Art. 24. - [Wstrzymanie wypłaty rekompensat w przypadku braku środków] - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.
Art.  24.  [Wstrzymanie wypłaty rekompensat w przypadku braku środków]
1. 
W przypadku braku środków na wypłatę rekompensat zarządca rozliczeń wstrzymuje wypłatę do czasu zapewnienia środków na ten cel. Za okres wstrzymania wypłaty nie nalicza się odsetek za opóźnienie.
2. 
O wypłaconych podmiotowi uprawnionemu kwotach rekompensat zarządca rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia dokonania wypłaty informuje Prezesa URE.