[Prezes UOKiK jako jednolity urząd łącznikowy; sporządzenie krajowej strategii nadzoru rynku oraz jej podsumowania] - Art. 59a.... - Dz.U.2022.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 59a. - [Prezes UOKiK jako jednolity urząd łącznikowy; sporządzenie krajowej strategii nadzoru rynku oraz jej podsumowania] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  59a.  [Prezes UOKiK jako jednolity urząd łącznikowy; sporządzenie krajowej strategii nadzoru rynku oraz jej podsumowania]
1. 
Prezes UOKiK pełni rolę jednolitego urzędu łącznikowego, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str. 1).
2. 
Prezes UOKiK sporządza krajową strategię nadzoru rynku, o której mowa w art. 13 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Prezes UOKiK sporządza podsumowanie krajowej strategii nadzoru rynku i publikuje je na stronie internetowej urzędu, który go obsługuje.
4. 
Na wniosek Prezesa UOKiK organy nadzoru rynku przekazują informacje niezbędne do sporządzenia krajowej strategii nadzoru rynku.