[Odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego oraz skarga do sądu... - Dz.U.2021.1079 t.j. - OpenLEX

Art. 13a. - [Odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego oraz skarga do sądu administracyjnego] - Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1079 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  13a.  [Odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego oraz skarga do sądu administracyjnego]

Do postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.