Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. - Rozdział 2 - Szczegółowe określenie rodzajów urządzeń... - Dz.U.1962.6.20 - OpenLEX

Rozdział 2 - Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. - Szczegółowe określenie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz zakres tego dozoru nad poszczególnymi urządzeniami technicznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.6.20

Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1962 r.

Rozdział  2.

Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

§  2.
Dozorowi technicznemu podlegają - z wyjątkiem wymienionych w § 3 - następujące urządzenia techniczne:
1)
kotły parowe,
2)
kotły wodne,
3)
stałe zbiorniki ciśnieniowe,
4)
przenośne zbiorniki ciśnieniowe,
5)
wytwornice acetylenowe,
6)
dźwigi, suwnice, żurawie, wciągarki i wyciągi statków.
§  3.
Nie podlegają dozorowi technicznemu (§ 2) następujące urządzenia techniczne:
1)
kotły parowe:
a)
o ciśnieniu nie przekraczającym 0,7 atn (atmosfera nadciśnienia), jeżeli zostały ustawione przed dniem 9 maja 1961 r.
b)
o ciśnienia większym od 0,7 atn, ale nie przewyższającym 5 atn i o całkowitej pojemności nie przekraczającej 5 litrów, jeżeli zostały wyprodukowane przed dniem 9 maja 1961 r.,
2)
kotły wodne:
a)
o temperaturze wody podgrzanej nie przewyższającej 100°C,
b)
o temperaturze wody podgrzanej przekraczającej 100°C, ale nie przewyższającej 115°C, ustawione przed dniem 9 maja 1961 r.,
3)
stałe zbiorniki ciśnieniowe:
a)
zbiorniki o ciśnieniu nie przekraczającym 0,7 atn,
b)
zbiorniki o ciśnieniu przewyższającym 0,7 atn i iloczynie ciśnienia w atn przez pojemność w litrach nie przewyższającym 300, jeżeli są ustawione w miejscach nie mających charakteru użyteczności publicznej,
c)
zbiorniki znajdujące się pod nie przewyższającym 30 atn ciśnieniem cieczy, o temperaturze nie przekraczającej temperatury wrzenia przy ciśnieniu 0,7 atn, jeżeli są ustawione w miejscach nie mających charakteru użyteczności publicznej,
d)
wyprodukowane przed dniem 9 maja 1961 r. zbiorniki hydroforowe do instalacji wodociągowych, jeżeli całkowita ich pojemność nie przekracza 1.000 litrów, ciśnienie nie przekracza 5 atn, a ich przestrzeń poduszkowa nie jest wyposażona w instalację służącą do tłoczenia do niej powietrza,
e)
wyprodukowane przed dniem 9 maja 1961 r. powietrzne zbiorniki hamulcowe, zainstalowane na pojazdach mechanicznych, z wyjątkiem zbiorników hamulcowych na parowozach,
f)
części maszyn nie będące samodzielnymi zbiornikami (cylindry silników, sprężarek, bębny suszarnicze itp.),
g)
zbiorniki składające się z układu rur o średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 160 mm, a w urządzeniach chłodniczych - o średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 320 mm,
h)
rozdzielacze i kolektory w instalacjach rurociągowych,
i)
nagrzewnice powietrza wielkopiecowego oraz odpylacze, filtry i płuczki gazu wielkopiecowego, związane bezpośrednio z ruchem wielkiego pieca,
j)
schładzacze pary oraz odoliwiacze i odwadniacze wbudowane współosiowo w rurociągi.
k)
odwadniacze, wykonane i odebrane w wytwórni według norm armaturowych,
l)
kolumny i wieże destylacyjne, rektyfikacyjne, absorpcyjne, deserpcyjne i adsorpcyjne oraz wieże płuczkowe, wieże-odstojniki, wieże-przeparnice i wieże-dereatory,
ł)
użytkowane przed dniem 9 maja 1961 r. zbiorniki w instalacjach chłodniczych,
m)
zbiorniki drewniane, gumowe, szklane i ceramiczne,
n)
zbiorniki ustawione w specjalnych bunkrach, zabezpieczających obsługę i otoczenie od skutków eksplozji,
4)
przenośne zbiorniki ciśnieniowe:
a)
o ciśnieniu nie przewyższającym 0,7 atn,
b)
do amoniaku rozpuszczonego pod ciśnieniem w wodzie, jeżeli roztwór nie zawiera wagowo więcej niż 35% amoniaku,
c)
o pojemności nie przekraczającej 350 cm3,
d)
stanowiące część składową gaśnic tetrowych lub pianowych o pojemności nie przekraczającej 12 litrów, wyprodukowane przed dniem 9 maja 1961 r.,
e)
drewniane, gumowe, szklane i ceramiczne,
5)
wytwornice acetylenowe:
a)
na suche wapno, wytwarzające acetylen dla celów przetwórstwa chemicznego w zakładach przemysłowych,
b)
wyprodukowane przed dniem 9 maja 1961 r., które służą do zasilania urządzeń do oświetlania, gotowania lub ogrzewania, jednak bez zastosowania sprężonego powietrza lub tlenu i jeżeli ładunek karbidu nie przekracza 0,5 kg,
c)
wyprodukowane przed dniem 9 maja 1961 r. o ładunku do 10 kg karbidu i ciśnieniu nie przekraczającym 1.000 mm słupa wody, jeżeli są użytkowane jako przenośne bądź też jeżeli są przyłączone do rurociągu stałego zasilającego nie więcej niż dwa punkty odbioru acetylenu,
6)
dźwignice następujących rodzajów:
a)
ręczne dźwigi,
b)
ręczne suwnice i żurawie o udźwigu nie przekraczającym 1.000 kG,
c)
wciągarki o napędzie nieręcznym o udźwigu nie przekraczającym 200 kG, jeżeli nie służą do transportu ludzi,
d)
ręczne wciągarki o udźwigu nie przekraczającym 1.000 kG, jeżeli nie służą do transportu ludzi,
e)
wciągarki stanowiące część składową innych dźwignic niż dźwigi, suwnice, żurawie lub wyciągi statków.