Art. 27. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. - Dz.U.2021.2333 - OpenLEX

Art. 27. - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2333

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  27. 
1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 27 - informatyzacja, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, wynosi:
1)
w 2022 r. - 150,00 mln zł;
2)
w 2023 r. - 100,00 mln zł;
3)
w 2024 r. - 100,00 mln zł;
4)
w 2025 r. - 100,00 mln zł;
5)
w 2026 r. - 100,00 mln zł;
6)
w 2027 r. - 100,00 mln zł;
7)
w 2028 r. - 100,00 mln zł;
8)
w 2029 r. - 100,00 mln zł;
9)
w 2030 r. - 100,00 mln zł;
10)
w 2031 r. - 100,00 mln zł.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji nadzoruje i monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada.
3. 
W przypadku gdy wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na dany rok, wysokość wydatków w czwartym kwartale obniża się o kwotę przekroczenia, określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.