Art. 20. - [Elementy wniosku o wypłatę rekompensaty oraz wniosku o rozliczenie rekompensaty] - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.
Art.  20.  [Elementy wniosku o wypłatę rekompensaty oraz wniosku o rozliczenie rekompensaty]

Wniosek o wypłatę rekompensaty oraz wniosek o rozliczenie rekompensaty zawiera:

1)
oznaczenie podmiotu, do którego jest kierowany wniosek;
2)
oznaczenie podmiotu uprawnionego i jego siedziby;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu uprawnionego;
4)
adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego;
5)
dla każdego punktu poboru energii:
a)
ilość energii elektrycznej,
b)
cenę energii elektrycznej albo stawki opłat z taryfy, o których mowa w art. 7 ust. 1,
c)
cenę energii elektrycznej zgodnie z odpowiednio art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 lub stawki opłat, o których mowa w art. 7 ust. 1,
d)
PESEL odbiorcy uprawnionego - w przypadku odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3, art. 4 ust. 2 pkt 1-3, art. 5 ust. 1 pkt 1-3, art. 6 ust. 1 pkt 1-3 lub art. 7 ust. 1 pkt 1-3,
e)
rodzaj odbiorcy uprawnionego - w przypadku odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 lub art. 7 ust. 1;
6)
wnioskowaną wysokość rekompensaty - w przypadku wniosku o wypłatę rekompensaty;
7)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty;
8)
inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty rekompensaty lub rozliczenia rekompensaty.