Art. 9. - [Kompetencje konsula w zakresie głosowania korespondencyjnego za granicą; delegacje ustawowe] - Szczególne zasady przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.827

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2020 r.
Art.  9.  [Kompetencje konsula w zakresie głosowania korespondencyjnego za granicą; delegacje ustawowe]
1. 
Czynności wójta lub komisarza wyborczego w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych za granicą wykonuje konsul. Przepis art. 14 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 8 stosuje się.
2. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych, w odniesieniu do głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi w drodze rozporządzenia tryb:
1)
przekazywania wyborcy pakietu wyborczego,
2)
odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania,
3)
przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania,
4)
przekazywania kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych

- mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek.

3. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych, określi, w odniesieniu do głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą, w drodze rozporządzenia sposób postępowania z:
1)
kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej obwodowej komisji wyborczej,
2)
kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,
3)
kopertami zwrotnymi zawierającymi nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5

- mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz ochrony pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.