[Wniosek o wsparcie ze środków Funduszu Cyberbezpieczeństwa] - Art. 3. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących... - Dz.U.2021.2333 - OpenLEX

Art. 3. - [Wniosek o wsparcie ze środków Funduszu Cyberbezpieczeństwa] - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2333

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  3.  [Wniosek o wsparcie ze środków Funduszu Cyberbezpieczeństwa]
1. 
Warunkiem ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszu jest złożenie przez podmiot, o którym mowa w art. 5, wniosku do ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierającego:
1)
szczegółowy opis zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa wraz z liczbą osób wykonujących dane zadanie;
2)
oświadczenie kierownika podmiotu będącego wnioskodawcą o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2;
3)
wskazanie maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów związanych z przyznaniem świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5;
4)
oczekiwany termin otrzymania z Funduszu środków na wypłatę świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5.
2. 
Maksymalna kwota prognozowanych kosztów stanowi limit kosztów, jakie mógłby ponieść Fundusz w związku z finansowaniem świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, dla danego podmiotu w danym roku.
3. 
Wnioskodawca składa wniosek raz w roku w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego wypłatę świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
4. 
W razie stwierdzenia braków formalnych minister właściwy do spraw informatyzacji wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
5. 
W razie stwierdzenia omyłki we wniosku minister właściwy do spraw informatyzacji:
1)
poprawia tę omyłkę z urzędu, jeżeli jest to oczywista omyłka pisarska, informując o tym wnioskodawcę, albo
2)
wzywa wnioskodawcę do poprawienia omyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.