[Wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego; pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania] - Art. 4.... - Dz.U.2020.979 - OpenLEX

Art. 4. - [Wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego; pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania] - Szczególne zasady organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.979

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.
Art.  4.  [Wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego; pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania]
1. 
Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2, nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 3 ust. 3-5, urzędnik wyborczy lub konsul wzywa wyborcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.
2. 
Zgłoszenie złożone po terminie, o którym mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 lub 2, niespełniające wymogów, o których mowa w art. 3 ust. 3-5, lub nieuzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 1, a także złożone przez wyborcę, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się wyborcę.