[Możliwość wprowadzenia zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do... - Dz.U.2021.2095 t.j. - OpenLEX

Art. 31zzca. - [Możliwość wprowadzenia zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  31zzca.  [Możliwość wprowadzenia zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie]
1. 
Rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. lub w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie.
2. 
W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1, może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę:
1)
za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.;
2)
za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
3. 
Termin wniesienia opłaty należnej w:
1)
2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.;
2)
2021 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.
4. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.