[Przebieg kontroli] - Art. 70. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 70. - [Przebieg kontroli] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  70.  [Przebieg kontroli]
1. 
Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.
2. 
Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani umożliwić organowi nadzoru rynku przeprowadzenie kontroli, w szczególności dokonanie czynności kontrolnych, o których mowa w art. 69 ust. 1-3.
3. 
Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani, w zakresie objętym kontrolą, do:
1)
udzielania wszelkich informacji lub wyjaśnień;
2)
sporządzania we własnym zakresie i udostępniania kopii dokumentów, w tym wydruków danych posiadanych w postaci elektronicznej, wskazanych przez osobę kontrolującą;
3)
zapewniania wydzielonych miejsc do przechowywania dowodów i wyrobów.