Art. 57. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.
Art.  57. 
1. 
Maksymalny limit wydatków z Funduszu przeznaczonych na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 3, oraz wypłatę dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1, w latach 2023-2025 - wynosi 26 837 500 000 zł, w tym na wypłatę:
1)
w roku 2023:
a)
rekompensaty, o których mowa w art. 12 ust. 1 - 23 005 000 000 zł,
b)
dodatki elektryczne, o których mowa w art. 27 ust. 1 - 1 020 000 000 zł;
2)
w latach 2024-2025 - rekompensaty, o których mowa w art. 15 ust. 3 - 2 812 500 000 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 80% środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów.
3. 
W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95% środków, o których mowa w ust. 1, wysokość wypłacanych rekompensat lub dodatków elektrycznych podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych rekompensat lub dodatków była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie dodatków.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, od dnia w którym wykorzystanie środków wyniesie 95% zarządca rozliczeń wstrzymuje wypłaty rekompensat wynikających z wniosków złożonych po tym dniu. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o wypłatę rekompensat złożonych od dnia stwierdzenia wykorzystania środków w wysokości 95% do dnia 25 stycznia 2024 r., zarządca rozliczeń dokonuje proporcjonalnego obniżenia każdej kwoty z każdego zatwierdzonego wniosku o rekompensatę, która nie została wypłacona po dniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a następnie dokonuje wypłat tych rekompensat w obniżonej wysokości.