Art. 36. - [Wysokość środków przekazywanych gminom na realizację wypłat dodatku elektrycznego; wniosek wojewody o przekazanie gminom środków na wypłatę dodatku elektrycznego; rozliczenie gminy z przekazanych środków] - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.
Art.  36.  [Wysokość środków przekazywanych gminom na realizację wypłat dodatku elektrycznego; wniosek wojewody o przekazanie gminom środków na wypłatę dodatku elektrycznego; rozliczenie gminy z przekazanych środków]
1. 
Gminy otrzymują środki na realizację wypłat dodatku elektrycznego z Funduszu w granicach kwot określonych na ten cel w planie tego Funduszu.
2. 
Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat dodatku elektrycznego uwzględnia się koszty wypłacania dodatku elektrycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
3. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie, w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r., rozliczenie środków na realizację wypłat dodatku elektrycznego, z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych dodatków elektrycznych.
4. 
Wniosek o przekazanie środków na wypłaty dodatku elektrycznego dla gmin wojewoda składa do ministra właściwego do spraw energii. Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki wojewodom. Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie środków oraz przekazują niewykorzystane środki do Funduszu do dnia 15 maja 2023 r.
5. 
Wojewoda całość odsetek od otrzymanych środków przekazuje na rachunek Funduszu.