Art. 8. - [Procedura głosowania korespondencyjnego za granicą] - Szczególne zasady przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.827

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2020 r.
Art.  8.  [Procedura głosowania korespondencyjnego za granicą]
1. 
Wyborca głosujący korespondencyjnie za granicą po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 i przesyła ją do właściwego konsula na własny koszt.
2. 
Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej, w godzinach głosowania, koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.
3. 
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 1 nie stosuje się art. 230 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 8.