgotność i wyposażenie pomieszczeń zależne od wymogów gatunku
Głowonogi Cephalopodawymiary mają stanowić przynajmniej czterokrotność maksymalnej średnicy osobnika z rozprostowanymi ramionamizwierzęta samotnicze, z wyjątkiem kałamarnic pelagicznychrozród w wielkich akwariach bardzo rzadki, choć przemysłowe wylęgarnie potrafią przeprowadzić odchów młodzieży zarówno dla celów poznawczych, jak i na potrzeby rynku akwarystycznego, samice większości gatunków opiekują się jajamikonieczna filtracja i napowietrzanie wody
SZKARŁUPNIE ECHINODERMATA
Rozgwiazdy Asteeroideawymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej średnicy osobnika z rozprostowanymi ramionamizwierzęta samotnicze-konieczna filtracja i napowietrzanie wody
Wężowidła Ophiuroideawymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej średnicy osobnika z rozprostowanymi ramionamizwierzęta samotnicze-konieczna filtracja i napowietrzanie wody
Jeżowce Echinoideawymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej średnicy osobnikazwierzęta samotniczerozród w ogrodach zoologicznych słabo poznany, czasami młode znajdowane w filtrach, rozmnażanie w hodowli jak dotąd się nie powiodłokonieczna filtracja i napowietrzanie wody
Strzykwy olothurioideawymiary mają stanowić przynajmniej dwukrotność maksymalnej długości osobnikazwierzęta samotnicze-konieczna filtracja i napowietrzanie wody
1 Pomieszczenie zewnętrzne - rozumie się przez to klatkę, wolierę lub wybieg, w którym przetrzymywane zwierzę znajduje się pod wpływem warunków atmosferycznych.

2 Pomieszczenie wewnętrzne - rozumie się przez to klatkę lub wolierę, w której przetrzymywane zwierzę zabezpieczone jest przed wpływem warunków atmosferycznych.

3 Klatka - rozumie się przez to obiekt zamknięty ze wszystkich stron siatką lub innymi barierami stałymi.

4 Wybieg - rozumie się przez to miejsce do przebywania zwierząt przy pomieszczeniu wewnętrznym, ogrodzone w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.

5 Kotnik - rozumie się przez to pomieszczenie służące do rozrodu i wypoczynku zwierząt.

6 Budka lęgowa - rozumie się przez to tymczasowe pomieszczenie dla zwierząt przeznaczone do ich ukrycia się, porodu i odchowu młodych, niedostępne dla zwiedzających.

7 Terrarium - rozumie się przez to pomieszczenie służące do ekspozycji i hodowli zwierząt zmiennocieplnych.

8 W m2 lub o konkretnych wymiarach, to znaczy długość razy szerokość razy wysokość, podane w metrach.

9 Długość, szerokość i wysokość terrarium jest podana w konkretnych wymiarach lub otrzyma się je przez pomnożenie cyfr określonych dla poszczególnych taksonów przez długość ciała osobnika, bez ogona.

10 Dla wszystkich gatunków konieczny jest dostęp do promieni UV.

11 Długość, szerokość i wysokość terrarium podana w konkretnych wielkościach lub otrzyma się je przez pomnożenie cyfr określonych dla poszczególnych taksonów przez całkowitą długość węża.

12 Długość terrarium oblicza się, mnożąc długość osobnika przez cyfrę podaną dla poszczególnych taksonów, a szerokość terrarium stanowi 1/2 wyliczonej długości.

13 Głębokość wody w basenie oblicza się przez pomnożenie szerokości pancerza osobnika przez cyfrę podaną dla poszczególnych taksonów.

14 Minimalna wielkość terrarium dla jednego osobnika wynosi: długość terrarium - 4 n, szerokość terrarium - 3 n oraz wysokość terrarium - 4 n, gdzie n oznacza długość ciała danego osobnika bez ogona. Dla pary kameleonów należy te wymiary zwiększyć o 20 %.

15 Ogólna temperatura w pomieszczeniu wynosi nie mniej niż 24 °C.

16 Dla reprodukcji wszystkich gatunków konieczny dostęp do promieni UV.

17 Długość oraz szerokość terrarium z podziałem na część lądową i wodną otrzyma się przez pomnożenie liczb określonych dla odpowiednich taksonów przez całkowitą długość ciała osobnika.

18 Długość, szerokość i wysokość terrarium jest podana w konkretnych wielkościach lub otrzyma się je przez pomnożenie odpowiednich współczynników przez długość ciała osobnika.

19 Stosunek płci jest podawany w układzie: liczba samców do liczby samic.

20 Temperatura przetrzymywania musi być uzależniona od wymagań poszczególnych taksonów.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.