Art. 49. - Szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. - Dz.U.2022.1967 - OpenLEX

Art. 49. - Szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1967

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r.
Art.  49. 

W ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, 1505, 1642, 2269 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 1) w art. 28:

1)
w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "w terminie 24 miesięcy" zastępuje się wyrazami "w terminie 36 miesięcy";
2)
w ust. 10 wyrazy "w terminie 24 miesięcy" zastępuje się wyrazami "w terminie 36 miesięcy".