Art. 30. - [Wysokość dodatku elektrycznego; termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego; termin wypłaty dodatku elektrycznego] - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.
Art.  30.  [Wysokość dodatku elektrycznego; termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego; termin wypłaty dodatku elektrycznego]
1. 
Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wynosi 1000 zł.
2. 
W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.
3. 
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.
4. 
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.
5. 
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.