[Wygaśnięcie trwałego zarządu; rozwiązanie umowy dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia] - Art. 27. - Szczególne zasady... - Dz.U.2021.1079 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Wygaśnięcie trwałego zarządu; rozwiązanie umowy dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia] - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1079 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  27.  [Wygaśnięcie trwałego zarządu; rozwiązanie umowy dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia]
1. 
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego stanowi podstawę do wydania przez właściwego wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie lotniska użytku publicznego, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, lub zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z wyjątkiem przypadków, gdy trwały zarząd lub zarząd jest ustanowiony na rzecz wnioskodawcy, o którym mowa w art. 3. Przepisy art. 18 stosuje się odpowiednio.
2. 
Jeżeli przeznaczona na lotnisko nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została uprzednio wydzierżawiona, oddana w użytkowanie, wynajęta lub użyczona, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy, użytkowania, najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym.
3. 
Za straty poniesione na skutek rozwiązania umów, o których mowa w ust. 2, przysługuje odszkodowanie.
4. 
Do ustalenia wysokości odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 ust. 3-6 i art. 23.