Art. 10. - [Powołanie gminnych obwodowych komisji wyborczych] - Szczególne zasady przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.827

Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2020 r.
Art.  10.  [Powołanie gminnych obwodowych komisji wyborczych]
1. 
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. w każdej gminie tworzy się gminną obwodową komisję wyborczą właściwą dla wszystkich obwodów utworzonych na obszarze danej gminy. W mieście stołecznym Warszawa gminną obwodową komisję wyborczą tworzy się odrębnie dla każdej dzielnicy.
2. 
Gminne obwodowe komisje wyborcze powołuje komisarz wyborczy najpóźniej w 2 dniu po wejściu w życie niniejszej ustawy, w równej liczbie spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych wyborców, których kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został zarejestrowany przez Państwową Komisję Wyborczą lub upoważnione przez nich osoby do obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w art. 181a § 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 8.
3. 
Gdyby liczba członków gminnych obwodowych komisji wyborczych powołanych na podstawie ust. 2 miała być większa niż ustawowy skład liczbowy komisji lub większa niż skład liczbowy komisji ustalony na podstawie ust. 11 - kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w ust. 2, przy czym pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba nie może zgłosić do losowania więcej niż jednego kandydata.
4. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostają rozwiązane obwodowe komisje wyborcze powołane przed tym dniem w trybie, o którym mowa w art. 182 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 8.
5. 
W skład gminnej obwodowej komisji wyborczej wchodzi:
1)
w gminach do 50000 mieszkańców - nie mniej niż 3 i nie więcej niż 9 osób;
2)
w gminach powyżej 50000 mieszkańców - 9 osób oraz po 9 osób na każde kolejne 50000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 osób.
6. 
W skład gminnej obwodowej komisji wyborczej wchodzi z urzędu, jako jej przewodniczący, osoba wskazana przez komisarza wyborczego.
7. 
Komisarz wyborczy uzupełnia skład gminnej obwodowej komisji wyborczej jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż przewidziana w ust. 5 liczba członków gminnej obwodowej komisji wyborczej, spośród wyborców spełniających warunek, o którym mowa w art. 182 § 4 ustawy o której mowa w art. 3 ust. 8. Przepis art. 182 § 6 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
8. 
Pierwsze posiedzenie gminnej obwodowej komisji wyborczej zwołuje komisarz wyborczy niezwłocznie po jej powołaniu.
9. 
Gminna obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu zastępcę przewodniczącego.
10. 
Skład gminnej obwodowej komisji wyborczej komisarz wyborczy podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
11. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisarz wyborczy, mając na względzie sprawność i skuteczność pracy komisji, może powołać w skład gminnej obwodowej komisji większą liczbę osób niż określona w ust. 5.