[Członkowie Rady] - Art. 49. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 49. - [Członkowie Rady] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  49.  [Członkowie Rady]
1. 
Członków Rady powołuje Minister spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa w ust. 2.
2. 
Rada liczy nie więcej niż 20 osób. W skład Rady wchodzą:
1)
w liczbie zapewniającej równowagę głosów w Radzie:
a)
przedstawiciele organów administracji rządowej,
b)
przedstawiciele organizacji reprezentujących jednostki oceniające zgodność,
c)
przedstawiciele ogólnopolskich organizacji konsumenckich, pracodawców, gospodarczych i naukowo-technicznych;
2)
przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
3)
przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Miar.
3. 
Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:
1)
korzysta z pełni praw publicznych;
2)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
3)
posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie w zakresie akredytacji i oceny zgodności.
4. 
Kadencja Rady trwa 5 lat.
5. 
Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kadencje.
6. 
Minister odwołuje członka Rady w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji;
2)
utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;
3)
niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków;
4)
zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1 i 2.
7. 
W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji Minister niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę do końca kadencji, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1.