[Niedopełnienie obowiązków przez importera] - Art. 91. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 91. - [Niedopełnienie obowiązków przez importera] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  91.  [Niedopełnienie obowiązków przez importera]
1. 
Importer wyrobu wprowadzonego do obrotu lub oddanego do użytku, który nie dopełnia obowiązków w zakresie:
1)
zapewnienia dołączenia do wyrobu, sporządzonych w jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami:
a)
instrukcji lub
b)
informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, lub
c)
etykiety, lub
2)
zapewnienia dołączenia do wyrobu informacji umożliwiających identyfikację wyrobu, sporządzonych zgodnie z wymaganiami lub
3)
umieszczenia na wyrobie informacji umożliwiających jego identyfikację, sporządzonych w języku polskim lub
4)
zapewnienia dołączenia do wyrobu, w stosownych przypadkach, kopii deklaracji zgodności lub innych dokumentów

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.

2. 
Importer, który nie wypełnia obowiązków, z wyłączeniem obowiązku zapewnienia umieszczenia oznakowania CE, określonych w przepisach:
1)
art. 13 ust. 2 akapit pierwszy lub ust. 3, lub 4 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub
2)
art. 10 ust. 2 akapit pierwszy lub ust. 3, lub 4 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub
3)
art. 9 ust. 2 akapit pierwszy lub drugi, lub ust. 3, lub 4 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.