Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.988 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  1.  [Warunki wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do zamówień na dostawy mięsa wieprzowego lub produktów mięsnych]
1.  Do zamówień na dostawy mięsa wyłącznie wieprzowego pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie, zwanego dalej "mięsem", lub produktów mięsnych z mięsa, zwanych dalej "produktami mięsnymi", nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730), jeżeli:
1) świnie, od których pochodzi mięso lub produkty mięsne, są zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie przepisów odrębnych;
2) zamówienie jest udzielane podmiotom produkującym mięso lub produkty mięsne zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
3) mięso lub produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego;
4) podmioty, o których mowa w pkt 2, nabyły świnie po cenach netto nie niższych niż:
a) ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub
b) średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały nabyte

- opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, w biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych;

5) produkty mięsne spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4;
6) przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2.  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, obszary, na których są położone gospodarstwa rolne, o których mowa w ust. 1, kierując się przepisami Unii Europejskiej wydanymi w związku z afrykańskim pomorem świń oraz biorąc pod uwagę aktualną sytuację epizootyczną lub liczbę świń w gospodarstwach rolnych położonych na tych obszarach.