Art. 10. - [Obliczenie i publikacja w BIP średnich cen energii elektrycznej na rok 2022 i 2023] - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.
Art.  10.  [Obliczenie i publikacja w BIP średnich cen energii elektrycznej na rok 2022 i 2023]
1. 
Prezes URE oblicza oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki łączne średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnie ceny dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych:
1)
na 2022 r. w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy;
2)
na 2023 r. w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. 
Średnie ceny, o których mowa w ust. 1, oblicza się jako ceny średnioważone z przychodów z cen i wolumenów wynikających z taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu, odpowiednio na 2022 r. i 2023 r.