[Stosowanie do kar pieniężnych przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie... - Dz.U.2021.2095 t.j. - OpenLEX

Art. 15zzzm. - [Stosowanie do kar pieniężnych przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2023 r. do: 23 sierpnia 2023 r.
Art.  15zzzm.  67 [Stosowanie do kar pieniężnych przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi]
1. 
Do postępowania w sprawie nałożenia kar, o których mowa w art. 15zzzk i art. 15zzzl, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. poz. 2262), z wyłączeniem art. 31-35 i art. 40 tej ustawy.
2. 
Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 15zzzk i art. 15zzzl, stosuje się odpowiednio przepisy art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
67 Art. 15zzzm zmieniony przez art. 55 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2262) zmieniaj¹cej nin. ustawê z dniem 23 grudnia 2021 r.