Zezwolenia. - Rozdział 4 - Szczegółowe określenie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty. - Dz.U.1958.1.3 - OpenLEX

Rozdział 4 - Zezwolenia. - Szczegółowe określenie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1970 r.

Rozdział  IV.

Zezwolenia.

§  16-20 5
(uchylone).
§  21.
1.
Opłata skarbowa za zezwolenia na pobyt w Polsce lub wyjazd za granicę albo za paszporty zagraniczne wynosi:
1-3) 6
(uchylone),
4)
za paszport zagraniczny zwyczajny:
a)
na kraje europejskie 3.000 zł,
b)
na kraje pozaeuropejskie 5.000 zł;
5)
za przedłużenie ważności paszportu zagranicznego zwyczajnego 50% stawek wymienionych w pkt 4;
6)
za dokument wydany cudzoziemcowi nie posiadającemu ważnego paszportu obcego państwa, uprawniający do przekroczenia granicy (art. 24 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o paszportach zagranicznych - Dz. U. Nr 39, poz. 170) 300 zł;
7)
za przedłużenie ważności dokumentu wymienionego w pkt 6 150 zł.
2.
Opłata skarbowa za klauzule paszportową:
1)
uprawniającą do jednokrotnego przekroczenia granicy wynosi 2.000 zł;
2)
uprawniającą do dwukrotnego przekroczenia granicy wynosi 4.000 zł;
3)
uprawniającą do wielokrotnego przekroczenia granicy wynosi 5.000 zł;
4)
jeżeli wyjazd za granicę następuje na podstawie dowodu osobistego, wynosi 400 zł.
3.
Opłatę skarbową od paszportu zagranicznego zwyczajnego zbiorowego pobiera się - według ust. 1 pkt 4 i ust. 2 za paszport i klauzulę paszportową od przewodnika grupy, a od każdej następnej osoby wpisanej na listę stanowiącą załącznik do takiego paszportu wyłącznie za klauzulę paszportową w wysokości 1.000 zł.
4.
Opłata skarbowa za zezwolenie na ponowny wyjazd udzielone posiadaczowi dokumentu określonego w ust. 1 pkt 6 wynosi 50 zł.
5.
Wolne są od opłaty skarbowej:
1)
paszporty służbowe i dyplomatyczne,
2)
wpisanie dzieci do paszportu zwyczajnego lub dokumentu wymienionego w ust. 1 pkt 6 albo w klauzuli paszportowej (ust. 2-3).
§  22-34 7
(uchylone).
5 § 16-20 uchylone przez § 48 rozporządzenia z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U.70.7.59) z dniem 22 kwietnia 1970 r.
6 § 21 ust. 1 pkt 1-3 uchylone przez § 48 rozporządzenia z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U.70.7.59) z dniem 22 kwietnia 1970 r.
7 § 22-34 uchylone przez § 48 rozporządzenia z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U.70.7.59) z dniem 22 kwietnia 1970 r.