[Termin zapłaty, przedawnienie, postępowanie, egzekucja] - Art. 98. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 98. - [Termin zapłaty, przedawnienie, postępowanie, egzekucja] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  98.  [Termin zapłaty, przedawnienie, postępowanie, egzekucja]
1. 
Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 30 dni od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna.
2. 
Karę pieniężną wnosi się na rachunek bankowy organu nadzoru rynku, który ją nałożył.
3. 
Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, jeżeli od dnia popełnienia czynu, o którym mowa w art. 88-96, upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym czyn został popełniony.
4. 
Kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary.
5. 
Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
6. 
(uchylony).
7. 
Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.