Art. 14. - [Dostarczenie kopert zwrotnych gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz ich weryfikacja; urny wyborcze; nieważna karta do głosowania; protokół głosowania] - Szczególne zasady przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.827

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2020 r.
Art.  14.  [Dostarczenie kopert zwrotnych gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz ich weryfikacja; urny wyborcze; nieważna karta do głosowania; protokół głosowania]
1. 
Koperty zwrotne są dostarczane przez operatora wyznaczonego do gminnej obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów sukcesywnie od rozpoczęcia głosowania do godziny 23.00.
2. 
Właściwa gminna obwodowa komisja wyborcza weryfikuje dostarczone koperty zwrotne, w szczególności weryfikuje imię i nazwisko wyborcy oraz numer PESEL z danymi zawartymi w spisie wyborców.
3. 
Gminna obwodowa komisja wyborcza przed dniem głosowania ustala liczbę urn, jaka ma być stosowana w dniu głosowania, biorąc pod uwagę spodziewaną liczbę kopert zwrotnych w danej gminie. W przypadku wypełnienia urn w trakcie głosowania, komisja niezwłocznie informuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo, w sytuacji, o której mowa w art. 12 ust. 4, wojewodę o konieczności dostarczenia kolejnych urn.
4. 
Jeżeli w kopercie na kartę do głosowania znajduje się więcej niż jedna karta wyborcza, karty znajdujące się tej kopercie uznaje się za nieważne.
5. 
Kartę do głosowania uznaje się za nieważną, jeżeli wskutek sprawdzenia oznaczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 5, gminna obwodowa komisja wyborcza stwierdziła, że karta do głosowa nie jest autentyczna.
6. 
Gminna obwodowa komisja wyborcza po ustaleniu wyników wyborów sporządza protokół głosowania w gminie w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej i przekazuje go okręgowej komisji wyborczej.
7. 
Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 5, oraz szczegółowe czynności gminnej obwodowej komisji wyborczej w czasie trwania głosowania ustala Państwowa Komisja Wyborcza.